ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 11 กิจกรรม นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์

ครูที่ปรึกษา : ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27799 ด.ญ.พร้อมพร แก้วหน่อ '1/9 27 06-06-2024 13:16:30
2 27603 ด.ช.ชยาวิชญ์ ธิการ '2/8 6 05-06-2024 13:24:28
3 27199 ด.ช.ฐิตินันท์ ไชยเทพ '2/10 3 06-06-2024 13:17:06
4 26689 ด.ญ.พชรกมล สดศรี '3/11 28 06-06-2024 13:14:04
5 26691 ด.ญ.วิภาวนันท์ เหล่าหล้า '3/11 30 06-06-2024 13:13:29
6 26695 ด.ญ.ศิรประภา รักเรือน '3/11 33 06-06-2024 13:13:47
7 28244 นางสาวชุติกาญจน์ หัตถกอง '4/1 35 06-06-2024 13:20:14
8 28248 นางสาวจีระนันท์ ชาวนา '4/1 39 06-06-2024 13:20:36
9 26118 นายวิริยะพล เขตชัยภูมิ '4/2 3 06-06-2024 13:14:24
10 26132 นางสาวพิชามญชุ์ ถุงปัญญา '4/6 2 06-06-2024 13:31:18
11 28281 นางสาวณัฐนรี ภาดี '4/6 37 06-06-2024 13:31:35
12 24612 นางสาวนันณิชา ไชยปัญญา '4/10 1 26-06-2024 08:18:30
13 26108 นายคมกริช กองกาย '4/10 22 06-06-2024 13:14:38
14 26192 นางสาวดลฤดี ธนะแก้ว '4/10 24 06-06-2024 13:18:08
15 26197 นางสาวนิติณัฐฎา โปร่งมณี '4/10 25 06-06-2024 13:18:56
16 26198 นางสาวนิรินชนา สิทธิราช '4/10 26 06-06-2024 13:18:43
17 26210 นางสาวสกุณี คำติ๊บ '4/10 27 06-06-2024 13:18:21
18 27911 นายภัทรภณ สุ่มสุวรรณ '4/10 33 06-06-2024 13:17:18
19 27913 นางสาวกวิสรา สารีบุตร '4/10 35 06-06-2024 14:15:16
20 27914 นางสาวจิรนุช อุดมพันธ์ '4/10 36 06-06-2024 13:17:55
21 26013 นางสาวกชพรรณ ผาบไชย '4/11 5 06-06-2024 14:15:36
22 26120 นายสันติภาพ นะวะยศ '4/11 10 06-06-2024 13:31:05
23 26186 นางสาวฐิติรัตน์ บุญช่วยเหลือ '4/11 16 06-06-2024 13:19:32
24 26113 นายบุณยกร เครือวงค์ '4/12 25 06-06-2024 13:31:47
25 26199 นางสาวบุลพร ร่วมสุข '4/12 35 11-06-2024 17:31:28
26 24980 นายธรณินทร์ มหายศนันท์ '6/4 1 10-06-2024 13:41:39
27 24987 นายพรศักดิ์ดา หน่อเเก้ว '6/10 13 05-06-2024 13:02:58
28 24984 นายบุญญพัฒน์ จุมปู '6/11 14 12-06-2024 15:44:58
29 24996 นางสาวกนกพิชญ์ อาทรประชาชิต '6/11 18 10-06-2024 13:41:12
    ||   Export To Excel File