ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 14 กิจกรรม พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ครูที่ปรึกษา : ศศิธร จันนวล
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 26663 ด.ช.จิโรจน์ มูลอัง '3/11 8 05-06-2024 08:18:58
2 26675 ด.ช.อำนาจศักดิ์ สีดามาตร '3/11 15 05-06-2024 08:18:58
3 26678 ด.ญ.กัญญาวีร์ ตันกุล '3/11 18 05-06-2024 08:03:36
4 26679 ด.ญ.กัสมาพรรณ เพชราช '3/11 19 05-06-2024 08:18:58
5 26682 ด.ญ.ณัฐลัญธ์ เมืองมี '3/11 22 05-06-2024 08:03:36
6 26033 นางสาวอาภากร วงศ์ใหญ่ '4/11 8 06-06-2024 10:54:26
7 26290 นางสาวโสรยา เฉียบแหลม '4/11 24 06-06-2024 10:54:26
8 25673 นางสาวรวิสรา ธรรมสาร '5/11 21 12-06-2024 14:40:24
9 27311 นางสาวบัญฑิตา ติ๊บปัญญา '5/11 35 12-06-2024 14:40:24
10 25464 นางสาวเกศราภรณ์ ทัพสุริย์ '5/12 3 05-06-2024 08:02:21
11 25470 นางสาวธนิดา มีสมบัติ '5/12 4 05-06-2024 08:02:21
12 25475 นางสาวศิริภัสสร ใจชนะ '5/12 5 05-06-2024 08:02:21
13 25476 นางสาวสุกฤตา สุขจันทร์ '5/12 6 05-06-2024 08:02:21
14 25510 นายจตุรวิทย์ วงค์เทพ '5/12 13 05-06-2024 08:02:21
15 25525 นางสาวธัญชนก แซ่ซิ้ม '5/12 15 05-06-2024 08:02:21
16 25644 นายชยณัฐ ผลประโยชน์ '5/12 26 05-06-2024 08:02:21
17 27313 นายธนพงศ์พันธ์ จักรบุตร '5/12 31 05-06-2024 08:02:21
18 25119 นางสาวชนัญชิดา ศิริมาตร์ '6/2 10 05-06-2024 08:22:03
19 25225 นายธฤษณุ โยกันวี '6/2 22 05-06-2024 08:22:03
20 25124 นางสาวธัญญารัตน์ สุริยะวงค์ '6/10 23 05-06-2024 23:21:25
21 24908 นายกรกฎ มลิวัลย์ '6/11 1 05-06-2024 08:23:15
22 24962 นางสาวณชิรยา มาลัย '6/11 10 05-06-2024 08:23:15
23 26742 นางสาวปาริตา ต๊ะมา '6/11 27 05-06-2024 08:23:15
    ||   Export To Excel File