ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 10 กิจกรรม เพื่อนกัน

ครูที่ปรึกษา : นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27358 ด.ช.เจนวิทย์ ช่างเป่า '2/2 1 05-06-2024 07:43:48
2 27359 ด.ช.ฐิติวัฒน์ สุพะคำ '2/2 2 05-06-2024 07:43:48
3 27360 ด.ช.ณัฐพงษ์ สิงห์คำ '2/2 3 05-06-2024 07:43:48
4 27361 ด.ช.ณัฐวัฒณ์ ลือชัย '2/2 4 05-06-2024 07:43:48
5 27362 ด.ช.เดชาธร ดอกบัวเผื่อน '2/2 5 05-06-2024 07:43:48
6 27363 ด.ช.ถิรวัฒน์ วงศ์ชัย '2/2 6 05-06-2024 07:43:48
7 27364 ด.ช.แทนคุณ พึ่งชื่น '2/2 7 05-06-2024 07:43:48
8 27365 ด.ช.ธนพล อินทะหอม '2/2 8 05-06-2024 07:43:48
9 27366 ด.ช.ธนสร สิทธิพูนสุข '2/2 9 05-06-2024 07:43:48
10 27368 ด.ช.ปริญญาวัฒน์ หล้าธิ '2/2 11 05-06-2024 07:43:48
11 27369 ด.ช.ปิติ นามวงศ์ '2/2 12 05-06-2024 07:43:48
12 27370 ด.ช.พูห์พิภัช เเสนสาร '2/2 13 05-06-2024 07:43:48
13 27371 ด.ช.ภทรพล เชียงแรง '2/2 14 05-06-2024 07:43:48
14 27372 ด.ช.ภพธนภณ สิทธิยศ '2/2 15 05-06-2024 07:43:48
15 27373 ด.ช.วศิน แสนอุ่น '2/2 16 05-06-2024 07:43:48
16 27374 ด.ช.เสฎฐวุฒิ สอนศรี '2/2 17 05-06-2024 07:43:48
17 27375 ด.ช.อภิชาติ อุที '2/2 18 05-06-2024 07:43:48
18 27376 ด.ญ.กนิษฐนาฏ สุกสง '2/2 19 05-06-2024 07:43:48
19 27379 ด.ญ.กัญญาณัฐ บัวจันทร์ '2/2 21 05-06-2024 07:43:48
20 27380 ด.ญ.จิรฌญา เวียงอินทร์ '2/2 22 05-06-2024 07:43:48
21 27381 ด.ญ.จิรภิญญา ละหงษ์ '2/2 23 05-06-2024 07:43:48
22 27382 ด.ญ.จิรวรรณ ทุ่มอุทัย '2/2 24 05-06-2024 07:43:48
23 27383 ด.ญ.ชนิดาภา ใจไมตรี '2/2 25 05-06-2024 07:43:48
24 27384 ด.ญ.ณัฏฐณิชา สิ่งของ '2/2 26 05-06-2024 07:43:48
25 27385 ด.ญ.ณิชนันทน์ วันยาว '2/2 27 05-06-2024 07:43:48
26 27387 ด.ญ.ธมลวรรณ ศรีวิรัตน์ '2/2 29 05-06-2024 07:43:48
27 27388 ด.ญ.ปภาวรินทร์ พรมไชยา '2/2 30 05-06-2024 07:43:48
28 27389 ด.ญ.เปรมยุดา ผัดแก้ว '2/2 31 05-06-2024 07:43:48
29 27391 ด.ญ.พิชญาภาภักดิ์ ขัดสุทะ '2/2 32 05-06-2024 07:43:48
30 27392 ด.ญ.ภัทราพร ช่างฆ้อง '2/2 33 05-06-2024 07:43:48
31 27393 ด.ญ.ภาพิมล มหายศนันท์ '2/2 34 05-06-2024 07:43:48
32 27394 ด.ญ.รตินันท์ ผ่องฉวี '2/2 35 05-06-2024 07:43:48
33 27395 ด.ญ.สุภิญญา แซ่ภู่ '2/2 36 05-06-2024 07:43:48
34 27396 ด.ญ.อาทิตยาภรณ์ เหล็กแก้ว '2/2 37 05-06-2024 07:43:48
35 27397 ด.ญ.อารัมภา กานุรักษ์ '2/2 38 05-06-2024 07:43:48
36 27755 ด.ช.ศุภกฤต วงศ์ปินตา '2/2 39 05-06-2024 07:43:48
37 28313 ด.ช.อัครชนม์ พุทธตาล '2/2 40 05-06-2024 07:43:48
38 28314 ด.ญ.พิมพ์มาดา มังคะละ '2/2 41 05-06-2024 07:43:48
    ||   Export To Excel File