ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 13 กิจกรรม TMT2024

ครูที่ปรึกษา : ครูอนุชิต ไชยชมพู
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27177 ด.ญ.จิณห์วรา สุวรรณขัดศรี '2/11 1 05-06-2024 07:58:47
2 27233 ด.ช.เกษมศาสตร์ เชิงดอย '2/11 2 05-06-2024 07:58:47
3 27234 ด.ช.ชยพล ขันแก้ว '2/11 3 05-06-2024 07:58:47
4 27235 ด.ช.ณฐรัชต์ เดชางาม '2/11 4 05-06-2024 07:58:47
5 27236 ด.ช.ธนกฤต สัมมาปฏิบัติ '2/11 5 05-06-2024 07:58:47
6 27238 ด.ช.ปฏิพัทธ์ หมื่นมะโน '2/11 7 05-06-2024 07:58:47
7 27239 ด.ช.ปุณณวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์ '2/11 8 05-06-2024 07:58:47
8 27240 ด.ช.ปุณณวิช ปิยะโกศล '2/11 9 05-06-2024 07:58:47
9 27241 ด.ช.พชรพล ต๊ะล้อม '2/11 10 05-06-2024 07:58:47
10 27242 ด.ช.พิทักษ์ ขาเหล็ก '2/11 11 05-06-2024 07:58:47
11 27243 ด.ช.พิสิษฐ์ หินนก '2/11 12 05-06-2024 07:58:47
12 27244 ด.ช.พีรชา ประทุมพงษ์ '2/11 13 05-06-2024 07:58:47
13 27245 ด.ช.รชต ธิโนชัย '2/11 14 05-06-2024 07:58:47
14 27246 ด.ช.วงศกร ราญรอน '2/11 15 05-06-2024 07:58:47
15 27248 ด.ช.วิทวัส จุ่มอิ่น '2/11 17 05-06-2024 07:58:47
16 27251 ด.ช.อานุสิทธิ์ ไกลถิ่น '2/11 19 05-06-2024 07:58:47
17 27252 ด.ญ.กมลธิดา บรรณโก '2/11 20 05-06-2024 07:58:47
18 27253 ด.ญ.จอมขวัญ กองวงศ์ '2/11 21 05-06-2024 07:58:47
19 27257 ด.ญ.ญาณิศา เชื้อวงศ์ '2/11 23 05-06-2024 07:58:47
20 27259 ด.ญ.ณัฐธิดา แสงสาย '2/11 25 05-06-2024 07:58:47
21 27260 ด.ญ.ณิชชา ไชยยาเรศ '2/11 26 05-06-2024 07:58:47
22 27261 ด.ญ.น้ำหนึ่ง สิงหราช '2/11 27 05-06-2024 07:58:47
23 27262 ด.ญ.นิชาภา ศรีกันชัย '2/11 28 05-06-2024 07:58:47
24 27263 ด.ญ.เบญญาภา ผิวบาง '2/11 29 05-06-2024 07:58:47
25 27264 ด.ญ.ภัควลัญชญ์ ชัยจันทรคูณ '2/11 30 05-06-2024 07:58:47
26 27265 ด.ญ.ภัทรวรินทร์ กาบทอง '2/11 31 05-06-2024 07:58:47
27 27266 ด.ญ.วรรณรดา ทองยา '2/11 32 05-06-2024 07:58:47
28 27267 ด.ญ.สิรินภา ปิ่นแก้ว '2/11 33 05-06-2024 07:58:47
29 27268 ด.ญ.สุมินตรา รู้คิด '2/11 34 05-06-2024 07:58:47
    ||   Export To Excel File