ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 1 กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8

ครูที่ปรึกษา : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27598 ด.ช.กันตภณ ธิโนชัย '2/8 1 09-06-2024 13:29:06
2 27599 ด.ช.กิจติพศ คำผัด '2/8 2 09-06-2024 13:29:06
3 27600 ด.ช.ไกรสร นาโตนด '2/8 3 09-06-2024 13:29:06
4 27601 ด.ช.คริสตกาล ปันธิดา '2/8 4 09-06-2024 13:29:06
5 27602 ด.ช.ชญานนท์ ใจเขียน '2/8 5 09-06-2024 13:29:06
6 27604 ด.ช.ชาญวิทย์ หวายคำ '2/8 7 09-06-2024 13:29:06
7 27605 ด.ช.โชคชัย สมเเก้ว '2/8 8 09-06-2024 13:29:06
8 27607 ด.ช.เณปกรณ์ นาดี '2/8 10 09-06-2024 13:29:06
9 27608 ด.ช.ธนกฤต ชินคำ '2/8 11 09-06-2024 13:29:06
10 27609 ด.ช.นรวิชญ์ อ่อนจิ๋ว '2/8 12 09-06-2024 13:29:06
11 27610 ด.ช.ปัณณธร คงศรี '2/8 13 09-06-2024 13:29:06
12 27612 ด.ช.ภูวนาถ คำโคตรสูนย์ '2/8 14 09-06-2024 13:29:06
13 27613 ด.ช.อติคุณ งานดี '2/8 15 09-06-2024 13:29:06
14 27614 ด.ญ.กนกกานต์ อินทร์คล้า '2/8 16 09-06-2024 13:29:06
15 27615 ด.ญ.กัญญาพัชร ศรีโท '2/8 17 09-06-2024 13:29:06
16 27616 ด.ญ.กานต์มณี ศรีคุณ '2/8 18 09-06-2024 13:29:06
17 27617 ด.ญ.จีรนันท์ พันชน '2/8 19 09-06-2024 13:29:06
18 27618 ด.ญ.จีราวรรณ อัมพุธ '2/8 20 09-06-2024 13:29:06
19 27620 ด.ญ.ณัชชาพิชญ์ ภูคำ '2/8 22 09-06-2024 13:29:06
20 27621 ด.ญ.ณัฎฐณิชา หมอป่า '2/8 23 09-06-2024 13:29:06
21 27622 ด.ญ.ณัฏฐณิชา แสนยศ '2/8 24 09-06-2024 13:29:06
22 27623 ด.ญ.ณัฐณิชา ตรีวิเวก '2/8 25 09-06-2024 13:29:06
23 27624 ด.ญ.ทิพย์สุดา ฟังเร็ว '2/8 26 09-06-2024 13:29:06
24 27625 ด.ญ.นีรารักษ์ กสินา '2/8 27 09-06-2024 13:29:06
25 27626 ด.ญ.บุญฑริกา เชียงตุง '2/8 28 09-06-2024 13:29:06
26 27627 ด.ญ.ปณิดา ปฏิพังเค '2/8 29 09-06-2024 13:29:06
27 27628 ด.ญ.ปุญญิศา ปันนวน '2/8 30 09-06-2024 13:29:06
28 27629 ด.ญ.ผริตา เมืองมูล '2/8 31 09-06-2024 13:29:06
29 27630 ด.ญ.พัชรินทร์วรา กองมงคล '2/8 32 09-06-2024 13:29:06
30 27631 ด.ญ.พิมชนก ชัยนุรัตน์ '2/8 33 09-06-2024 13:29:06
31 27632 ด.ญ.รุ่งทิวา นำหาญ '2/8 34 09-06-2024 13:29:06
32 27633 ด.ญ.วรนุช ศรีวรรณรมย์ '2/8 35 09-06-2024 13:29:06
33 27634 ด.ญ.วราภรณ์ แสงสุวรรณ '2/8 36 09-06-2024 13:29:06
34 27635 ด.ญ.ศิริรัตน์ ดวงตา '2/8 37 09-06-2024 13:29:06
35 27636 ด.ญ.สุนิษา ธรรมทอง '2/8 38 09-06-2024 13:29:06
36 27637 ด.ญ.อัจจิมา ภูมิรินทร์ '2/8 39 09-06-2024 13:29:06
    ||   Export To Excel File