ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 17 กิจกรรม เสริมคิดคณิตศาสตร์ ม.5

ครูที่ปรึกษา : ครูนิเวศ ทะลังกา
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 25527 นางสาวปวริศา สุทธเสน '5/1 1 05-06-2024 19:57:12
2 25670 นางสาวเบญญาภา ทำว่อง '5/1 14 28-06-2024 14:14:40
3 25739 นางสาวเขมจิตตา ตุ้ยสาร '5/1 18 05-06-2024 19:59:51
4 25747 นางสาวธัญญารัตน์ ม้าแก้ว '5/1 20 05-06-2024 19:56:35
5 25759 นางสาวอรกัญญา เต็มอุ่น '5/1 24 05-06-2024 20:13:44
6 25448 นายณภัทร ไชยหลาน '5/11 1 03-07-2024 10:38:53
7 25452 นายภัทรกิตติ์ เทือกตา '5/11 3 06-06-2024 13:18:51
8 25457 นายศรัณยพงศ์ รักคำ '5/11 4 06-06-2024 08:22:56
9 25498 นางสาวฐิติมา เขื่อนศิริ '5/11 10 07-06-2024 08:02:20
10 25548 นายธนภัทร วงค์เวียน '5/11 11 06-06-2024 08:25:11
11 25613 นายภาณุวัฒน์ ละออง '5/11 13 11-06-2024 17:45:56
12 25695 นายวีรภัทร พันธ์วิไล '5/11 24 06-06-2024 13:19:29
13 25730 นายปิยะชัย ยะอินต๊ะ '5/11 26 06-06-2024 05:04:12
14 25891 นายธิติพัทธ์ จันทร์ถา '5/11 28 06-06-2024 13:22:36
15 27305 นายธนกฤต บุญเมือง '5/11 29 05-07-2024 15:59:36
16 27306 นายพิชัยภูษิต รู้ทำนอง '5/11 30 06-06-2024 13:11:32
17 27307 นายอณุพงษ์ กาวีละ '5/11 31 05-06-2024 23:10:16
18 27309 นายฐิรศิลป์ สุทธะ '5/11 33 06-06-2024 13:19:20
19 25641 นายกิตติพศ กรกัลยา '5/12 25 05-06-2024 08:45:42
20 25661 นางสาวชาลิสา เขื่อนแก้ว '5/12 27 05-06-2024 08:50:03
21 25717 นางสาววิสสุตา ทมถา '5/12 28 05-06-2024 08:45:56
    ||   Export To Excel File