ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 16 กิจกรรม sports for health 1

ครูที่ปรึกษา : นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27950 ด.ญ.ธันยารัตน์ น้อยก้อม '1/1 28 05-06-2024 08:13:47
2 27386 ด.ญ.ทักษอร ปัญญาอินทร์ '2/2 28 05-06-2024 08:13:54
3 27438 ด.ช.กรณัฐ ทองภูธร '2/4 1 05-06-2024 08:28:44
4 27442 ด.ช.ครัชชานนท์ รู้ยาม '2/4 4 05-06-2024 08:28:51
5 27443 ด.ช.คุณานนต์ แสงอุษามาศ '2/4 5 05-06-2024 08:28:28
6 27456 ด.ช.วีรภัทร อินเบ้า '2/4 18 05-06-2024 08:28:37
7 28318 ด.ช.จิรายุ แก้ววงค์ '2/4 41 05-06-2024 08:35:22
8 27539 ด.ญ.กัลย์สุดา มุงเมือง '2/6 19 05-06-2024 08:14:01
9 26805 ด.ญ.ฐิติวรดา ศรีอำคา '3/2 21 05-06-2024 08:13:18
10 26819 ด.ญ.ศิริกานดา จันทร์ทอง '3/2 34 05-06-2024 08:12:45
11 26822 ด.ญ.สุชานันท์ หล้าธิ '3/2 37 27-06-2024 13:35:01
12 26823 ด.ญ.หทัยภัทร กุมาระ '3/2 38 28-06-2024 08:22:41
13 26983 ด.ญ.เปรมปรียา สิงอุโป '3/6 27 05-06-2024 08:18:03
14 26284 นางสาวรชนีกร ทำมาก '4/1 20 05-06-2024 08:13:40
15 26365 นางสาวลาชาวดี สุขเหมอะ '4/2 27 05-06-2024 08:13:25
16 26040 นายนนทกร พิชัย '4/8 2 05-06-2024 08:18:26
17 26237 นางสาวนภัสรินทร์ อินต๊ะวงศ์ '4/8 4 05-06-2024 08:19:21
18 26265 นายภูรินทร์ เสรีพาณิชย์ '4/8 8 05-06-2024 08:18:34
19 26452 นายกฤติดโชค ศรีภา '4/8 13 05-06-2024 08:18:48
20 26454 นายกิตติกรณ์ ไกรอ่ำ '4/8 14 05-06-2024 08:21:12
21 26456 นายจีรพัฒน์ ดวงมะโน '4/8 15 05-06-2024 08:18:57
22 26463 นายธิติวุฒิ สุขยิรัญ '4/8 16 05-07-2024 14:25:17
23 26467 นายปรัญชัย จำปา '4/8 17 05-06-2024 08:19:05
24 26586 นางสาวนัทซึมิ ทะรินทร์ '4/8 18 05-07-2024 14:25:29
25 28289 นายปัญญา ช่างคำ '4/8 19 05-06-2024 08:23:57
26 28295 นางสาวณัฐชญาภรณ์ สุจดา '4/8 23 07-06-2024 09:02:26
27 25639 นางสาวสุภารัตน์ แข่งขัน '5/1 10 05-06-2024 08:13:33
28 25744 นางสาวณัฐชานันท์ มหาวรรณ์ '5/5 10 06-06-2024 10:51:26
29 25038 นางสาวบุษกร อนุกิจ '6/1 15 05-06-2024 08:12:52
30 25324 นางสาวจุฬารัฐชยา อุ่นหล้า '6/3 26 05-06-2024 08:12:59
31 25205 นางสาวชิดชนก โชติบุญ '6/5 13 26-06-2024 08:01:57
32 25206 นางสาวณัฏฐชา แก้วมะโน '6/5 14 05-06-2024 08:12:37
33 25286 นางสาวชวัลรัตน์ วะไลใจ '6/5 26 26-06-2024 08:01:30
34 25328 นางสาวธนัยพร รักเรียน '6/5 30 26-06-2024 08:00:47
35 25330 นางสาวธัญชนก หน่อท้าว '6/5 31 26-06-2024 08:01:48
    ||   Export To Excel File