ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 15 กิจกรรม สนุกกับสะเต็ม

ครูที่ปรึกษา : ครูจุฬารัตน์ จินะแก้ว
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 26602 นายอภิญวัจณ์ สัมฤทธิ์ดี '3/9 14 05-06-2024 08:07:32
2 26606 ด.ญ.ญัฐนิช ต้าวใจ '3/9 18 05-06-2024 08:07:32
3 26609 นางสาวณิชกานต์ หินทราย '3/9 21 05-06-2024 08:07:32
4 26610 ด.ญ.ธัญพิชชา แปงกล '3/9 22 05-06-2024 08:07:32
5 26612 ด.ญ.ธีรธิดา หุ่นธานี '3/9 24 05-06-2024 08:07:32
6 26616 ด.ญ.ภัทรวดี รวมสุข '3/9 27 05-06-2024 08:07:32
7 26617 ด.ญ.เมธาพร บุญแสนไชย '3/9 28 05-06-2024 08:07:32
8 26621 ด.ญ.สิริปรียา อสุรินทร์ '3/9 31 05-06-2024 08:07:32
9 26623 ด.ญ.อนัญญา ผาเงิน '3/9 33 05-06-2024 08:07:32
    ||   Export To Excel File