ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 12 กิจกรรม ไม้ดอกไม้ประดับ

ครูที่ปรึกษา : ครูเจตสุภา มาน้อย
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 28006 ด.ช.ธีร์ธวัช บุญยืน '1/3 4 11-06-2024 13:06:21
2 28013 ด.ช.วรัญญู จันทร์มา '1/3 11 11-06-2024 13:06:33
3 28021 ด.ญ.ชนัญชิตา ปันทะวงศ์ '1/3 19 09-06-2024 20:23:15
4 28034 ด.ญ.ภัทรธิดา ใจเจน '1/3 31 11-06-2024 13:07:30
5 28035 ด.ญ.ภัทรวดี อินเบ้า '1/3 32 11-06-2024 13:07:00
6 28036 ด.ญ.รติมา หินทราย '1/3 33 11-06-2024 13:07:40
7 28039 ด.ญ.วชิราภรณ์ แก้วกองตัน '1/3 35 11-06-2024 13:07:14
8 28233 ด.ญ.เบญญา มหาวงศนันท์ '1/3 40 11-06-2024 13:08:08
9 27444 ด.ช.ชุติมันต์ นันตา '2/4 6 06-06-2024 13:22:33
10 27445 ด.ช.ณัฐพล พลรักษา '2/4 7 06-06-2024 13:22:33
11 27446 ด.ช.ณัฐวรรธน์ ขวัญมา '2/4 8 06-06-2024 13:22:33
12 27448 ด.ช.ธีรวุฒิ อินต๊ะมูล '2/4 10 06-06-2024 13:22:33
13 27449 ด.ช.นิติภูมิ นันไชยกัน '2/4 11 06-06-2024 13:22:33
14 27458 ด.ญ.กมลทิพย์ ติ๊บพรม '2/4 20 06-06-2024 13:22:33
15 27459 ด.ญ.กวิสรา สงคลังธนสิทธิ์ '2/4 21 06-06-2024 13:22:33
16 27460 ด.ญ.กันตพร แสนใหญ่ '2/4 22 06-06-2024 13:22:33
17 27461 ด.ญ.กัลยรัตน์ รักษา '2/4 23 06-06-2024 13:22:33
18 27462 ด.ญ.จารุนันท์ คิดดี '2/4 24 06-06-2024 13:22:33
19 27463 ด.ญ.ชนัญชิตา อุทธิยา '2/4 25 06-06-2024 13:22:33
20 27465 ด.ญ.ณัฐทิราวรรณ แก่นเกษ '2/4 27 06-06-2024 13:22:33
21 27466 ด.ญ.ธัญชนก อยู่สุข '2/4 28 06-06-2024 13:22:33
22 27468 ด.ญ.ปฐมาภรณ์ จนใจ '2/4 30 06-06-2024 13:22:33
23 27470 ด.ญ.ปาริณี แสนอินต๊ะ '2/4 32 06-06-2024 13:22:33
24 27471 ด.ญ.พรนภา ก้อนจา '2/4 33 06-06-2024 13:22:33
25 27472 ด.ญ.พรรณารายณ์ แก้วมา '2/4 34 06-06-2024 13:22:33
26 27473 ด.ญ.พิมพิกา นาระถี '2/4 35 06-06-2024 13:22:33
27 27474 ด.ญ.วณิชย์ญา สมพรรณ '2/4 36 06-06-2024 13:22:33
28 27475 ด.ญ.ศุภิสรา เชิงห้วย '2/4 37 06-06-2024 13:22:33
29 27476 ด.ญ.สิริวิมล จันทะสม '2/4 38 06-06-2024 13:22:33
30 27477 ด.ญ.อังคณา คำดี '2/4 39 06-06-2024 13:22:33
    ||   Export To Excel File