กิจกรรมความถนัดและความสนใจ

ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1

(ไม่ผ่านกิจกรรมชุมนุม)
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
ชื่อกิจกรรม
127923ด.ช.คุณภัทร จิระพงษ์วานิช1/1(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
227924ด.ช.ชนาธิป ผิวคำ1/1(86)สังคมน่ารู้
นางสาวราตรี ช่างปัด ,นายพิชฌา หอมนาน
327925ด.ช.ชัยรักษ์ สุขสำราญ1/1(86)สังคมน่ารู้
นางสาวราตรี ช่างปัด ,นายพิชฌา หอมนาน
427926ด.ช.เตชธรรม โยธา1/1(86)สังคมน่ารู้
นางสาวราตรี ช่างปัด ,นายพิชฌา หอมนาน
527927ด.ช.ธนชิต กิติยศ1/1(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
627928ด.ช.ธนัตถ์ หนูอินทร์1/1(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
727929ด.ช.นัทธพงศ์ ตาเต1/1(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
827930ด.ช.นิพิฐพนธ์ ขันชุมภู1/1(84)รักแคคตัส
นายโกสินทร์ ไชยชมภู
927931ด.ช.ปกรณ์ การเก็บ1/1(86)สังคมน่ารู้
นางสาวราตรี ช่างปัด ,นายพิชฌา หอมนาน
1027932ด.ช.พฤฒินนท์ คำแปง1/1(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
1127933ด.ช.ภัทรชัย สุขสำราญ1/1(86)สังคมน่ารู้
นางสาวราตรี ช่างปัด ,นายพิชฌา หอมนาน
1227934ด.ช.ภูมิภัช ปันยศ1/1(2)โปรแกรมเมอร์น้อย
ครูโยธิน ศิริเอ้ย
1327935ด.ช.วรวัชร์ สมแก้ว1/1(86)สังคมน่ารู้
นางสาวราตรี ช่างปัด ,นายพิชฌา หอมนาน
1427936ด.ช.สิรวิชญ์ เเสนเสริฐ1/1(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
1527937ด.ญ.กรกนก สีหมนตรี1/1(86)สังคมน่ารู้
นางสาวราตรี ช่างปัด ,นายพิชฌา หอมนาน
1627938ด.ญ.กัญญาณัฐ ถานะตาล1/1(86)สังคมน่ารู้
นางสาวราตรี ช่างปัด ,นายพิชฌา หอมนาน
1727939ด.ญ.กานต์ธีรา แสงแก้ว1/1(86)สังคมน่ารู้
นางสาวราตรี ช่างปัด ,นายพิชฌา หอมนาน
1827940ด.ญ.ชนินาถ พลยุทธ1/1(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
1927941ด.ญ.ชุติกา ทองรส1/1(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
2027942ด.ญ.ชูกมล เมืองมูล1/1(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
2127943ด.ญ.ฐิตาภา เป็งมา1/1(77)DIY คุณธรรม
นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ
2227944ด.ญ.ณภัทรลดา สุขเกษม1/1(86)สังคมน่ารู้
นางสาวราตรี ช่างปัด ,นายพิชฌา หอมนาน
2327945ด.ญ.ณัฐณิชา สุขแสง1/1(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
2427946ด.ญ.ณัฐณิชา เกวียนเพียร1/1(86)สังคมน่ารู้
นางสาวราตรี ช่างปัด ,นายพิชฌา หอมนาน
2527947ด.ญ.ดาวิกา ปัญญาอุด1/1(86)สังคมน่ารู้
นางสาวราตรี ช่างปัด ,นายพิชฌา หอมนาน
2627948ด.ญ.ธัญทิพ ปริกเพชร1/1(86)สังคมน่ารู้
นางสาวราตรี ช่างปัด ,นายพิชฌา หอมนาน
2727949ด.ญ.ธัญทิพย์ จันทร์ทูรย์1/1(86)สังคมน่ารู้
นางสาวราตรี ช่างปัด ,นายพิชฌา หอมนาน
2827950ด.ญ.ธันยารัตน์ น้อยก้อม1/1(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
2927951ด.ญ.นลินนิภา วงศ์ใหญ่1/1(86)สังคมน่ารู้
นางสาวราตรี ช่างปัด ,นายพิชฌา หอมนาน
3027952ด.ญ.บุษกร ภูมิเลิศ1/1(86)สังคมน่ารู้
นางสาวราตรี ช่างปัด ,นายพิชฌา หอมนาน
3127953ด.ญ.ปุญญิศา ไชยชมภู1/1(86)สังคมน่ารู้
นางสาวราตรี ช่างปัด ,นายพิชฌา หอมนาน
3227954ด.ญ.ปุณณดา เเก้วโสวัฒนะ1/1(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
3327955ด.ญ.พิชญดา พิพัฒน์เชียรชัย1/1(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
3427956ด.ญ.ภัสสร บัวดาบติ๊บ1/1(77)DIY คุณธรรม
นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ
3527957ด.ญ.รัตนาวดี เตใจ1/1(77)DIY คุณธรรม
นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ
3627958ด.ญ.วณิชย์ชญา แสงสุข1/1(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
3727959ด.ญ.วรรณิษา ใจคำ1/1(77)DIY คุณธรรม
นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ
3827960ด.ญ.วิมลิน รู้ทำนอง1/1(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
3927961ด.ญ.สาริษา รักเรือน1/1(86)สังคมน่ารู้
นางสาวราตรี ช่างปัด ,นายพิชฌา หอมนาน
4027962ด.ญ.อัฐภิญญา รู้กายา1/1(86)สังคมน่ารู้
นางสาวราตรี ช่างปัด ,นายพิชฌา หอมนาน
4127963ด.ช.กิตติกวิน มาภิรมย์1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
4227964ด.ช.กิตติพัฒน์ ศักดิ์สม1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
4327965ด.ช.คุณานนต์ สมแก้ว1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
4427966ด.ช.จิราวัฒน์ คุณสาร1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
4527967ด.ช.นิติปกรณ์ มูลเมือง1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
4627968ด.ช.บัญชาพัฒน์ คำดี1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
4727969ด.ช.พลวัฒน์ ไชยพรม1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
4827970ด.ช.พีรดนย์ พึ่งเขื่อนขันธ์1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
4927971ด.ช.ภคิน รัตนวิริยาภรณ์1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
5027972ด.ช.ภัทรภาคิน ธิโนชัย1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
5127973ด.ช.ภูมินทร์ สอนคำมูล1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
5227975ด.ช.วีระชัย ก้อนเกษ1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
5327976ด.ช.ศิรชัย ช่างเก็บ1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
5427977ด.ญ.กชพร ไชยลังกา ตัน1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
5527978ด.ญ.กรวิภา ธิติมูล1/2(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
5627979ด.ญ.กวินทิพย์ ธนะด้วง1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
5727980ด.ญ.จันทกานต์ จักรแก้ว1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
5827981ด.ญ.ชฎาพร กำแก้ว1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
5927982ด.ญ.ณฐินี วงค์วุฒิ1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
6027983ด.ญ.ณัฏฐ์ชยา บัวสาลี1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
6127984ด.ญ.ณัฐณิชา เนาวรัตน์1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
6227985ด.ญ.ณัฐณิชา แปงคำ1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
6327986ด.ญ.ณัฐณิชาภัสร์ ลือนา1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
6427987ด.ญ.ตรีทิพ สุริยะ1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
6527988ด.ญ.บุตรศรัณย์ จอมศรีลา1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
6627989ด.ญ.เบญญทิพย์ อุ่นนันท์1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
6727990ด.ญ.ปพิชญา เทือกตา1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
6827991ด.ญ.ปุณญวีย์ ปานบุญ1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
6927992ด.ญ.ปุณณดา เสริมศรี1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
7027993ด.ญ.พัทธนันท์ หล้าธิ1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
7127994ด.ญ.พาทินธิดา อภิวงค์1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
7227995ด.ญ.ภณิดา ไกลถิ่น1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
7327996ด.ญ.รุ่งนภา พานสถิตย์1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
7427997ด.ญ.วิชญาพร ประชันกิจพัฒนา1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
7527998ด.ญ.อชิรญา ขัดเชียงแสน1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
7627999ด.ญ.อุรัสยา ชัยชนะ1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
7728000ด.ญ.ไอยดา จอมคำสิงห์1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
7828001ด.ญ.ไอยวรินญท์ กันทะเขียว1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
7928002ด.ญ.ไอรดา นันตา1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
8028037ด.ญ.รภัสสรณ์ ทาโน1/2(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
8128003ด.ช.ชินาธิป อินต๊ะเสน1/3(23)เด็กดีมีจิตอาสา
นางสาววรรณภา หาญขว้าง
8228004ด.ช.ณัฐวุฒิ สุทธิ1/3(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
8328005ด.ช.ธนภัทร ชาญชัยพิทักษ์สิน1/3(23)เด็กดีมีจิตอาสา
นางสาววรรณภา หาญขว้าง
8428006ด.ช.ธีร์ธวัช บุญยืน1/3(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
8528007ด.ช.นิธิเดชน์ วงศ์นภาไพศาล1/3(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
8628008ด.ช.นิพันธ์ ทาธิ1/3(23)เด็กดีมีจิตอาสา
นางสาววรรณภา หาญขว้าง
8728009ด.ช.บัณฑิต แก้วกันทะ1/3(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
8828010ด.ช.บูรพา โสรัจ1/3(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
8928011ด.ช.พีรธัช อินต๊ะวิกุล1/3(23)เด็กดีมีจิตอาสา
นางสาววรรณภา หาญขว้าง
9028012ด.ช.ภาณุวัฒน์ ปิลา1/3(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
9128013ด.ช.วรัญญู จันทร์มา1/3(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
9228014ด.ช.วีรภัทร นาคมุข1/3(23)เด็กดีมีจิตอาสา
นางสาววรรณภา หาญขว้าง
9328015ด.ช.อดิศักดิ์ มะหาวัน1/3(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
9428016ด.ช.อติวิชญ์ มูลศาสตรสาทร1/3(23)เด็กดีมีจิตอาสา
นางสาววรรณภา หาญขว้าง
9528017ด.ช.อัคคพล ชัดชรัตน์1/3(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
9628018ด.ช.อัครเดช วงค์ปัญญา1/3(23)เด็กดีมีจิตอาสา
นางสาววรรณภา หาญขว้าง
9728019ด.ช.อัครวินท์ มะโนศรี1/3(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
9828020ด.ญ.กัญญาพัชร ถานะตาล1/3(86)สังคมน่ารู้
นางสาวราตรี ช่างปัด ,นายพิชฌา หอมนาน
9928021ด.ญ.ชนัญชิตา ปันทะวงศ์1/3(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
10028022ด.ญ.ชนัสธิดา ปิยะมงคลสกุล1/3(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
10128023ด.ญ.สินีนาถ ยอดคำ1/3(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
10228024ด.ญ.ณัฐรินีย์ สุภาพ1/3(79)นาฎศิลป์และการแสดง
ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว
10328025ด.ญ.ณัฐวิภา พันตา1/3(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
10428026ด.ญ.ทิมทิชากานต์ วิจิตรโชติ1/3(23)เด็กดีมีจิตอาสา
นางสาววรรณภา หาญขว้าง
10528027ด.ญ.ธัญญามาศ เดชจร1/3(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
10628028ด.ญ.นิภาพรรณ เต่านันท์1/3(23)เด็กดีมีจิตอาสา
นางสาววรรณภา หาญขว้าง
10728029ด.ญ.ปภาวรินทร์ ช่วยนาเขตร์1/3(23)เด็กดีมีจิตอาสา
นางสาววรรณภา หาญขว้าง
10828030ด.ญ.ประกายรัตน์ อุปการคำ1/3(23)เด็กดีมีจิตอาสา
นางสาววรรณภา หาญขว้าง
10928032ด.ญ.พิชญธิดา เย็นใจ1/3(23)เด็กดีมีจิตอาสา
นางสาววรรณภา หาญขว้าง
11028033ด.ญ.เพชรเเพรวา อัครประเสริฐกุล1/3(79)นาฎศิลป์และการแสดง
ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว
11128034ด.ญ.ภัทรธิดา ใจเจน1/3(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
11228035ด.ญ.ภัทรวดี อินเบ้า1/3(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
11328036ด.ญ.รติมา หินทราย1/3(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
11428038ด.ญ.รมิดา นวลแสง1/3(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
11528039ด.ญ.วชิราภรณ์ แก้วกองตัน1/3(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
11628040ด.ญ.วณิชยา ทะทา1/3(23)เด็กดีมีจิตอาสา
นางสาววรรณภา หาญขว้าง
11728041ด.ญ.ศศิญาดา จอมวงศ์1/3(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
11828042ด.ญ.ไอชญาณินท์ สุขเจริญ1/3(23)เด็กดีมีจิตอาสา
นางสาววรรณภา หาญขว้าง
11928128ด.ญ.ธเนศวร การักษ์1/3(23)เด็กดีมีจิตอาสา
นางสาววรรณภา หาญขว้าง
12028233ด.ญ.เบญญา มหาวงศนันท์1/3(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
12128338ด.ช.ณัฐกฤต ศรีเดช1/3(23)เด็กดีมีจิตอาสา
นางสาววรรณภา หาญขว้าง
12228043ด.ช.เขมชาติ นาสมพันธ์1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
12328044ด.ช.จักรกฤษณ์ แสงสุข1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
12428045ด.ช.จิรพัฒน์ สถาน1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
12528046ด.ช.ทรงชัย แซ่สือ1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
12628047ด.ช.ธนโชติ ช่างแก้ว1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
12728049ด.ช.พิชญะ ทำสวย1/4(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
12828050ด.ช.พุฒิภัทร โพธิ์ทอง1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
12928051ด.ช.วรโชติ ไชยวิชิต1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
13028054ด.ช.สรวิชญ์ ทองหลิ้ม1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
13128056ด.ช.สุธี ไชยบาล1/4(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
13228058ด.ช.อชิตะ อโนทัย1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
13328059ด.ช.อดิเทพ จูมพล1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
13428060ด.ช.อำพล ดรปัญญา1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
13528061ด.ญ.กรรณิการ์ นันต๊ะสี1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
13628062ด.ญ.กันยกร กันธนะ1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
13728063ด.ญ.จิดาภา กองอินทร์1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
13828064ด.ญ.ชนิกานต์ เขียวแก้ว1/4(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
13928065ด.ญ.ชิตชนก ตาหล้า1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
14028066ด.ญ.ณัฐฐา สาริวงค์1/4(79)นาฎศิลป์และการแสดง
ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว
14128067ด.ญ.ณัฐริกา บุญจ๋า1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
14228068ด.ญ.ทิพย์ธารา พรมรักษา1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
14328069ด.ญ.ธาราทิพย์ เตชะฤทธิ์1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
14428070ด.ญ.ธิดารัตน์ ฟังเร็ว1/4(79)นาฎศิลป์และการแสดง
ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว
14528071ด.ญ.บุณณดา กันทะเนตร1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
14628072ด.ญ.เบญญาภา มาเพิ่ม1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
14728073ด.ญ.ปริณรดา ผิวผ่อง1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
14828074ด.ญ.ปวันรัตน์ ยาวพร1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
14928075ด.ญ.พชรมน คูหา1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
15028076ด.ญ.พิมญาดา ทองภูธร1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
15128077ด.ญ.มนรดา เคหัง1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
15228078ด.ญ.วัชราภรณ์ พรมกสิกร1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
15328079ด.ญ.วิชญาดา ทะอินเลย1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
15428080ด.ญ.ศิริธาดา จำเริญราช1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
15528081ด.ญ.ศิวะพร วงศ์ใหญ่1/4(79)นาฎศิลป์และการแสดง
ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว
15628082ด.ญ.สุปรียา พุทธสม1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
15728339ด.ช.วรชิต ไชยวิชิต1/4(48)คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น
ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย
15828083ด.ช.จิรภัทร์ ยาผัด1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
15928084ด.ช.ฉันทพัฒน์ เชาว์ศิวะบุตร1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
16028085ด.ช.ชิน ปงกา1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
16128086ด.ช.โชตยากร จันทร์เทพ1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
16228087ด.ช.ธนกฤต ชุ่มมงคล1/5(79)นาฎศิลป์และการแสดง
ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว
16328088ด.ช.ธนโชติ จนใจ1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
16428089ด.ช.ธนพิพัฒน์ สุนธรทรัพย์1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
16528090ด.ช.ธนวัฒน์ ดวงดี1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
16628091ด.ช.ธีร์ธวัช บุญนะ1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
16728092ด.ช.นฤบดินทร์ สังข์แสง1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
16828093ด.ช.ปิยภัทร ปัญญะติ1/5(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
16928094ด.ช.พิชเญศ หมื่นเตียง1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
17028095ด.ช.มนัสวี ยวงมะณี1/5(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
17128096ด.ช.มุนินทร์ ซอก​รัมย์​1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
17228097ด.ช.ยศดนัย เพิ่มไชยภูมิ1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
17328098ด.ช.วีรภัทร วิชัย1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
17428099ด.ช.ศิลป์ศรุต วรรณเพ็ญศรี1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
17528100ด.ช.อชิระ ถาน้อย1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
17628101ด.ญ.กัญญาณัฐ ธะนู1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
17728102ด.ญ.กัญญาภัค สิงห์ลอ1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
17828103ด.ญ.กันต์ทนิษฐ์ แดงสาร1/5(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
17928104ด.ญ.กานจ์พิชชา พันดา1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
18028105ด.ญ.กิตติพร ยากอง1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
18128106ด.ญ.จิราทิพย์ อินทะนะ1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
18228107ด.ญ.ชฎาภรณ์ วะลัยสุข1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
18328108ด.ญ.ฐิตารีย์ แสงศรีจันทร์1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
18428109ด.ญ.ณัฐณิชา กันทะพงษ์1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
18528110ด.ญ.นพวรรณ หลักคำ1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
18628111ด.ญ.บุญยอร รู้เตือนตัน1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
18728112ด.ญ.ปุญญิสา บัวรพันธ์1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
18828113ด.ญ.ผกาวรรณ์ กันประเวท1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
18928114ด.ญ.จันทร์นิภา เชียงตุง1/5(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
19028115ด.ญ.พัทธนันท์ ทักษิณ1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
19128116ด.ญ.พิชญวดี แก้วสา1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
19228117ด.ญ.พิมญาดา ไชยวงค์ทอน1/5(79)นาฎศิลป์และการแสดง
ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว
19328118ด.ญ.พีชญากร สืบสมบัติ1/5(79)นาฎศิลป์และการแสดง
ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว
19428119ด.ญ.รพีพร ทิพย์วิชัย1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
19528121ด.ญ.สิรินทรา มุงเมือง1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
19628122ด.ญ.อติญา รู้เตือนตัน1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
19728334ด.ญ.อรพิมล อาริยะ1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
19828337ด.ช.ธีรดนย์ เหล่าภัคดี1/5(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
19927974ด.ญ.ปุณชญา ทิพละ1/6(84)รักแคคตัส
นายโกสินทร์ ไชยชมภู
20028124ด.ช.กฤติพงศ์ สุขเลิศ1/6(77)DIY คุณธรรม
นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ
20128125ด.ช.ณัฐธกฤต หมูแก้ว1/6(77)DIY คุณธรรม
นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ
20228126ด.ช.ณัฐพล แหมไธสงค์1/6(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
20328127ด.ช.ถิรายุส์ รู้อ่อนน้อม1/6(77)DIY คุณธรรม
นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ
20428129ด.ช.ธฤต เวียงคำ1/6(30)เปตอง
ครูแย้ง แซ่ฟ้า
20528130ด.ช.ธีรวัฒน์ ถานาเรือ1/6(77)DIY คุณธรรม
นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ
20628131ด.ช.นพกร อัปปะมาเถ1/6(30)เปตอง
ครูแย้ง แซ่ฟ้า
20728132ด.ช.นราวิชญ์ สาตรแสง1/6(30)เปตอง
ครูแย้ง แซ่ฟ้า
20828133ด.ช.นรินทร์ทร จันต๊ะแปง1/6(77)DIY คุณธรรม
นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ
20928134ด.ช.ปุญญาพัฒน์ ม่วงแก่น1/6(77)DIY คุณธรรม
นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ
21028135ด.ช.พงศ์พิพัฒน์ กาใจ1/6(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
21128136ด.ช.พันธ์ณรงค์ เกตุดิบรูณ์1/6(80)นักบินน้อย
ศราวุฒิ จันทร์หัวนา
21228137ด.ช.พิริยกร ยาวิราช1/6(30)เปตอง
ครูแย้ง แซ่ฟ้า
21328138ด.ช.ภานุวัฒน์ ยาวิลัย1/6(30)เปตอง
ครูแย้ง แซ่ฟ้า
21428139ด.ช.รชฏ ไชยบุบผา1/6(30)เปตอง
ครูแย้ง แซ่ฟ้า
21528140ด.ช.ฤทธิชัย สวยไธสงค์1/6(30)เปตอง
ครูแย้ง แซ่ฟ้า
21628142ด.ช.สุกลวัฒน์ ปัญญา1/6(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
21728143ด.ช.สุทธินันท์ วรรณชัย1/6(77)DIY คุณธรรม
นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ
21828144ด.ช.อัครวิน มาไกล1/6(77)DIY คุณธรรม
นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ
21928146ด.ญ.กมลชนก ภูห้องเพชร1/6(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
22028147ด.ญ.กฤตยา หน่อนันจา1/6(23)เด็กดีมีจิตอาสา
นางสาววรรณภา หาญขว้าง
22128148ด.ญ.เกตุวดี มูลศรี1/6(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
22228151ด.ญ.ชนิตร์นันท์ มาละ1/6(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
22328152ด.ญ.ณัฐชยาน์ อดุลย์เบญจกร1/6(23)เด็กดีมีจิตอาสา
นางสาววรรณภา หาญขว้าง
22428154ด.ญ.นันท์นภัส สามาลา1/6(23)เด็กดีมีจิตอาสา
นางสาววรรณภา หาญขว้าง
22528155ด.ญ.ประภัสสร สมบูรณ์1/6(23)เด็กดีมีจิตอาสา
นางสาววรรณภา หาญขว้าง
22628156ด.ญ.ปริชาติ วรรณจรูญ1/6(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
22728158ด.ญ.พัชรินทร์ ทะเม้า1/6(23)เด็กดีมีจิตอาสา
นางสาววรรณภา หาญขว้าง
22828162ด.ญ.สุชานันท์ แซ่ท่อ1/6(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
22928341ด.ช.นิพนธ์ ทาธิ1/6(23)เด็กดีมีจิตอาสา
นางสาววรรณภา หาญขว้าง
23028163ด.ช.กวีเกียรติ รู้ธรรม1/7(2)โปรแกรมเมอร์น้อย
ครูโยธิน ศิริเอ้ย
23128164ด.ช.กิตตินันท์ อินสาม1/7(9)เรียนรู้อ่านเขียน
ครูอุดมลักษณ์ โนวุฒิ ครูวิไลลักษณ์ กรงจักร?
23228165ด.ช.ชนะรบ สิงห์ตื้อ1/7(2)โปรแกรมเมอร์น้อย
ครูโยธิน ศิริเอ้ย
23328166ด.ช.ญาณวรุตม์ เมืองอินทร์1/7(9)เรียนรู้อ่านเขียน
ครูอุดมลักษณ์ โนวุฒิ ครูวิไลลักษณ์ กรงจักร?
23428167ด.ช.ญาณวิทย์ ทำสอาด1/7(9)เรียนรู้อ่านเขียน
ครูอุดมลักษณ์ โนวุฒิ ครูวิไลลักษณ์ กรงจักร?
23528169ด.ช.ธนวัฒน์ ไชยชมภู1/7(9)เรียนรู้อ่านเขียน
ครูอุดมลักษณ์ โนวุฒิ ครูวิไลลักษณ์ กรงจักร?
23628171ด.ช.ธนาขวัญ หมื่นอินทร์1/7(2)โปรแกรมเมอร์น้อย
ครูโยธิน ศิริเอ้ย
23728173ด.ช.ธีรภัทร นันตาไชยวุฒิ1/7(2)โปรแกรมเมอร์น้อย
ครูโยธิน ศิริเอ้ย
23828174ด.ช.นนท์ธิวัฒน์ อุทธิยา1/7(2)โปรแกรมเมอร์น้อย
ครูโยธิน ศิริเอ้ย
23928176ด.ช.นันทิพัฒน์ วิสัย1/7(9)เรียนรู้อ่านเขียน
ครูอุดมลักษณ์ โนวุฒิ ครูวิไลลักษณ์ กรงจักร?
24028177ด.ช.นิธินันท์ ทะลา1/7(9)เรียนรู้อ่านเขียน
ครูอุดมลักษณ์ โนวุฒิ ครูวิไลลักษณ์ กรงจักร?
24128178ด.ช.พงศ์ภรณ์ ทูคำมี1/7(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
24228179ด.ช.พงษ์พิพัฒน์ ทาทะวงศ์1/7(9)เรียนรู้อ่านเขียน
ครูอุดมลักษณ์ โนวุฒิ ครูวิไลลักษณ์ กรงจักร?
24328180ด.ช.ภาณุพงศ์ กาใจ1/7(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
24428181ด.ช.ภูวนัย ช่างเขียน1/7(9)เรียนรู้อ่านเขียน
ครูอุดมลักษณ์ โนวุฒิ ครูวิไลลักษณ์ กรงจักร?
24528183ด.ช.วรากร เลางาม1/7(2)โปรแกรมเมอร์น้อย
ครูโยธิน ศิริเอ้ย
24628185ด.ช.ศิรสิทธิ์ เผ่าเต็ม1/7(9)เรียนรู้อ่านเขียน
ครูอุดมลักษณ์ โนวุฒิ ครูวิไลลักษณ์ กรงจักร?
24728186ด.ช.ศิลานนท์ มณีวรรณ1/7(9)เรียนรู้อ่านเขียน
ครูอุดมลักษณ์ โนวุฒิ ครูวิไลลักษณ์ กรงจักร?
24828187ด.ญ.กชพร ใจบุญทา1/7(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
24928188ด.ญ.ฉัตรปวีณ์ หล้าสม1/7(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
25028189ด.ญ.ชญาดา พรมบัว1/7(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
25128190ด.ญ.ชลธิดา มหาภาส1/7(79)นาฎศิลป์และการแสดง
ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว
25228191ด.ญ.ชุติกาญจน์ แซ่ย่าง1/7(9)เรียนรู้อ่านเขียน
ครูอุดมลักษณ์ โนวุฒิ ครูวิไลลักษณ์ กรงจักร?
25328192ด.ญ.ไชยวรรณ สิงห์ใจ1/7(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
25428193ด.ญ.ณิชานันท์ เสาโปน1/7(9)เรียนรู้อ่านเขียน
ครูอุดมลักษณ์ โนวุฒิ ครูวิไลลักษณ์ กรงจักร?
25528194ด.ญ.ณิชารัศม์ เจริญศรีฤวิโรจ1/7(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
25628195ด.ญ.ธิวารินทร์ อินวาท1/7(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
25728196ด.ญ.นันท์นภัส ตาคำ1/7(9)เรียนรู้อ่านเขียน
ครูอุดมลักษณ์ โนวุฒิ ครูวิไลลักษณ์ กรงจักร?
25828197ด.ญ.เบญญาภา บุญแสนไชย1/7(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
25928198ด.ญ.ปรัชญาพร อินปั๋น1/7(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
26028199ด.ญ.พลอยตะวัน ฟองจีนา1/7(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
26128200ด.ญ.พิรดาภร วงศ์แก้ว1/7(9)เรียนรู้อ่านเขียน
ครูอุดมลักษณ์ โนวุฒิ ครูวิไลลักษณ์ กรงจักร?
26228201ด.ญ.ภีรณีย์ พรมมา1/7(9)เรียนรู้อ่านเขียน
ครูอุดมลักษณ์ โนวุฒิ ครูวิไลลักษณ์ กรงจักร?
26328202ด.ญ.ศศิประภา สงบใจ1/7(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
26427840ด.ญ.ปัญญาพร ซื่อสัตย์1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
26528203ด.ญ.ชนัฐปภา มหาวงศนันท์1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
26628204ด.ช.กฤษณะ คำแดง1/8(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
26728205ด.ช.กิตติโชติ อุทธิยา1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
26828206ด.ช.จักริน สาครเจริญ1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
26928207ด.ช.จิรทีปต์ สนั่นป่า1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
27028208ด.ช.เฉลิมชัย เชิงน้ำ1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
27128209ด.ช.โชติศักดิ์ เรือนมูล1/8(30)เปตอง
ครูแย้ง แซ่ฟ้า
27228210ด.ช.ณัฏฐนันท์ ปันจันทร์1/8(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
27328211ด.ช.ณัฐภัทร ทิพพยามาต1/8(30)เปตอง
ครูแย้ง แซ่ฟ้า
27428212ด.ช.ณัฐสิทธิ์ ภักดีภิรมย์สกุล1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
27528213ด.ช.ธนกฤต ขรรค์ชัย1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
27628214ด.ช.ธีรวัตร ชาติไทย1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
27728215ด.ช.ปกรณ์ วารีประโคน1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
27828216ด.ช.ปฏิภัทร ใจจู1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
27928217ด.ช.พีรวิชญ์ น้อยสะดี1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
28028218ด.ช.เพชรราช อัศวะภูมิ1/8(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
28128219ด.ช.ภาคิน มาสกลาง1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
28228220ด.ช.ภูมินทร์ ศรีหงค์ทอง1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
28328221ด.ช.ศุภฤกษ์ ศรชัยปัญญา1/8(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
28428222ด.ช.ศุภเวท ภูภักดิ์1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
28528223ด.ช.สรวิชญ์ เพชรตะกั่ว1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
28628224ด.ช.สุชาภัค เขื่อนศิริ1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
28728225ด.ช.อนุชา อินทะวงค์1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
28828226ด.ช.อภิวรรธน์ ยะคำ1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
28928227ด.ญ.กวินธิดา กินเรือน1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
29028228ด.ญ.กัลยา แก้วเข้า1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
29128229ด.ญ.กานต์พิชชา เคารพวงศ์ชัย1/8(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
29228230ด.ญ.ณัชริญา บุญทา1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
29328231ด.ญ.ทิติภา ศรีอำคา1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
29428232ด.ญ.ธนิดา ธิโนชัย1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
29528234ด.ญ.ปริยฉัตร หลวงหา1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
29628235ด.ญ.ปาฏลี น้อยตา1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
29728236ด.ญ.ปาลิตา สอนจ้อย1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
29828237ด.ญ.วรรธิดา ดวงตา1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
29928238ด.ญ.วรัญปภา สุขสวัสดิ์1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
30028239ด.ญ.วิชญาดา บุญธิสาร1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
30128240ด.ญ.สุทินา ฐานะ1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
30228241ด.ญ.อลิซาเบธ กลาส1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
30328242ด.ญ.เอมมิกา แคลปป์1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
30428342ด.ญ.ปานวรินทร์ วิชัยเนตร1/8(74)English is fun
นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ
30527773ด.ช.กัญตภูมิ คำปันสวย1/9(84)รักแคคตัส
นายโกสินทร์ ไชยชมภู
30627774ด.ช.จิรภัทร คำดวงดี1/9(84)รักแคคตัส
นายโกสินทร์ ไชยชมภู
30727775ด.ช.เจษฎาพงษ์ เชียงชีระ1/9(84)รักแคคตัส
นายโกสินทร์ ไชยชมภู
30827776ด.ช.ชีวานนท์ เตชะอ้าย1/9(84)รักแคคตัส
นายโกสินทร์ ไชยชมภู
30927777ด.ช.ธนกฤต พรมเทพ1/9(84)รักแคคตัส
นายโกสินทร์ ไชยชมภู
31027778ด.ช.ธานาสรณ์ ทำสวย1/9(84)รักแคคตัส
นายโกสินทร์ ไชยชมภู
31127779ด.ช.ธีรศักดิ์ กันทะวงค์1/9(84)รักแคคตัส
นายโกสินทร์ ไชยชมภู
31227780ด.ช.นพรัตน์ เสงี่ยม1/9(84)รักแคคตัส
นายโกสินทร์ ไชยชมภู
31327781ด.ช.นราวิชญ์ กองอินทร์1/9(84)รักแคคตัส
นายโกสินทร์ ไชยชมภู
31427782ด.ช.นัฐพนธ์ คนสุข1/9(84)รักแคคตัส
นายโกสินทร์ ไชยชมภู
31527783ด.ช.ปองคุณ ผาบปิจวงค์1/9(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
31627784ด.ช.พฤฒิพงศ์ ช่างปัด1/9(84)รักแคคตัส
นายโกสินทร์ ไชยชมภู
31727785ด.ช.รชฏ จุใจ1/9(84)รักแคคตัส
นายโกสินทร์ ไชยชมภู
31827786ด.ช.สิทธิชัย อนุมาศ1/9(84)รักแคคตัส
นายโกสินทร์ ไชยชมภู
31927787ด.ญ.กัญญณัท เป็นใย1/9(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
32027788ด.ญ.กันต์กมล ธุระยศ1/9(84)รักแคคตัส
นายโกสินทร์ ไชยชมภู
32127789ด.ญ.จิรกาญจน์ ปานบัวคำ1/9(84)รักแคคตัส
นายโกสินทร์ ไชยชมภู
32227790ด.ญ.จุฑาภรณ์ กาวี1/9(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
32327791ด.ญ.ชรินทร์ทิพย์ มีทางดี1/9(84)รักแคคตัส
นายโกสินทร์ ไชยชมภู
32427792ด.ญ.ณฐอร ศรีจินดา1/9(84)รักแคคตัส
นายโกสินทร์ ไชยชมภู
32527793ด.ญ.ณัฐมนชนัน อินศิริ1/9(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
32627794ด.ญ.นภัสกร เรือนคำ1/9(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
32727795ด.ญ.นวภิสา ปันต่า1/9(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
32827796ด.ญ.ปราญชลี วิชัย1/9(84)รักแคคตัส
นายโกสินทร์ ไชยชมภู
32927797ด.ญ.ปราณจุรีย์ ยอดใจ1/9(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
33027798ด.ญ.ปิยะพร อะสะนิธิ1/9(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
33127799ด.ญ.พร้อมพร แก้วหน่อ1/9(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
33227800ด.ญ.พิชญาวดี คำมูล1/9(84)รักแคคตัส
นายโกสินทร์ ไชยชมภู
33327801ด.ญ.พิมพ์ลภัส เดชพันธ์1/9(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
33427802ด.ญ.แพรวา สิ่งของ1/9(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
33527803ด.ญ.อิสราภรณ์ เตชวงศ์1/9(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
33627805ด.ญ.วรินทร์ปภา ตันเสนา1/9(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
33727806ด.ญ.วิมลพรรณ เมืองอินทร์1/9(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
33827807ด.ช.กันตภณ พ้นทุกข์1/9(84)รักแคคตัส
นายโกสินทร์ ไชยชมภู
33927808ด.ญ.อัจฉราพร รักขัน1/9(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
34027809ด.ช.กันต์ธีระ ราชบัณฑิตย์1/10(8)1/10เด็กยุคใหม่ใฝ่เรียนรู้
นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ, นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์
34127810ด.ช.เกียรติยศ พิชดี1/10(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
34227811ด.ช.เฉลิมพงศ์ สมใจ1/10(30)เปตอง
ครูแย้ง แซ่ฟ้า
34327812ด.ช.ชลาธิป พุ่มเนียม1/10(8)1/10เด็กยุคใหม่ใฝ่เรียนรู้
นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ, นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์
34427813ด.ช.ธนกฤต แสนคำรัก1/10(8)1/10เด็กยุคใหม่ใฝ่เรียนรู้
นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ, นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์
34527814ด.ญ.กมลพรรณ อานุ1/10(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
34627815ด.ช.นพวิชญ์ วิลัย1/10(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
34727816ด.ช.นรณภัทร สีใจ1/10(79)นาฎศิลป์และการแสดง
ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว
34827817ด.ช.นฤสรณ์ สอนศรี1/10(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
34927818ด.ช.นันท์นภัส นันตา1/10(8)1/10เด็กยุคใหม่ใฝ่เรียนรู้
นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ, นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์
35027819ด.ช.ประภวิษณ์ โปทาวี1/10(8)1/10เด็กยุคใหม่ใฝ่เรียนรู้
นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ, นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์
35127820ด.ช.ภีรวิชญ์ หาญแก้ว1/10(8)1/10เด็กยุคใหม่ใฝ่เรียนรู้
นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ, นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์
35227821ด.ช.เมธัส จักรดี1/10(30)เปตอง
ครูแย้ง แซ่ฟ้า
35327822ด.ช.อรรถพร อินทวงศ์1/10(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
35427823ด.ญ.กริชรวีณ์ ณิชต1/10(8)1/10เด็กยุคใหม่ใฝ่เรียนรู้
นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ, นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์
35527824ด.ญ.เกษกนก ไกยสินธุ์1/10(8)1/10เด็กยุคใหม่ใฝ่เรียนรู้
นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ, นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์
35627825ด.ญ.ขวัญชนก สุยะพรม1/10(8)1/10เด็กยุคใหม่ใฝ่เรียนรู้
นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ, นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์
35727826ด.ญ.ชยธรวรินทร์ สายกษิรา1/10(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
35827827ด.ญ.ฐิตาภรณ์ แขนงามขำ1/10(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
35927828ด.ญ.ณัฐวรรณ เพชรดง1/10(8)1/10เด็กยุคใหม่ใฝ่เรียนรู้
นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ, นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์
36027829ด.ญ.ทักษพร ภูมิคอนสาร1/10(8)1/10เด็กยุคใหม่ใฝ่เรียนรู้
นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ, นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์
36127830ด.ญ.นาขวัญ กาฬสุวรรณ1/10(30)เปตอง
ครูแย้ง แซ่ฟ้า
36227831ด.ญ.บุญธิตา ฟูแก้ว1/10(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
36327832ด.ญ.ปวริศา สารคำ1/10(79)นาฎศิลป์และการแสดง
ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว
36427833ด.ญ.ปัญญสินี ปัญญา1/10(30)เปตอง
ครูแย้ง แซ่ฟ้า
36527834ด.ญ.พัชรภร พันสุภะ1/10(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
36627835ด.ญ.พิชญาภา พรมเจียม1/10(8)1/10เด็กยุคใหม่ใฝ่เรียนรู้
นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ, นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์
36727836ด.ญ.เพ็ญพิชชา ทิศอุ่น1/10(30)เปตอง
ครูแย้ง แซ่ฟ้า
36827837ด.ญ.ภัทรจาริน วงศ์ใหญ่1/10(79)นาฎศิลป์และการแสดง
ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว
36927838ด.ญ.วรรณรดา แปงคำ1/10(8)1/10เด็กยุคใหม่ใฝ่เรียนรู้
นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ, นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์
37027839ด.ญ.วราวิมล ไชยวงค์ทอน1/10(8)1/10เด็กยุคใหม่ใฝ่เรียนรู้
นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ, นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์
37127841ด.ญ.ศศิปวีย์ ธะนะวงศ์1/10(8)1/10เด็กยุคใหม่ใฝ่เรียนรู้
นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ, นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์
37227842ด.ญ.อนัญญา เป็งอิ่นแก้ว1/10(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
37327843ด.ญ.อาทิตญา แปงกล1/10(8)1/10เด็กยุคใหม่ใฝ่เรียนรู้
นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ, นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์
37427844ด.ญ.ภาวดีร์ คูณเอลีชา1/10(8)1/10เด็กยุคใหม่ใฝ่เรียนรู้
นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ, นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์
37528031ด.ญ.ปาลิตา ศักดิ์สม1/10(30)เปตอง
ครูแย้ง แซ่ฟ้า
37627845ด.ช.คุณากร ไชยปันดิ1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
37727846ด.ช.จักรภัทร สรรพสุข1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
37827847ด.ช.จักราวุธ พรมสี1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
37927848ด.ช.ชชลิต ใจธรรมโรจน์1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
38027849ด.ช.ณัฐพล ช่างเหลา1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
38127850ด.ช.ธนกฤต กัญญาเงิน1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
38227851ด.ช.ธฤษณุ กระสาบ1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
38327852ด.ช.นครินทร์ ทำของดี1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
38427853ด.ช.ปุญญพัฒน์ พรมตา1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
38527854ด.ช.พิทักษ์ อิ่นคำ1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
38627855ด.ช.ภาณุสรณ์ ทิพย์ใจ1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
38727856ด.ช.รัชชานนท์ คุณาแปง1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
38827857ด.ช.วรชัย กองธรรม1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
38927858ด.ช.ธนทรัพย์ โชคพัฒนสกุล1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
39027859ด.ช.สัตบุรุษ ปุระตา1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
39127860ด.ช.สันติสุข นะวะยศ1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
39227861ด.ญ.จิรัชญา ณ กาฬสินธุ์1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
39327862ด.ญ.ชญาวีณ์ เภารัตน์1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
39427863ด.ญ.ชนัญชิดา เอี่ยวเฮ็ง1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
39527864ด.ญ.ชัญญานุช คุณควน1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
39627865ด.ญ.ณฐพร ขันธ์แก้ว1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
39727866ด.ญ.ณภัทรกันย์ ทนก่ำ1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
39827867ด.ญ.ณัฐวลัญช์ จุ่มจันทร์1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
39927868ด.ญ.ณัทธมนกาญจน์ เกียรติกลาง1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
40027869ด.ญ.ธนัญชนก ธนันต์วนิช1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
40127870ด.ญ.ธัญชนก นันไชยกัน1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
40227871ด.ญ.นิรดา เขียวสิทธิ์1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
40327872ด.ญ.ปพิชญา ทุ่งปราบ1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
40427873ด.ญ.ปาณิสรา วงค์คม1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
40527874ด.ญ.ปุณธีญา คำแปง1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
40627875ด.ญ.ผกาวลี วรวงศ์1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
40727876ด.ญ.พลอยรัตน์ ปาละวงศ์1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
40827877ด.ญ.พิรญาณ์ ณ ลำพูน1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
40927878ด.ญ.วริศรา คำลาพิช1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
41027879ด.ญ.วิชญาพร วงเวียน1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
41127880ด.ญ.วิชญาพร เวียงนนท์1/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
41227318ด.ช.กิจติพงษ์ บดิน2/1(32)จิตรกรรมไทย
ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ
41327319ด.ช.จิรภัทร อินแปง2/1(2)โปรแกรมเมอร์น้อย
ครูโยธิน ศิริเอ้ย
41427320ด.ช.จิรายุ ไชยเนตร2/1(32)จิตรกรรมไทย
ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ
41527321ด.ช.ชินพัฒน์ เมืองพิน2/1(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
41627322ด.ช.ญาณวิทย์ แสงเมือง2/1(32)จิตรกรรมไทย
ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ
41727323ด.ช.ณัฐวรรธน์ จันทร์ฝั้น2/1(32)จิตรกรรมไทย
ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ
41827324ด.ช.ธนพัต ฤทธิ์เนติกุล2/1(32)จิตรกรรมไทย
ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ
41927325ด.ช.ธนภัทร ศิริแสน2/1(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
42027326ด.ช.ธนากร ก๋าลื้อ2/1(32)จิตรกรรมไทย
ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ
42127327ด.ช.นรภูมินทร์ นรปัญญา2/1(32)จิตรกรรมไทย
ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ
42227328ด.ช.นวาวีย์ พรมมี2/1(32)จิตรกรรมไทย
ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ
42327329ด.ช.นัฐพล ใจตรง2/1(32)จิตรกรรมไทย
ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ
42427330ด.ช.วรวิทย์ ชูวงศ์2/1(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
42527331ด.ช.วรัญญู สมควร2/1(32)จิตรกรรมไทย
ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ
42627332ด.ช.ศิวนาถ นะนุ่น2/1(32)จิตรกรรมไทย
ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ
42727333ด.ช.สิทธิชัย บัวพันธ์2/1(32)จิตรกรรมไทย
ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ
42827334ด.ช.อดิเทพ ช่วยบ้าน2/1(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
42927335ด.ช.อิทธิพล แดนขนาน2/1(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
43027336ด.ญ.กฤติกา เกตุคำ2/1(32)จิตรกรรมไทย
ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ
43127337ด.ญ.กัลยรัตน์ รัตนะ2/1(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
43227338ด.ญ.ชนัญธิดา สายเลาคำ2/1(32)จิตรกรรมไทย
ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ
43327339ด.ญ.ชนาพร ใจกว้าง2/1(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
43427340ด.ญ.ชาลิสา กันทะสอน2/1(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
43527341ด.ญ.ถลัชนันท์ อุทธิยา2/1(32)จิตรกรรมไทย
ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ
43627342ด.ญ.นลินณิภา กลราช2/1(32)จิตรกรรมไทย
ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ
43727343ด.ญ.บัณฑิตา สอนสงคราม2/1(32)จิตรกรรมไทย
ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ
43827344ด.ญ.บุณยาพร บุญหลง2/1(32)จิตรกรรมไทย
ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ
43927345ด.ญ.เบญจกัลยา วนารักษ์2/1(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
44027346ด.ญ.พัชริญา เรือนคำ2/1(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
44127347ด.ญ.ภคมน คำเหล็ก2/1(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
44227348ด.ญ.ภูริชญา บัวติ๊บ2/1(42)ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์
ครูวรพรรณ วัฒนา
44327349ด.ญ.รวิพร ภูมินนท์2/1(32)จิตรกรรมไทย
ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ
44427350ด.ญ.ลักษิกา ติ๊บคำ2/1(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
44527351ด.ญ.วรรณกานต์ ช่างฆ้อง2/1(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
44627352ด.ญ.ศุภากานต์ แช่มชื่น2/1(32)จิตรกรรมไทย
ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ
44727353ด.ญ.สิริวิมล ไกลถิ่น2/1(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
44827354ด.ญ.สุธีรา มาน้อย2/1(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
44927355ด.ญ.สุภาวิณี สุริยะ2/1(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
45027356ด.ญ.สุภิชชา ใจยา2/1(32)จิตรกรรมไทย
ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ
45127357ด.ญ.อมิตา พรมคณะ2/1(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
45227358ด.ช.เจนวิทย์ ช่างเป่า2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
45327359ด.ช.ฐิติวัฒน์ สุพะคำ2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
45427360ด.ช.ณัฐพงษ์ สิงห์คำ2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
45527361ด.ช.ณัฐวัฒณ์ ลือชัย2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
45627362ด.ช.เดชาธร ดอกบัวเผื่อน2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
45727363ด.ช.ถิรวัฒน์ วงศ์ชัย2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
45827364ด.ช.แทนคุณ พึ่งชื่น2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
45927365ด.ช.ธนพล อินทะหอม2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
46027366ด.ช.ธนสร สิทธิพูนสุข2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
46127367ด.ช.ธนาวัฒน์ เทพผง2/2(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
46227368ด.ช.ปริญญาวัฒน์ หล้าธิ2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
46327369ด.ช.ปิติ นามวงศ์2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
46427370ด.ช.พูห์พิภัช เเสนสาร2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
46527371ด.ช.ภทรพล เชียงแรง2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
46627372ด.ช.ภพธนภณ สิทธิยศ2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
46727373ด.ช.วศิน แสนอุ่น2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
46827374ด.ช.เสฎฐวุฒิ สอนศรี2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
46927375ด.ช.อภิชาติ อุที2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
47027376ด.ญ.กนิษฐนาฏ สุกสง2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
47127379ด.ญ.กัญญาณัฐ บัวจันทร์2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
47227380ด.ญ.จิรฌญา เวียงอินทร์2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
47327381ด.ญ.จิรภิญญา ละหงษ์2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
47427382ด.ญ.จิรวรรณ ทุ่มอุทัย2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
47527383ด.ญ.ชนิดาภา ใจไมตรี2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
47627384ด.ญ.ณัฏฐณิชา สิ่งของ2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
47727385ด.ญ.ณิชนันทน์ วันยาว2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
47827386ด.ญ.ทักษอร ปัญญาอินทร์2/2(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
47927387ด.ญ.ธมลวรรณ ศรีวิรัตน์2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
48027388ด.ญ.ปภาวรินทร์ พรมไชยา2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
48127389ด.ญ.เปรมยุดา ผัดแก้ว2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
48227391ด.ญ.พิชญาภาภักดิ์ ขัดสุทะ2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
48327392ด.ญ.ภัทราพร ช่างฆ้อง2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
48427393ด.ญ.ภาพิมล มหายศนันท์2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
48527394ด.ญ.รตินันท์ ผ่องฉวี2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
48627395ด.ญ.สุภิญญา แซ่ภู่2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
48727396ด.ญ.อาทิตยาภรณ์ เหล็กแก้ว2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
48827397ด.ญ.อารัมภา กานุรักษ์2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
48927755ด.ช.ศุภกฤต วงศ์ปินตา2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
49028313ด.ช.อัครชนม์ พุทธตาล 2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
49128314ด.ญ.พิมพ์มาดา มังคะละ 2/2(10)เพื่อนกัน
นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
49227398ด.ช.จารุโรจน์ ชดจอหอ2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
49327399ด.ช.ณัฏฐชัย ชื่นคง2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
49427400ด.ช.ณัฐชนินทร์ เสน่หา2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
49527401ด.ช.ทักษ์ดนัย จันทร์มาลา2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
49627402ด.ช.ธณบดินทร์ นวลคำ2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
49727403ด.ช.ธนวัฒน์ จันฟอง2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
49827404ด.ช.ธีรเทพ โพธิพระ2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
49927405ด.ช.ธีร์ธวัช โอบอ้อม2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
50027406ด.ช.นภัทร มะลิโค2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
50127407ด.ช.บัณทัต เครือวงค์2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
50227408ด.ช.ภูฟ้า อนุโยธา2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
50327409ด.ช.ภูวฤทธา ไชยยงค์2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
50427410ด.ช.รชต โคตรมิตร2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
50527411ด.ช.รัชชานนท์ ไกลถิ่น2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
50627412ด.ช.วรดร ผาบไชย2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
50727413ด.ช.วีรพงษ์ ปันแก้ว2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
50827415ด.ช.เหมรัศมิ์ ศิริใจ2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
50927416ด.ช.อัษศดิณย์ ธรรมธิ2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
51027417ด.ญ.กนกพร พลเยี่ยม2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
51127418ด.ญ.กัญญารัตน์ วังเย็น2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
51227419ด.ญ.กุลภรณ์ มูลราช2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
51327420ด.ญ.ชัญญานุช เทสมุทร์2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
51427421ด.ญ.ณัฐทชา บางแช่ม2/3(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
51527423ด.ญ.ดารินทร์ กุณดี2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
51627424ด.ญ.ธนพรรณ จันทนะ2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
51727425ด.ญ.ธนัญญา อินเทพ2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
51827426ด.ญ.ธรรญธร ผลจันทร์2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
51927427ด.ญ.นันท์ณิชา มูลธิดา2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
52027428ด.ญ.บุญญาณี บัวแย้ม2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
52127429ด.ญ.เปรมมิกา กันธิ2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
52227430ด.ญ.พัชรินทร์ พรมคำปา2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
52327431ด.ญ.ภัทรธิดา ใจยา2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
52427432ด.ญ.วิลาสินี คำเงิน2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
52527433ด.ญ.ศุภัชญา ฟุ้งอุดมโชค2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
52627435ด.ญ.สุนันท์ษา ปงเมฆ2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
52727436ด.ญ.อภิชญา ราญรอน2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
52827437ด.ญ.อิศราลี ธิโนชัย2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
52927541ด.ญ.จิรฐา ไตรรัตน์ 2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
53028312นางสาวภูชิดา ยัง 2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
53128315ด.ญ.อรสนี แซ่หาญ2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
53228316ด.ช.วรโชติ ถาวิระ 2/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
53327438ด.ช.กรณัฐ ทองภูธร2/4(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
53427439ด.ช.กฤตเมธ มาละ2/4(77)DIY คุณธรรม
นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ
53527441ด.ช.คณพัชญ์ ภูด่านวัว2/4(77)DIY คุณธรรม
นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ
53627442ด.ช.ครัชชานนท์ รู้ยาม2/4(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
53727443ด.ช.คุณานนต์ แสงอุษามาศ2/4(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
53827444ด.ช.ชุติมันต์ นันตา2/4(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
53927445ด.ช.ณัฐพล พลรักษา2/4(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
54027446ด.ช.ณัฐวรรธน์ ขวัญมา2/4(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
54127447ด.ช.ธนโชติ แสงแก้ว2/4(77)DIY คุณธรรม
นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ
54227448ด.ช.ธีรวุฒิ อินต๊ะมูล2/4(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
54327449ด.ช.นิติภูมิ นันไชยกัน2/4(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
54427450ด.ช.ปรเมษฐ์ บุตรพรม2/4(77)DIY คุณธรรม
นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ
54527451ด.ช.ปุญณวิช ไทยกุล2/4(77)DIY คุณธรรม
นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ
54627452ด.ช.ภควัต ท้าวคำเเสน2/4(77)DIY คุณธรรม
นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ
54727453ด.ช.ภาณุภัทร กิ่งจันทร์2/4(77)DIY คุณธรรม
นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ
54827455ด.ช.วายุภัตร์ ทาติ๊บ2/4(77)DIY คุณธรรม
นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ
54927456ด.ช.วีรภัทร อินเบ้า2/4(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
55027457ด.ช.ศิรการ จุลลี2/4(77)DIY คุณธรรม
นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ
55127458ด.ญ.กมลทิพย์ ติ๊บพรม2/4(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
55227459ด.ญ.กวิสรา สงคลังธนสิทธิ์2/4(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
55327460ด.ญ.กันตพร แสนใหญ่2/4(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
55427461ด.ญ.กัลยรัตน์ รักษา2/4(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
55527462ด.ญ.จารุนันท์ คิดดี2/4(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
55627463ด.ญ.ชนัญชิตา อุทธิยา2/4(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
55727464ด.ญ.ณัฐฉรียา สุเเสง2/4(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
55827465ด.ญ.ณัฐทิราวรรณ แก่นเกษ2/4(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
55927466ด.ญ.ธัญชนก อยู่สุข2/4(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
56027467ด.ญ.บุญยานุช มโนรักษ์2/4(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
56127468ด.ญ.ปฐมาภรณ์ จนใจ2/4(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
56227469ด.ญ.ปริชญา ไชยเนตร2/4(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
56327470ด.ญ.ปาริณี แสนอินต๊ะ2/4(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
56427471ด.ญ.พรนภา ก้อนจา2/4(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
56527472ด.ญ.พรรณารายณ์ แก้วมา2/4(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
56627473ด.ญ.พิมพิกา นาระถี2/4(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
56727474ด.ญ.วณิชย์ญา สมพรรณ2/4(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
56827475ด.ญ.ศุภิสรา เชิงห้วย2/4(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
56927476ด.ญ.สิริวิมล จันทะสม2/4(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
57027477ด.ญ.อังคณา คำดี2/4(12)ไม้ดอกไม้ประดับ
ครูเจตสุภา มาน้อย
57128317ด.ญ.ปุณญิสา วงศ์ใหญ่ 2/4(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
57228318ด.ช.จิรายุ แก้ววงค์2/4(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
57327478ด.ช.กรวิชญ์ คนอยู่2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
57427479ด.ช.กฤษณะ สุโขยะชัย2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
57527480ด.ช.จักรภพ พ่อเเจ้2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
57627481ด.ช.จิรภัทร กันทะสอน2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
57727482ด.ช.เจตริน ดิษฐ์นุ่ม2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
57827483ด.ช.ชนกันต์ วิงวอน2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
57927484ด.ช.ดนุพัฒน์ รัชสีวอ2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
58027485ด.ช.ทฤฒมน เทพผง2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
58127486ด.ช.ธนาทิพย์ อุดทา2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
58227487ด.ช.ธิติภูมิ แดงสนั่น2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
58327488ด.ช.นนทพัทธ์ แนบเนียน2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
58427489ด.ช.น้ำเพชร แก้วบุญเรือง2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
58527490ด.ช.พัชรพล กระโจงแก้ว2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
58627491ด.ช.พีรณัฏฐ์ หม่องยานะ2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
58727492ด.ช.ภาณุพงษ์ ทรัพย์สมบูรณ์2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
58827493ด.ช.ภูวไนย ไชยศิลป์2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
58927494ด.ช.ยศพัชร์ ประสพสงค์2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
59027495ด.ช.วายุภัค อุปสาแก้ว2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
59127496ด.ช.สิรภพ จันทจิตร2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
59227497ด.ช.อัศวิน อุทธิยา2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
59327500ด.ญ.จุฬาลักษณ์ เปรมฤทัย2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
59427501ด.ญ.ชนิชาฎา ปาละใจ2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
59527502ด.ญ.ฑิฆัมพร จำปาบุญเรือง2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
59627503ด.ญ.ณัชพร วงค์พรมจักร2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
59727504ด.ญ.ณัฐนันท์ กันติ๊บ2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
59827505ด.ญ.ณิชกมล มาภิรมย์2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
59927506ด.ญ.ธมนวรรณ วรรณขัน2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
60027507ด.ญ.พรธิรารัตน์ สุกิจนะ2/5(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
60127508ด.ญ.พัชรภา ไพเราะ2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
60227509ด.ญ.ภัคชนก หายทุกข์2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
60327510ด.ญ.เมษยา แปงนุจา2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
60427511ด.ญ.ลักษิกา ตันรักษา2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
60527512ด.ญ.วรัญญา ชัยเนตร2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
60627513ด.ญ.วีรพรรณ วีระสายันต์2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
60727514ด.ญ.ศิริรัตน์ ศรีอำคา2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
60827515ด.ญ.สุปรียา ยศประเสริฐ2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
60927516ด.ญ.สุพิชชา พรมกันดร2/5(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
61027517ด.ญ.ประการัง วาตรีบุญเรือง2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
61127753ด.ช.วชิรวิทย์ แก้วกอง2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
61227762ด.ช.ภูวเนศวร์ อินต๊ะวงค์2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
61328319ด.ญ.ศศิธร เพ็ชร์อุดทา2/5(27)นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5
ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ
61427518ด.ช.กนกโชติ ขันทะลี2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
61527519ด.ช.กฤษฎา สุดตา2/6(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
61627520ด.ช.กิตติกวิน เขื่อนศิริ2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
61727521ด.ช.ชินดนัย กาชัย2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
61827522ด.ช.ณัฐกาล ทาเนตร2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
61927524ด.ช.ธนพัฒน์ วงศ์วุฒิ2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
62027525ด.ช.ชนันท์วรพัชร คำม้าว2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
62127526ด.ช.ปวลิท ปกครองบ้าน2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
62227527ด.ช.ปารเมศ ขรรค์ชัย2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
62327528ด.ช.เปรมชนัน เวียงคำ2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
62427529ด.ช.พีระพงษ์ การเก็บ 2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
62527530ด.ช.ภัทรพล สายเสริมผล2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
62627532ด.ช.ศราวุธ อินอุ่นโชติ2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
62727533ด.ช.อนุวัตร ขัติยะสาร2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
62827534ด.ช.อาทิตย์ ภูเพชร2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
62927536ด.ญ.กวินทรา ธนะวงศ์2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
63027537ด.ญ.กัญญลิการ แจ้งชาวนา2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
63127538ด.ญ.กัลยรัตน์ หน่อคำ2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
63227539ด.ญ.กัลย์สุดา มุงเมือง2/6(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
63327540ด.ญ.กุลบงกช มูลย่อง2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
63427542ด.ญ.ชวัลลักษณ์ หน่อหล้า2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
63527543ด.ญ.ณัฐญาพร ปัญจแก้ว2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
63627544ด.ญ.ธิดารัตน์ สอนแก้ว2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
63727545ด.ญ.บงกชมาศ แก้วฟู2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
63827546ด.ญ.พนัสนันท์ ขันคำ2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
63927547ด.ญ.พรรณวณา สีโม2/6(80)นักบินน้อย
ศราวุฒิ จันทร์หัวนา
64027548ด.ญ.พิชชาภัค ไชยะ2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
64127549ด.ญ.พิชญาภา แซ่ย่าง2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
64227550ด.ญ.พิญญาภัทร์ โพธิอินทร์2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
64327551ด.ญ.รุจีรัตน์ สารสุข2/6(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
64427552ด.ญ.วรินท์นิภา ลอมสวัสดิ์2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
64527553ด.ญ.สิรินาต ทองสุ2/6(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
64627554ด.ญ.หนึ่งฤทัย แซ่หยี่2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
64727555ด.ญ.อภีชญา สีหนองเม็ก2/6(80)นักบินน้อย
ศราวุฒิ จันทร์หัวนา
64827556ด.ญ.อัณศยา วงศ์ใหญ่2/6(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
64927768ด.ญ.พลอยไพลิน เวัยนรอบ2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
65027769ด.ญ.ขวัญข้าว อุ่นหล้า2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
65128320ด.ช.พงศภัค ไชชนะ2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
65228331ด.ญ.ชนิดาภา ปัญญาหลง2/6(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
65328335ด.ช.ธีรวีร์ กิติยศ2/6(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
65427254ด.ญ.จิรัชญา ยาศรี2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
65527558ด.ช.จิรทิปต์ พงษ์วาล2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
65627559ด.ช.จิรวัฒน์ ละวิเวศ2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
65727560ด.ช.ณัฐกร ท้ายนาวา2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
65827561ด.ช.ณัฐนนท์ พลจร2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
65927562ด.ช.ณัฐนันท์ ทนทาน2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
66027563ด.ช.ณัฐพงษ์ วงศ์วาท2/7(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
66127564ด.ช.ธนกร กันใจ2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
66227565ด.ช.นพคุณ ปวงคำ2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
66327567ด.ช.ภครนันท์ ขันคำ2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
66427568ด.ช.วีรชัย ศักดิ์สม2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
66527569ด.ช.วุฒิชัย โยลัย2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
66627570ด.ช.ศรสิทธิ์ ศรีอำคา2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
66727571ด.ช.ศิรวิทย์ นาเมืองรักษ์2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
66827572ด.ช.สุทธิกานต์ จันปวงเสน2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
66927573ด.ช.อนันทชัย แก้วมหานิล2/7(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
67027574ด.ช.อานนท์ ชิณวงศ์2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
67127575ด.ญ.คนิจกุล หุละสุข2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
67227576ด.ญ.จิรารัตน์ เชียงกันทะ2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
67327577ด.ญ.ชลธิชา แสงน้อย2/7(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
67427579ด.ญ.ชัญญานุช ดาทอง2/7(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
67527580ด.ญ.ณภัทรจิรา ปาวิชัย2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
67627581ด.ญ.ณัชริยา อินสาร2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
67727582ด.ญ.ธรรมสรณ์ ภูมี2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
67827583ด.ญ.ธารารัตน์ สอนแก้ว2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
67927584ด.ญ.บุญยานุช อินทรแสง2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
68027585ด.ญ.ไปรยากร คิดดี2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
68127586ด.ญ.พิชญา เชยบาล2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
68227587ด.ญ.พิชญาภา ชาดา2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
68327588ด.ญ.พิชามนช์ุ เพลา2/7(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
68427589ด.ญ.พิยดา ขุมทอง2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
68527590ด.ญ.พีชญา ชูภิรมย์2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
68627591ด.ญ.ภัทราภรณ์ วงศ์ใหญ่2/7(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
68727592ด.ญ.มัณฑณา พันพละ2/7(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
68827593ด.ญ.ยมาภรณ์ ปุตตะ2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
68927594ด.ญ.วชิรญา สระศรี2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
69027595ด.ญ.วิรัญชยา แก้วจันหล้า2/7(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
69127596ด.ญ.ศศิประภา บุตรศาสตร์2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
69227597ด.ญ.ศิริญาภรณ์ ไชยคำ2/7(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
69328321ด.ญ.สาวิตรี ย่างวินิจฉัย2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
69428322ด.ญ.วีรดา พรชัยสุนทร2/7(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
69527598ด.ช.กันตภณ ธิโนชัย2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
69627599ด.ช.กิจติพศ คำผัด2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
69727600ด.ช.ไกรสร นาโตนด2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
69827601ด.ช.คริสตกาล ปันธิดา2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
69927602ด.ช.ชญานนท์ ใจเขียน2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
70027603ด.ช.ชยาวิชญ์ ธิการ2/8(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
70127604ด.ช.ชาญวิทย์ หวายคำ2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
70227605ด.ช.โชคชัย สมเเก้ว2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
70327607ด.ช.เณปกรณ์ นาดี2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
70427608ด.ช.ธนกฤต ชินคำ2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
70527609ด.ช.นรวิชญ์ อ่อนจิ๋ว2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
70627610ด.ช.ปัณณธร คงศรี2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
70727612ด.ช.ภูวนาถ คำโคตรสูนย์2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
70827613ด.ช.อติคุณ งานดี2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
70927614ด.ญ.กนกกานต์ อินทร์คล้า2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
71027615ด.ญ.กัญญาพัชร ศรีโท2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
71127616ด.ญ.กานต์มณี ศรีคุณ2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
71227617ด.ญ.จีรนันท์ พันชน2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
71327618ด.ญ.จีราวรรณ อัมพุธ2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
71427619ด.ญ.ชื่นกมล ใคร่นุ่นภา2/8(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
71527620ด.ญ.ณัชชาพิชญ์ ภูคำ2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
71627621ด.ญ.ณัฎฐณิชา หมอป่า2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
71727622ด.ญ.ณัฏฐณิชา แสนยศ2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
71827623ด.ญ.ณัฐณิชา ตรีวิเวก2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
71927624ด.ญ.ทิพย์สุดา ฟังเร็ว2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
72027625ด.ญ.นีรารักษ์ กสินา2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
72127626ด.ญ.บุญฑริกา เชียงตุง2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
72227627ด.ญ.ปณิดา ปฏิพังเค2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
72327628ด.ญ.ปุญญิศา ปันนวน2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
72427629ด.ญ.ผริตา เมืองมูล2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
72527630ด.ญ.พัชรินทร์วรา กองมงคล2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
72627631ด.ญ.พิมชนก ชัยนุรัตน์2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
72727632ด.ญ.รุ่งทิวา นำหาญ2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
72827633ด.ญ.วรนุช ศรีวรรณรมย์2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
72927634ด.ญ.วราภรณ์ แสงสุวรรณ2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
73027635ด.ญ.ศิริรัตน์ ดวงตา2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
73127636ด.ญ.สุนิษา ธรรมทอง2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
73227637ด.ญ.อัจจิมา ภูมิรินทร์2/8(1)จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์
73327161ด.ช.กฤตยชญ์ แก้วอุดมวัชระ2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
73427162ด.ช.กิตติภูมิ เมืองมูล2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
73527163ด.ช.ชาตรี มหาวงศนันท์2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
73627164ด.ช.ญาณวุฒิ สุภาเรือง2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
73727165ด.ช.ธัญกร พรมมา2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
73827166ด.ช.นิพพิชฌน์ วงศ์กาไสย2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
73927167ด.ช.ปิติ รวงทอง2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
74027168ด.ช.พรหมพิริยะ ทาโน2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
74127169ด.ช.ภาณุวิชญ์ กลัดปรี2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
74227170ด.ช.ภาณุวิชญ์ พันธ์ชมพู2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
74327171ด.ช.ภูมิพิพัฒน์ สรวงศิริ2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
74427172ด.ช.ภูริทัตต์ ศรีทอง2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
74527173ด.ช.วชิรพงศ์ สมสุวรรณ์2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
74627174ด.ช.ศิลป์ศรุต ดอกจันกลาง2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
74727175ด.ช.อนุพัฒน์ วีระแสง2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
74827176ด.ญ.กุลปรียา กาวี2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
74927178ด.ญ.ฐิติรัตน์ หาญกล้า2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
75027179ด.ญ.ทับทิม มาฟอง2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
75127180ด.ญ.ธนัญชนก เจริญสุข2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
75227181ด.ญ.ธนัฐชา อินต๊ะมูล2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
75327182ด.ญ.ปัญชรีย์ ดินดิบ2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
75427183ด.ญ.ปุญรวิภา ผาลม2/9(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
75527184ด.ญ.พรชนก จุใจ2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
75627185ด.ญ.ปรีญาพร ไชยมณี2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
75727186ด.ญ.พิมพ์ปวีณ์ ปนธะรังษี2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
75827187ด.ญ.พิมลรัตน์ ผลสวัสดิ์2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
75927188ด.ญ.วรกมล กาวงศ์2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
76027189ด.ญ.ศิริกาญ พูนรัตนะสิน2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
76127190ด.ญ.สุณัฏฐา ดวงคำ2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
76227191ด.ญ.สุทธญาณ์ เรืองทองหลาง2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
76327192ด.ญ.สุธิตญา มาภิรมย์2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
76427193ด.ญ.สุภาทิพย์ ปัญธุระ2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
76527194ด.ญ.เสาวกุล อินตั๋น2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
76627195ด.ญ.โสภิชญา พูลพิพิศ2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
76727196ด.ญ.อภิชญา รู้ทำนอง2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
76827208ด.ช.ภาณุวัฒน์ พันธ์ชมพู2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
76927256ด.ญ.ณัฐนิช เนตรใส2/9(88)open mind
ครูรัชนี ชอบจิตต์
77027197ด.ช.กฤตเมธ ใจสระ2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
77127198ด.ช.พรหมพิริยะ ไชยด้วง2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
77227199ด.ช.ฐิตินันท์ ไชยเทพ2/10(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
77327200ด.ช.ณัชพล อินเทพ2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
77427201ด.ช.ธนโชติ ปิ่นแก้ว2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
77527202ด.ช.ธนภัทร อินทวงศ์2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
77627203ด.ช.ธนาธร สิงห์สม2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
77727204ด.ช.นนทวัฒน์ หน่อแก้ว2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
77827205ด.ช.ปภังกร ธัญลักษณ์ชัยกุล2/10(79)นาฎศิลป์และการแสดง
ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว
77927206ด.ช.พรภวิษย์ เข็มผะกา2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
78027207ด.ช.พิชญะ เจริญศิลป์2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
78127209ด.ช.ภานุวิชญ์ ยาไทยสงค์2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
78227210ด.ช.สิทธิกร มุงเมือง2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
78327211ด.ช.อานนท์ โนจา2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
78427212ด.ญ.กานต์พิชชา เงินแท้2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
78527213ด.ญ.ชญาดา ทาโน2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
78627214ด.ญ.ญาณิศา พรมชัย2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
78727215ด.ญ.ฐานิศรา ไกลถิ่น2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
78827216ด.ญ.ฐิตาพร ฟังช้า2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
78927217ด.ญ.ณัฏฐการุณ วิงวอน2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
79027218ด.ญ.ณัฐวิภา จันทาคำ2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
79127219ด.ญ.ณิชนันทน์ ตะนะ2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
79227220ด.ญ.ธัญวรัตน์ สุทธศิลป์2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
79327221ด.ญ.ธิญาดา วงค์ชัย2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
79427222ด.ญ.นวรัตน์ ขุนฤทธิ์2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
79527223ด.ญ.นัยน์ประพร ลือนันต๊ะ2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
79627224ด.ญ.บุณยาพร อุทธิยา2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
79727225ด.ญ.เบญจพร การถาง2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
79827226ด.ญ.พรสินี สามี2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
79927227ด.ญ.พลอยนภัส คงเทพ2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
80027228ด.ญ.พัชรพร มณีรัตน์2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
80127229ด.ญ.ยอแสง อนุรักษ์2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
80227230ด.ญ.รุจิราพร ช่างฆ้อง2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
80327231ด.ญ.ลภัสรดา งานขยัน2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
80427232ด.ญ.สุพรรษา จาไผ่2/10(61)Like สาระ
ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา
80527177ด.ญ.จิณห์วรา สุวรรณขัดศรี2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
80627233ด.ช.เกษมศาสตร์ เชิงดอย2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
80727234ด.ช.ชยพล ขันแก้ว2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
80827235ด.ช.ณฐรัชต์ เดชางาม2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
80927236ด.ช.ธนกฤต สัมมาปฏิบัติ2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
81027237ด.ช.นพณัฐ จันนวล2/11(2)โปรแกรมเมอร์น้อย
ครูโยธิน ศิริเอ้ย
81127238ด.ช.ปฏิพัทธ์ หมื่นมะโน2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
81227239ด.ช.ปุณณวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
81327240ด.ช.ปุณณวิช ปิยะโกศล2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
81427241ด.ช.พชรพล ต๊ะล้อม2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
81527242ด.ช.พิทักษ์ ขาเหล็ก2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
81627243ด.ช.พิสิษฐ์ หินนก2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
81727244ด.ช.พีรชา ประทุมพงษ์2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
81827245ด.ช.รชต ธิโนชัย2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
81927246ด.ช.วงศกร ราญรอน2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
82027247ด.ช.วงศ์พิชญ์ดนย์ ทนทาน2/11(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
82127248ด.ช.วิทวัส จุ่มอิ่น2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
82227250ด.ช.อัครินทร์ ศรีพิมพ์สอ2/11(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
82327251ด.ช.อานุสิทธิ์ ไกลถิ่น2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
82427252ด.ญ.กมลธิดา บรรณโก2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
82527253ด.ญ.จอมขวัญ กองวงศ์2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
82627255ด.ญ.ชัชชญา หอมนาน2/11(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
82727257ด.ญ.ญาณิศา เชื้อวงศ์2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
82827258ด.ญ.ณัฐณิชา คงประเสริฐ2/11(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
82927259ด.ญ.ณัฐธิดา แสงสาย2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
83027260ด.ญ.ณิชชา ไชยยาเรศ2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
83127261ด.ญ.น้ำหนึ่ง สิงหราช2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
83227262ด.ญ.นิชาภา ศรีกันชัย2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
83327263ด.ญ.เบญญาภา ผิวบาง2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
83427264ด.ญ.ภัควลัญชญ์ ชัยจันทรคูณ2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
83527265ด.ญ.ภัทรวรินทร์ กาบทอง2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
83627266ด.ญ.วรรณรดา ทองยา2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
83727267ด.ญ.สิรินภา ปิ่นแก้ว2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
83827268ด.ญ.สุมินตรา รู้คิด2/11(13)TMT2024
ครูอนุชิต ไชยชมพู
83927269ด.ช.กวีนนท์ ยอดปัญญา2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
84027270ด.ช.กิตติพัชญ์ จันทร์จ่าง2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
84127271ด.ช.ชนเดช ศรีชนะ2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
84227272ด.ช.ญาณภัทร แจ่มสว่าง2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
84327273ด.ช.ธนพัชร์ ศิริแสน2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
84427274ด.ช.ธราธรรม กองเเก้ว2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
84527275ด.ช.ธีรศักดิ์ ถาวรศรี2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
84627276ด.ช.นนทพัทธ์ พาเนตร2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
84727277ด.ช.นภสินธุ์ วิริยเวช2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
84827278ด.ช.นราวิชญ์ ศิริเอ้ย2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
84927279ด.ช.ปรัญญา ผาลม2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
85027280ด.ช.พนธกร ยะอินต๊ะ2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
85127281ด.ช.พีรวิชญ์ บุญทาคำ2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
85227282ด.ช.เยเรมีย์ แสงห้วยไพร2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
85327283ด.ช.วิชยุตมิ์ สายโท2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
85427284ด.ช.ศราวุฒิ ทุมมาวัฒน์2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
85527285ด.ช.ศิวกรณ์ สมะจิต2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
85627286ด.ช.ศุทธิกร สีโม2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
85727287ด.ช.ศุภกร กงจักร์2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
85827288ด.ช.อัศสุนีย์ พันธุ์พิกุล2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
85927289ด.ญ.จิรารัตน์ ใจคำแปง2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
86027290ด.ญ.พิชญาภา วิลาวัลย์2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
86127291ด.ญ.ทิพรดา ตากุล2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
86227292ด.ญ.นพภัสสร ผัสดี2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
86327293ด.ญ.ปฏิลศุดากานต์ หาญยุทธ2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
86427294ด.ญ.ปานปวีณ์ ช่างถ่าย2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
86527295ด.ญ.พิชชานันท์ อัศวภูมิ2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
86627296ด.ญ.พิชชาภา ไชยะ2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
86727297ด.ญ.รัชชุดา ปัญญาดี2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
86827298ด.ญ.ลัทธวรรณ กันโท2/12(63)All About English
นางสาวสุดา แสนพรม
86926744ด.ช.กรกฤต คำมูล3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
87026746ด.ช.ธีร์ธวัช ตะถา3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
87126747ด.ช.นัทธพงศ์ รูปกลม3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
87226748ด.ช.พงศกร ชินายศ3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
87326750ด.ช.ภูริ ทิวาพัฒน์3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
87426752ด.ช.ศุภกร ประมะวิชัย3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
87526753ด.ช.สุรวิศ จดจำ3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
87626754ด.ช.อภิรักษ์ เขื่อนเมฆ3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
87726755ด.ช.อริย์ธัช ฝั้นปันวงศ์3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
87826756ด.ช.อรุณพัฒน์ หารพรม3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
87926757ด.ญ.กชภรณ์ วุฒิเปียง3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
88026758ด.ญ.กัลยาณี รองทอง3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
88126759ด.ญ.จิรัชญา สีสมบัตร3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
88226761ด.ญ.ชวิศา ถาหล้า3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
88326762ด.ญ.ชาลิสา สุวรรณรังษี3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
88426763ด.ญ.ญาณิศา จารุจิตร3/1(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
88526765ด.ญ.ณริมล บุญเรือง3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
88626766ด.ญ.ณัฐณิชา จินะศรี3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
88726767ด.ญ.ณัฐธิดา จันทร์ทอง3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
88826768ด.ญ.ณัฐธิดา อโนทัย3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
88926769ด.ญ.ณิชชยา สุริยสาร3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
89026770ด.ญ.ทิพย์จุฑา สันน้อย3/1(32)จิตรกรรมไทย
ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ
89126771ด.ญ.นิศารัตน์ กันธิยะ3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
89226772ด.ญ.เนตรนภา เลิศชัยสหกุล3/1(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
89326773ด.ญ.บัณพร ขัดกันทา3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
89426774ด.ญ.ปราณปรียา ทองเลิศ3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
89526775ด.ญ.ปุณยวีร์ แซ่จ๋าว3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
89626777ด.ญ.พิมพ์วิมล อินปันส่วน3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
89726778ด.ญ.เพชรรัตน์ จรูญสกุลวงศ์3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
89826779ด.ญ.เพียงวดี สุอำ3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
89926780ด.ญ.ภคมน ฟูสกุล3/1(32)จิตรกรรมไทย
ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ
90026781ด.ญ.ภาพิมล แก้วดามเรือน3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
90126782ด.ญ.เวทิศา จรรยาพงษ์3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
90226783ด.ญ.ศวรรติรัตน์ เมรินทร์3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
90326784ด.ญ.อรพรรณ วรวงศ์3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
90427159ด.ญ.ธัญรดา พิเศษ3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
90527744ด.ช.กรวิชญ์ เชยบาล3/1(66)ศึกษาค้นคว้าอิสระ
ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี
90626785ด.ช.คุณากร ศรีสวัสดิ์3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
90726786ด.ช.ชยกร อินทร์ชน3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
90826787ด.ช.ณัฐดนัย ก่อสร้าง3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
90926788ด.ช.แทนคุณ ชาลาพิสิฐ3/2(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
91026789ด.ช.ธนดล เข็มปัญญา3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
91126790ด.ช.ธนภัทร อินต๊ะวิกุล3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
91226791ด.ช.นวพล เดชเสน3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
91326792ด.ช.นันทวัฒน์ ตาลำ3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
91426793นายพีรพัฒน์ เยหวาน3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
91526794ด.ช.พีรภัทร มะโนดี3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
91626795ด.ช.ภัทรทวี แก้วนวน3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
91726796ด.ช.ภัทรนันท์ ทองจำรัส3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
91826797ด.ช.ภานุกร บัวดาบติ๊บ3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
91926798ด.ช.วรภพ อุทธิยา3/2(79)นาฎศิลป์และการแสดง
ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว
92026799ด.ช.ศุภวัฒน์ ภิญโยยง3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
92126800ด.ช.เอสรา คำยา3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
92226801ด.ญ.กุลิสรา แสงสิทธิ์3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
92326802ด.ญ.ขวัญสุดา มนะวิสิฐ3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
92426803ด.ญ.จิราพัชร ลือชัย3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
92526804ด.ญ.ชลธิดา บุญทา3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
92626805ด.ญ.ฐิติวรดา ศรีอำคา3/2(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
92726806ด.ญ.ธัญญพัทธ์ ปันสุวรรณ์3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
92826807ด.ญ.ทิพย์วรรณ สมบัติทอง3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
92926808ด.ญ.บุญยดา บัวแย้ม3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
93026809ด.ญ.ปั้นฝัน กมขุนทด3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
93126810ด.ญ.ปิยฉัตร จิระพงษ์วานิช3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
93226811ด.ญ.ปุณยาพร สุนันต๊ะ3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
93326812ด.ญ.ภัทรวดี ศรีใจมา3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
93426813ด.ญ.ภัทราภรณ์ ป้องกัน3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
93526814ด.ญ.ภาวินี ปันทิพย์3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
93626816นางสาวรุจิราพร รู้พอ3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
93726817ด.ญ.วรารัตน์ เป็งด้วง3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
93826818ด.ญ.ศศิกานต์ ทารณ3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
93926819ด.ญ.ศิริกานดา จันทร์ทอง3/2(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
94026820ด.ญ.สายธาร ม่วงไม้3/2(79)นาฎศิลป์และการแสดง
ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว
94126821ด.ญ.สิรนันท์ คำเสาร์3/2(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
94226822ด.ญ.สุชานันท์ หล้าธิ3/2(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
94326823ด.ญ.หทัยภัทร กุมาระ3/2(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
94426825ด.ญ.อริสา โยสุทะ3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
94527766ด.ช.ธราเทพ สิงห์โสภา3/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
94626826ด.ช.ณปภัช นารินรักษ์3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
94726827ด.ช.กัมปนาท อนันติยศ3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
94826829ด.ช.ณฐกร อ่อนหวาน3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
94926830ด.ช.ณัฐพล ผลประการ3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
95026831ด.ช.ธิติวุฒิ รัตนาธิวัต3/3(77)DIY คุณธรรม
นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ
95126832ด.ช.ธีรภัทร์ คำพลงาม3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
95226833ด.ช.บารมี มหาวงศนันท์3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
95326834ด.ช.ปฐมพร ศรีสมษัย3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
95426835ด.ช.ปิยะวัฒณ์ จันทะมงคล3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
95526836ด.ช.พรมโชติ กรวยนอก3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
95626837ด.ช.พีรวิชญ์ คะนนท์3/3(79)นาฎศิลป์และการแสดง
ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว
95726838ด.ช.ภัทรพงษ์ พรมมะ3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
95826840ด.ช.รักษิต อ่อนศรี3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
95926841ด.ช.อัยการ อุปคำ3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
96026842ด.ช.อาทิวรา คำเที่ยง3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
96126843ด.ญ.กฤษติกา คำโต3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
96226844ด.ญ.กุลนิภา สีเมือง3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
96326845ด.ญ.จันทกานต์ ไชยโวหาร3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
96426846ด.ญ.จิรภิญญา วะลัยสุข3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
96526847ด.ญ.เจนจิรา อิ่นคำ3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
96626848ด.ญ.ชุดาภรณ์ ขันทะลี3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
96726849ด.ญ.ญาณภัทร ศักดิ์สม3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
96826850ด.ญ.ณัฐชานันท์ ปนคำปิน3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
96926851ด.ญ.ณัฐณิชา พะมณี3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
97026852ด.ญ.เณศรา ปาระมี3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
97126853ด.ญ.ธัญญาภรณ์ กันแก้ว3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
97226854ด.ญ.พรชนก แปงคำ3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
97326855ด.ญ.พรนัชชา ค้ากำยาน3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
97426856ด.ญ.พรพิพัฒน์ เทพรักษา3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
97526857ด.ญ.พิชชาภา วงศ์ผา3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
97626858ด.ญ.ภวรัญชน์ อุปรีย์3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
97726859ด.ญ.ภัทรียา แก้วเกิด3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
97826860ด.ญ.ภูชิดา สิงห์รัตน์3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
97926862ด.ญ.วริศรา กุลพินิจมาลา3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
98026863ด.ญ.ศิรดา แก้วมูล3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
98126864ด.ญ.สิริวิมล เจริญชัย3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
98226865ด.ญ.อาทิตยา สมฤทธิ์3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
98326866ด.ญ.อาทิติยา ภูแสง3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
98428323ด.ญ.จินดารัตน์ จินดาชัย3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
98528324ด.ญ.พิมพ์พิมุกต์ อุ่นเมืองใจ3/3(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
98626661ด.ญ.นฤพรรณ แก้วมา3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
98726867นายกิตติกร สุธรรมแปง3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
98826868นายกิตติพิชญ์ เเสนอาทิตย์3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
98926869ด.ช.กิตติภพ ภู่สวัสดิ์3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
99026870ด.ช.คฤหัสษ์ อินต๊ะราช3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
99126872ด.ช.ชัยวัฒน์ คิดดี3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
99226873นายณัฐพงษ์ อนุมาศ3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
99326874ด.ช.ธนภัทร ชูเชย3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
99426875ด.ช.ธีรภัทร วงศ์นภาไพศาล3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
99526876ด.ช.นนทกร ปันนิตมัย3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
99626877ด.ช.นาคิน สุขสมจิตร3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
99726878ด.ช.ปริณทร โสภาวาง3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
99826879ด.ช.ศุภกร คำซองเมือง3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
99926880ด.ช.ศุภกร สุนทร3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
100026882ด.ช.อภิสิทธิ์ อิสระ3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
100126883ด.ช.อัญวิทย์ อย่าเสียสัตย์3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
100226884ด.ญ.กัญญพัชร วิลัย3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
100326885ด.ญ.กัลยารัตน์ หน่อคำหล้า3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
100426887ด.ญ.ชญาดา ขัดกันทา3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
100526889ด.ญ.ดาราพร ป้องคำ3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
100626891ด.ญ.ธัญธร นํ้าสา3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
100726892ด.ญ.ธันวาลักษณ์ กลิ่นทอง3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
100826894ด.ญ.นันทภรณ์ อิ่นแก้ว3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
100926895ด.ญ.นารีรัตน์ คำภิระปาวงค์3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
101026896ด.ญ.ปภาวรินทร์ หินทราย3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
101126897ด.ญ.พลอยทับทิม สว่างกรรณ์3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
101226898ด.ญ.วชิราภรณ์ ธนะวงศ์3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
101326899ด.ญ.วรรณทกาญจน์ คงศรี3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
101426900ด.ญ.วรัญญา ประสพ3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
101526901ด.ญ.วรัมพร น้อยขวัญ3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
101626902ด.ญ.วริศรา สุวพงษ์3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
101726903ด.ญ.วาทิตยา อินทรจักร3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
101826904ด.ญ.วิรัญญา คุณประสาท3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
101926905ด.ญ.สิรี โคตะบุตร3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
102026906ด.ญ.อภิสรา เกษรเกิด3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
102126907ด.ญ.ไอรดา ธิวงศ์3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
102227733ด.ช.ธันวา พันธ์วงษา3/4(50)เพื่อกันปันความรู้
นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
102326749ด.ช.พีรวิชญ์ จึงวัฒนสกุล3/5(79)นาฎศิลป์และการแสดง
ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว
102426908ด.ช.ชนะพล เคนพันธ์3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
102526909ด.ช.ณัชพล ดงปาลี3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
102626911ด.ช.ธีรกานต์ พิณโสดา3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
102726912ด.ช.ประชาคม แซ่ท่อ3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
102826913ด.ช.ปิยวัฒน์ ยาวิชัย3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
102926914ด.ช.พงศกร กุดรังนอก3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
103026915ด.ช.พีรพัฒน์ มูลต้น3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
103126916ด.ช.พีระพัฒน์ แสนมณี3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
103226917ด.ช.ภคนันท์ ดินขาว3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
103326918ด.ช.วชิรกร โยธา3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
103426919ด.ช.วรพล นวลคำ3/5(79)นาฎศิลป์และการแสดง
ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว
103526920ด.ช.ศุภกร สารจันทร์3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
103626921ด.ช.สิปปกร ณ น่าน3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
103726922ด.ช.อดิศักดิ์ วุฒิพรหม3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
103826923ด.ช.อโนชา เกษรจำปา3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
103926924ด.ช.เอกวัสส์ อิ่นคำ3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
104026925ด.ญ.กมลธร สอนเเก้ว3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
104126926ด.ญ.กัญญาวีย์ สุขแสวง3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
104226927ด.ญ.กันตพร ชาภักดี3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
104326928ด.ญ.กุลิสรา หลักคำ3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
104426929ด.ญ.เกสรา ก๋าคำ3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
104526930ด.ญ.ชญานิษฐ์ นาโพนทัน3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
104626931ด.ญ.เชิญขวัญ สุขทะเล3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
104726932ด.ญ.ณภัทรสร กาใจ3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
104826933ด.ญ.ทัศนีญา จันวิลัย3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
104926934ด.ญ.เบญญาพร หมูแก้ว3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
105026935ด.ญ.ปพิชญา สาตรแสง3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
105126936ด.ญ.ปราณปรียา แสงศรีจันทร์3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
105226937ด.ญ.ปราณปรียา สุนทรา3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
105326938ด.ญ.ปรียากร ศรีภักดี3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
105426939ด.ญ.ปาลิตา ผาบปิจวงค์3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
105526940ด.ญ.เปรมจิรา กันทะ3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
105626941ด.ญ.พรณภา ยกยอน3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
105726942ด.ญ.พัชร์ฤทัย มูลมี3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
105826943ด.ญ.พิรัลพัชร ตันกูล3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
105926944ด.ญ.พีชญา เงินปุ่นนาค3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
106026945ด.ญ.มัลลิกา ใจผง3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
106126946ด.ญ.รัตนาภรณ์ ยองเพชร3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
106226947ด.ญ.สุพรรณิการ์ ชมที3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
106326948ด.ญ.เหมือนฝัน ธิวงศ์3/5(51) (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
ครูจิรเดช โยธามาศ
106426949ด.ช.กฤติพงศ์ พลองกลาง3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
106526950ด.ช.กิจติชัย ดวงก๋าทอง3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
106626951ด.ช.จิรวัฒน์ แก้วกู่3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
106726952ด.ช.เจสัน ฐิติพงษ์ กอมบอร์ด3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
106826953ด.ช.ฐิติวัฒน์ วงศ์ดาว3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
106926954ด.ช.ทวีศักดิ์ กิติ3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
107026956ด.ช.ธีรภาพ ต๊ะจันทร์3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
107126957ด.ช.นพนัย ไชยตัน3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
107226958ด.ช.นฤนาท กิจติสากล3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
107326960ด.ช.ปภิณภัทร เขื่อนศิริ3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
107426961ด.ช.ปิยวัชร์ สุขเหมอะ3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
107526963ด.ช.ภัทรพล ศรีตระกูล3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
107626964ด.ช.ภูมินทร์ บัวติ๊บ3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
107726965ด.ช.รชต ศรีรุ่งเรือง3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
107826966ด.ช.วรพิศชาติ์ อโนทัย3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
107926967ด.ช.วัชรวิชญ์ โนวงค์3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
108026969ด.ช.ไวทย์วิช ราชมา3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
108126970ด.ช.ศักรภพน์ ธนะวดี3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
108226971ด.ช.ศุภวิชญ์ ใจใหญ่3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
108326972ด.ช.อภิสิทธิ์ ประยศ3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
108426973ด.ช.อรรถพล แพงจ่อย3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
108526974ด.ญ.กาญจนา คุณาแปง3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
108626978ด.ญ.ธิญาดา ศิริภักดิ์3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
108726980ด.ญ.นัฐกร รักยา3/6(90)เส้นทางนักออกแบบ
ครูวรรณี ถาหล้า
108826981ด.ญ.ปพิชญา กาละวงค์3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
108926982ด.ญ.ปานิตยา บุญยัง3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
109026983ด.ญ.เปรมปรียา สิงอุโป3/6(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
109126984ด.ญ.พรปวีณ์ กาตา3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
109226986ด.ญ.ภัทราภรณ์ ธนะน้อย3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
109326987ด.ญ.วราภรณ์ สาเสน3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
109426988ด.ญ.ศศิประภา กุลเสนชัย3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
109526989ด.ญ.สุพิชญา เพชรนอก3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
109628325ด.ช.สุระกาญจณ์ นาสมพันธ์3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
109728326ด.ช.ปุณยวัฒน์ บัวรพันธ์3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
109828327นายธนกฤต พิพัฒน์เชียรชัย3/6(64)อ่านเขียนเรียนคล่อง
ครูมนัญชยา จันทวงศ์
109926990ด.ช.กรณิศ อุดมลาภ3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
110026992ด.ช.กิตติรัตน์ วงษ์ศุข3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
110126993ด.ช.จารุกิตติ์ ศรีเดช3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
110226994ด.ช.ชนานันท์ ศัตรูพ่าย3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
110326995ด.ช.ชุติเดช หัวนา3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
110426997ด.ช.ณัฐพงศ์ ตั๋นจี๋3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
110526998ด.ช.ณัฐวุฒิ อินต๊ะจักร์3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
110626999ด.ช.ทิวากร ทาแกง3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
110727004ด.ช.พิเชษฐ จีรัง3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
110827005ด.ช.ภูวดล หม่องแดง3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
110927006ด.ช.รัชฏะ ไชยปัญญา3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
111027007ด.ช.วชิรวิท ฟองฝน3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
111127008ด.ช.วรเมธ อนุกิจ3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
111227009ด.ช.วีรภาพ คิดชนะ3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
111327011ด.ช.ศิรวิทย์ ศรีอำคา3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
111427012ด.ช.ศิลวัต สีหาบุตร3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
111527013ด.ช.ศิวกร ศรีใจมา3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
111627014ด.ช.ศุภวัฒน์ คำงาม3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
111727016ด.ญ.ขรินทร์ทิพย์ ณ น่าน3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
111827017ด.ญ.จิราพร สีดาเลิศ3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
111927019ด.ญ.นภสร อิสระ3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
112027021ด.ญ.เบญจวรรณ ธะนะวงค์3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
112127022ด.ญ.ปาณิสรา มิมาละ3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
112227023ด.ญ.พรรณปพร ธนันชัย3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
112327024ด.ญ.พุทธิดา ต๊ะปัญญา3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
112427025ด.ญ.ภัทราพร อินดวง3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
112527026ด.ญ.ภูริชญา อุดใจ3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
112627028ด.ญ.ลักษิกา พิณโสดา3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
112727029ด.ญ.วรรณวิสา ภูขมุด3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
112827154ด.ช.ณัฐกรณ์ ณ น่าน3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
112927740ด.ญ.พชิรา เมืองโคตร3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
113027760ด.ญ.ชญาฎา ชื่นใจ3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
113127761ด.ญ.เบญญาภา เขื่อนเพชร3/7(87)ภาษาสนุกสนาน สราญใจ
นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ
113226760ด.ญ.ฉัตรตะวัน เชียงตุง3/8(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
113326776ด.ญ.พัทธ์ธีรา อินสาม3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
113427002ด.ช.ปิยพัทธ์ อ่อนมา3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
113527032ด.ช.ชัยกฤต พรหมกัลป์3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
113627033ด.ช.ชัยวุฒิ โพธิ์ศรี3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
113727035นายชินวัตร ไชยสพ3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
113827036ด.ช.ญาณวุฒิ ประสพสงค์3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
113927037ด.ช.ณัฐพล อินผง3/8(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
114027038ด.ช.ณัฐภัทร รู้แข็งแรง3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
114127039ด.ช.ดนุเดช พิลานอก3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
114227040ด.ช.นครินทร์ เนตรเมืองมา3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
114327042ด.ช.ปวริศว์ เทศสิงห์3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
114427043ด.ช.ปิยนันท์ อ่อนมา3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
114527044ด.ช.พัสกร ชินายศ3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
114627046ด.ช.พีรวัส วงศ์วุฒิ3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
114727047ด.ช.ภานุวัฒน์ จิตสงคราม3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
114827048ด.ช.รัชพงศ์ มาดี3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
114927049ด.ช.รัฐภูมิ อุ่นเต็มใจ3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
115027050ด.ช.ลภัสกร แก้วข้าว3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
115127051ด.ช.วงศธร ชมภูนาค3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
115227052ด.ช.วธัญญา คุณประสาท3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
115327053ด.ช.ศรวิษฐ์ มนาคม3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
115427054ด.ช.อนุวัต ปันจุติ3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
115527055ด.ญ.กรกนก ศรีบุตร3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
115627056ด.ญ.กัญญาณัฐ ไชยมาตร์3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
115727057ด.ญ.กัญญาภัค ไชโย3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
115827059ด.ญ.จินตนาพร สุวรรณผูก3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
115927060ด.ญ.จิราภา ไชยสถาน3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
116027061ด.ญ.ฐิติชญา ซาวคำเขต3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
116127062ด.ญ.ณธิดา ตาลำ3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
116227063ด.ญ.ณิชาพัชร์ เมืองขุนทด3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
116327064ด.ญ.ธวัลรัตน์ นันใจ3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
116427065ด.ญ.ธัญชนก นํ้าสา3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
116527067ด.ญ.บุณยเณจฉ์ โกยสำราญ3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
116627068ด.ญ.พัทรวี ยุทธนาศักดิ์3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
116727069ด.ญ.ลภัสรดา วงษ์เป็ง3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
116827070ด.ญ.วรัทยา วิชาเร็ว3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
116927071ด.ญ.ศิริเกศ ไกลถิ่น3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
117028328ด.ญ.จิดาภา หัตถะกอง3/8(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
117128340ด.ช.ธรันธร รวมสุข3/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
117226589ด.ช.กิตติชัย สุรัน3/9(20)English Song
ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช
117326590ด.ช.ฉัตรเมธี ไกลถิ่น3/9(20)English Song
ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช
117426591ด.ช.ณัฐกิตติ์ วิวัฒนาชัยกุล3/9(20)English Song
ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช
117526592ด.ช.ณิติภูมิ มาคำถา3/9(20)English Song
ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช
117626593นายธาดากร ศรีราม3/9(20)English Song
ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช
117726594ด.ช.ธีรธาดา พาที3/9(20)English Song
ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช
117826595นายนาวิน นันไชยกัน3/9(20)English Song
ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช
117926596ด.ช.ปรัตถกร แสงสุวรรณ์3/9(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
118026597ด.ช.พีรพัฒน์ แก้วกอง3/9(20)English Song
ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช
118126598ด.ช.ภพนิภัท ธะนะแก้ว3/9(20)English Song
ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช
118226599ด.ช.ภูริภัทร สมวรรณ3/9(20)English Song
ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช
118326600ด.ช.วชิรวิทย์ วงค์ลังกา3/9(20)English Song
ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช
118426601ด.ช.สุกฤษ หมื่นดวง3/9(20)English Song
ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช
118526602นายอภิญวัจณ์ สัมฤทธิ์ดี3/9(15)สนุกกับสะเต็ม
ครูจุฬารัตน์ จินะแก้ว
118626603ด.ช.อัครชัย อิ่นคำ3/9(20)English Song
ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช
118726604ด.ช.อัครวินท์ อิ่นคำ3/9(20)English Song
ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช
118826605ด.ญ.กวิตา พิมพ์แพงรักษ์3/9(20)English Song
ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช
118926606ด.ญ.ญัฐนิช ต้าวใจ3/9(15)สนุกกับสะเต็ม
ครูจุฬารัตน์ จินะแก้ว
119026607นางสาวณสุดา ประกอบของ3/9(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
119126608ด.ญ.ณัฐธิดา ยาสมุทร3/9(20)English Song
ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช
119226609นางสาวณิชกานต์ หินทราย3/9(15)สนุกกับสะเต็ม
ครูจุฬารัตน์ จินะแก้ว
119326610ด.ญ.ธัญพิชชา แปงกล3/9(15)สนุกกับสะเต็ม
ครูจุฬารัตน์ จินะแก้ว
119426611ด.ญ.ธาดารัตน์ กาวี3/9(20)English Song
ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช
119526612ด.ญ.ธีรธิดา หุ่นธานี3/9(15)สนุกกับสะเต็ม
ครูจุฬารัตน์ จินะแก้ว
119626614ด.ญ.พิมพ์พิศา พิทักษ์3/9(20)English Song
ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช
119726615นางสาวภัณฑิรา เนตรเมืองมา3/9(20)English Song
ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช
119826616ด.ญ.ภัทรวดี รวมสุข3/9(15)สนุกกับสะเต็ม
ครูจุฬารัตน์ จินะแก้ว
119926617ด.ญ.เมธาพร บุญแสนไชย3/9(15)สนุกกับสะเต็ม
ครูจุฬารัตน์ จินะแก้ว
120026618ด.ญ.รัมภาพร มูลย่อง3/9(20)English Song
ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช
120126620ด.ญ.ศุภาพิชญ์ สุทาคำ3/9(20)English Song
ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช
120226621ด.ญ.สิริปรียา อสุรินทร์3/9(15)สนุกกับสะเต็ม
ครูจุฬารัตน์ จินะแก้ว
120326622ด.ญ.สุนิษา ปิจอุด3/9(20)English Song
ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช
120426623ด.ญ.อนัญญา ผาเงิน3/9(15)สนุกกับสะเต็ม
ครูจุฬารัตน์ จินะแก้ว
120526624ด.ญ.อริษศราภรณ์ อภิราช3/9(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
120626625ด.ช.เจษฎา วัฒนะวิวัฒน์3/10(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
120726626ด.ช.ชัชวงศ์ พรมวงค์3/10(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
120826627ด.ช.ชัยชนะ พลอ่อน3/10(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
120926628ด.ช.โชคทวี ทองยา3/10(26)เล่าสู่กันฟัง
นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
121026629ด.ช.ณภัทร มาแก้ว3/10(26)เล่าสู่กันฟัง
นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
121126630ด.ช.ทรอย ธันวา ปัญญาฟู3/10(26)เล่าสู่กันฟัง
นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
121226631ด.ช.เทวภัทร์ ดอนสินเพิ่ม3/10(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
121326632ด.ช.ธนกฤต ใจแก้ว3/10(26)เล่าสู่กันฟัง
นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
121426634ด.ญ.ณัฏฐณิชา รู้ทำนอง3/10(26)เล่าสู่กันฟัง
นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
121526635ด.ช.ธนวิชญ์ อัดซิ้น3/10(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
121626636ด.ช.ธัญธร จันต๊ะขัติ3/10(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
121726637ด.ช.ปพนศักดิ์ หวายคำ3/10(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
121826638ด.ช.พลกฤต เงินปุ่นนาค3/10(26)เล่าสู่กันฟัง
นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
121926639ด.ช.พีรณัฐ ลือนันต๊ะ3/10(26)เล่าสู่กันฟัง
นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
122026640ด.ช.ภัทรพล มิยพันธ์3/10(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
122126641ด.ญ.กมลชนก ไชยพล3/10(26)เล่าสู่กันฟัง
นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
122226643ด.ญ.จารุกัญญ์ ช่อสม3/10(26)เล่าสู่กันฟัง
นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
122326644ด.ญ.ณฐยา ปิ่นแก้ว3/10(26)เล่าสู่กันฟัง
นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
122426645นางสาวณัฐณิชา ตันต้าว3/10(26)เล่าสู่กันฟัง
นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
122526646ด.ญ.ธารปภัสร์ พันธ์ประยูร3/10(26)เล่าสู่กันฟัง
นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
122626647นางสาวนนท์ขวัญ อินต๊ะ3/10(26)เล่าสู่กันฟัง
นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
122726648ด.ญ.นภาพร สูตรไชย3/10(26)เล่าสู่กันฟัง
นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
122826649ด.ญ.นันทัชพร ธนะด้วง3/10(26)เล่าสู่กันฟัง
นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
122926650ด.ญ.ปาลิดา อินปั๋น3/10(26)เล่าสู่กันฟัง
นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
123026652นางสาวพิมพ์มาดา สมฤทธิ์3/10(26)เล่าสู่กันฟัง
นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
123126653ด.ญ.เพชรวารินทร์ เครือเถาว์3/10(26)เล่าสู่กันฟัง
นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
123226654ด.ญ.ภรภัทร ธิโนชัย3/10(26)เล่าสู่กันฟัง
นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
123326656ด.ญ.มนัสนันท์ วงศ์ไชย3/10(26)เล่าสู่กันฟัง
นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
123426657ด.ญ.วรรณณิศา ติ๊บสุนย์3/10(26)เล่าสู่กันฟัง
นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
123526658ด.ญ.วาสนา ปันนารินทร์3/10(26)เล่าสู่กันฟัง
นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
123626660ด.ญ.ศศิพิมล กาบแก้ว3/10(26)เล่าสู่กันฟัง
นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
123726751ด.ช.วชิรวิทย์ แถวบุญตา3/10(26)เล่าสู่กันฟัง
นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
123826886ด.ญ.จิรชยา บุญจฑิตย์3/10(26)เล่าสู่กันฟัง
นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
123926613ด.ญ.นภัสสร ธิทะ3/11(7)แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครูธัญชนก ปริญญาเจริญกุล
124026633ด.ช.ธนกฤต ทิวาพัฒน์3/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
124126642ด.ญ.กัญญพัชร ดิลกคุณธรรม3/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
124226651นางสาวพรพัชชา กุลสุวรรณ3/11(7)แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครูธัญชนก ปริญญาเจริญกุล
124326655ด.ญ.ภัสวัล เกษโพธิ์แก้ว3/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
124426659ด.ญ.วิจิตราพร กรงจักร์3/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
124526662ด.ช.จิรพัฒน์ แก้วนวล3/11(7)แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครูธัญชนก ปริญญาเจริญกุล
124626663ด.ช.จิโรจน์ มูลอัง3/11(14)พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศศิธร จันนวล
124726664ด.ช.ธนกฤต โสดา3/11(7)แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครูธัญชนก ปริญญาเจริญกุล
124826666ด.ช.ธนันชนัย ร่วมใจ3/11(7)แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครูธัญชนก ปริญญาเจริญกุล
124926667ด.ช.ธีรพิชญ์ ธิมาไชย3/11(7)แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครูธัญชนก ปริญญาเจริญกุล
125026669ด.ช.พัดยศ ปราบเสร็จ3/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
125126670ด.ช.ภูมิพัฒน์ พัฒนปรีชานนท์3/11(7)แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครูธัญชนก ปริญญาเจริญกุล
125226674ด.ช.ศุภวิชญ์ กิติ3/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
125326675ด.ช.อำนาจศักดิ์ สีดามาตร3/11(14)พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศศิธร จันนวล
125426676ด.ญ.กนกพร มีทุน3/11(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
125526677ด.ญ.กวิสรา มุ่งเครือกลาง3/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
125626678ด.ญ.กัญญาวีร์ ตันกุล3/11(14)พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศศิธร จันนวล
125726679ด.ญ.กัสมาพรรณ เพชราช3/11(14)พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศศิธร จันนวล
125826680ด.ญ.ขวัญจิรา คำเงิน3/11(7)แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครูธัญชนก ปริญญาเจริญกุล
125926681ด.ญ.ชุติกาญจน์ หมื่นอินทร์3/11(7)แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครูธัญชนก ปริญญาเจริญกุล
126026682ด.ญ.ณัฐลัญธ์ เมืองมี3/11(14)พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศศิธร จันนวล
126126683นางสาวทักษอร ก่อสร้าง3/11(7)แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครูธัญชนก ปริญญาเจริญกุล
126226684นางสาวนันทิชา ป๊อกถา3/11(7)แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครูธัญชนก ปริญญาเจริญกุล
126326685ด.ญ.บัณฑิตา คลาปูน3/11(7)แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครูธัญชนก ปริญญาเจริญกุล
126426686ด.ญ.บุญยวีร์ ยอดพังเทียม3/11(7)แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครูธัญชนก ปริญญาเจริญกุล
126526687ด.ญ.ปาณิสรา อำนา3/11(7)แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครูธัญชนก ปริญญาเจริญกุล
126626689ด.ญ.พชรกมล สดศรี3/11(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
126726690ด.ญ.พิชญ์ชานันท์ ฉลาดแหลม3/11(7)แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครูธัญชนก ปริญญาเจริญกุล
126826691ด.ญ.วิภาวนันท์ เหล่าหล้า3/11(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
126926692ด.ญ.วีรนุช หลองทุ่ง3/11(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
127026694นางสาวศรัณยา ช่างเก็บ3/11(7)แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครูธัญชนก ปริญญาเจริญกุล
127126695ด.ญ.ศิรประภา รักเรือน3/11(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
127226696ด.ญ.อัจฉรา ดีสา3/11(7)แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครูธัญชนก ปริญญาเจริญกุล
127326697ด.ช.จิรโชติ แก้ววงค์3/12(36)English club
ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
127426698ด.ช.แจซเปอร์ สิทธิเดช เจ็นกิ้น3/12(36)English club
ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
127526699ด.ช.ชวิน ธำรงภัทรนันท์3/12(36)English club
ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
127626700ด.ช.โชคนำชัย จันทะขิน3/12(36)English club
ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
127726701ด.ช.ณชัย ภูพลผัน3/12(36)English club
ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
127826702ด.ช.ณนคร อัครประเสริฐกุล3/12(36)English club
ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
127926703ด.ช.ธนดล ผาหลัก3/12(36)English club
ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
128026704ด.ช.ปาณัฐพล ศรีไกรรส3/12(36)English club
ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
128126705ด.ช.ภัทรดนัย เเซ่ตั้น3/12(36)English club
ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
128226706ด.ช.สุทธิรัตน์ คำลือ3/12(36)English club
ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
128326707ด.ช.ภาณุวัฒน์ จันต๊ะนาเขตร3/12(36)English club
ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
128426708ด.ช.นิธิศ แก้วกัน3/12(36)English club
ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
128526709ด.ช.กิตติ์ดนัย คงคาชาติ3/12(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
128626710ด.ช.วรัญญู ไชยภาฤทธิ์3/12(36)English club
ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
128726711ด.ช.ศุภโชค พิบูลย์3/12(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
128826712ด.ช.สินทวีชัย ทิพวิชัย3/12(36)English club
ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
128926713ด.ญ.กัญญ์วรา ยอดโนชัย3/12(36)English club
ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
129026714ด.ช.รัชต์พล อุทธิยา3/12(36)English club
ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
129126715ด.ญ.นันท์นภัส รักษาคม3/12(36)English club
ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
129226716ด.ญ.นุสรา ทรงสวัสดิ์วงศ์3/12(36)English club
ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
129326718ด.ญ.ปพิชญา พงศธรทอง3/12(36)English club
ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
129426719ด.ญ.พิมพ์ลภัส กันไว3/12(36)English club
ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
129526720ด.ญ.ภทรมน มูลชนะ3/12(36)English club
ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
129626722ด.ญ.ภิรัญญา ถูกจิตร3/12(36)English club
ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
129726723ด.ญ.วิภาวิณี บังหาญ3/12(36)English club
ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
129826724ด.ญ.สิริลภัส พรมโสภา3/12(36)English club
ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
129926725ด.ญ.สุภัสสร นาคเอี่ยม3/12(36)English club
ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
130026726ด.ญ.สุรภา อริแสน3/12(36)English club
ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
130126743ด.ญ.ทักษพร พีรพัฒน์สถิต3/12(36)English club
ครูรุ่งทิวา สันแก้ว
130226012นางสาวกชพร ผาบไชย4/1(34)portfolio
ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
130326029นางสาวมาลีรัตน์ มะลิ4/1(34)portfolio
ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
130426060นางสาวธิดากานต์ ไชยมงคล4/1(34)portfolio
ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
130526070นางสาววีรสุดา สาระภพ4/1(44)ชุมนุมชีววิทยา
นางสราวรัชญ์ เตชวงศ์
130626073นายก๊อกเผง แบ4/1(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
130726074นายฉัตรดนัย ร้อยเงิน4/1(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
130826094นางสาวณัฐพร ดีหลาย4/1(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
130926099นางสาวปภัชญา บุญยรัตน์4/1(34)portfolio
ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
131026203นางสาวพิมพ์วิภา เป็งนา4/1(34)portfolio
ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
131126204นางสาวพีรดา ทิพโคต4/1(79)นาฎศิลป์และการแสดง
ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว
131226220นายภัทรนันท์ วงเวียน4/1(34)portfolio
ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
131326222นายศิรวุฒิ คิดดี4/1(34)portfolio
ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
131426229นางสาวญาณภา การินทา4/1(32)จิตรกรรมไทย
ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ
131526249นางสาวสุชัญญา แสนใจยา4/1(32)จิตรกรรมไทย
ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ
131626267นายสหพันธ์ แก้วกันทา4/1(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
131726270นางสาวกมลวรรณ ปาระคะ4/1(34)portfolio
ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
131826277นางสาวนิชานันทร์ เป็กธนู4/1(34)portfolio
ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
131926281นางสาวฟ้าปรียา เวียงนนท์4/1(34)portfolio
ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
132026283นางสาวภัทราวดี ทิพย์ใจ4/1(34)portfolio
ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
132126284นางสาวรชนีกร ทำมาก4/1(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
132226286นางสาวศรัณย์พร จันทะมงคล4/1(34)portfolio
ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
132326292นายจิรเทพ คิดดี4/1(34)portfolio
ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
132426301นายพรหมศรัณย์ อริยธเนศ4/1(34)portfolio
ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
132526311นางสาวกุลธิดา ดวงไข่ษร4/1(34)portfolio
ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
132626313นางสาวชนิษฎาภรณ์ เป็กธนู4/1(34)portfolio
ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
132726317นางสาวณัฐณิชา นาเมืองรักษ์4/1(34)portfolio
ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
132826318นางสาวบุญศลิษา ใจใชย4/1(34)portfolio
ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
132926326นางสาววิรดา กองยา4/1(34)portfolio
ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
133026331นางสาวอมลวรรณ แสงคำ4/1(34)portfolio
ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
133126333นายจิณณวัตร สุบิน4/1(34)portfolio
ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
133226414นายกิตติพันธุ์ ใจแปง4/1(34)portfolio
ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
133326449นางสาวลดาวัลย์ จิตถา4/1(34)portfolio
ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
133426479นางสาวจิตชญา พันดา4/1(34)portfolio
ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
133528243นางสาวณัฐชยา รู้กอง4/1(34)portfolio
ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
133628244นางสาวชุติกาญจน์ หัตถกอง4/1(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
133728245นางสาวณัฐณิชา ทวีฤทธิ์4/1(34)portfolio
ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
133828246นางสาวอนุธิดา เพตะกร4/1(34)portfolio
ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
133928247นายณัฐพัชร มะธะนิน4/1(34)portfolio
ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ
134028248นางสาวจีระนันท์ ชาวนา4/1(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
134126020นางสาวชินานา แปงกล4/2(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
134226021นางสาวญาฌาธิป พันสุภะ4/2(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
134326118นายวิริยะพล เขตชัยภูมิ4/2(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
134426127นางสาวบุริณฑร์รภัส กว้างขวาง4/2(69)สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง
นางเกวลิน วุฒิสาร
134526177นายสิทธินนท์ ลิไธสงค์4/2(2)โปรแกรมเมอร์น้อย
ครูโยธิน ศิริเอ้ย
134626178นายอาริยะ สารคำ4/2(2)โปรแกรมเมอร์น้อย
ครูโยธิน ศิริเอ้ย
134726183นางสาวจิรภิณญา เชยบาล4/2(69)สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง
นางเกวลิน วุฒิสาร
134826201นางสาวปพิชญา สุทธะ4/2(69)สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง
นางเกวลิน วุฒิสาร
134926217นายพงศภัค ส่วยกิติ4/2(69)สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง
นางเกวลิน วุฒิสาร
135026221นายภูวดล ดวงเเก้ว4/2(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
135126238นางสาวนรีกานต์ มูลธิดา4/2(69)สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง
นางเกวลิน วุฒิสาร
135226259นายณัฐกฤต ทาเนตร4/2(31)เด็กช่างTWK
พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์
135326263นายพีรพัฒน์ ใจปา4/2(69)สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง
นางเกวลิน วุฒิสาร
135426279นางสาวพรนภา แสงจันทร์4/2(69)สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง
นางเกวลิน วุฒิสาร
135526280นางสาวพัชราภรณ์ จุฬารี4/2(69)สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง
นางเกวลิน วุฒิสาร
135626282นางสาวภัทรธิดา ยองเพ็ชร4/2(69)สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง
นางเกวลิน วุฒิสาร
135726303นายพิชยากร การช่างทำ4/2(69)สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง
นางเกวลิน วุฒิสาร
135826304นายภควัต ขัติยะ4/2(69)สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง
นางเกวลิน วุฒิสาร
135926306นายระพีพัฒน์ ศิริรักษ์ขจร4/2(69)สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง
นางเกวลิน วุฒิสาร
136026341นายธนวัฒน์ อินต๊ะนันท์4/2(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
136126351นายวีรกร สันทารุนัย4/2(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
136226355นางสาวจิรภิญญา ใจคำแปง4/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
136326357นางสาวฐิติกานต์ คงบุญวาด4/2(69)สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง
นางเกวลิน วุฒิสาร
136426359นางสาวปราณปรียา แปงคำ4/2(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
136526365นางสาวลาชาวดี สุขเหมอะ4/2(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
136626385นายพีรวิชญ์ วงศ์วุฒิ4/2(69)สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง
นางเกวลิน วุฒิสาร
136726389นายรัตนากร ธิการาช4/2(69)สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง
นางเกวลิน วุฒิสาร
136826407นางสาววิชญาดา จินดาธรรม4/2(69)สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง
นางเกวลิน วุฒิสาร
136926411นางสาวเสาวลักษณ์ ใจคำสุข4/2(69)สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง
นางเกวลิน วุฒิสาร
137026438นางสาวขวัญฤทัย แดนขนาน4/2(69)สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง
นางเกวลิน วุฒิสาร
137126447นางสาวมุจิรานันท์ สัตนาโค4/2(69)สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง
นางเกวลิน วุฒิสาร
137227736นางสาวณัฏฐนันท์ กุมศักดิ์4/2(69)สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง
นางเกวลิน วุฒิสาร
137328249นายณัฐวัตร พรมวงศ์4/2(69)สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง
นางเกวลิน วุฒิสาร
137428250นายรชต วิชัยศร4/2(69)สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง
นางเกวลิน วุฒิสาร
137528251นางสาวธิติกานต์ ยาผัด4/2(69)สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง
นางเกวลิน วุฒิสาร
137628260นางสาวกัญญาพัชร คนหาญ4/2(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
137728263นางสาวณัฎฐธิดา ค้าแก้ว4/2(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
137826085นายศิวัฒน์ ช่างเก็บ4/3(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
137926212นายกฤษฎานที แก้วมหานิล4/3(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
138026228นางสาวชลธิชา ฟังเร็ว4/3(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
138126232นางสาวณัฐรุจา กองอินทร์4/3(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
138226250นางสาวสุธิดา ศรีลา4/3(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
138326254นายเกริกไกร รูปกลม4/3(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
138426261นายณัฐวุฒิ สารสม4/3(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
138526293นายฉัตรมงคล วิละทุก4/3(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
138626294นายเฉลิมพงศ์ ลือตาล4/3(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
138726302นายพลวัต พัววงศ์ตระกูล4/3(85)เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม
ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ
138826316นางสาวณัฐกฤตา ธรรมขันทา4/3(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
138926324นางสาวลภัสรดา เต็มอุ่น4/3(5)จีนหรรษา
ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
139026347นายปิยังกูร มูลพร้อม4/3(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
139126356นางสาวจิรัชญา ใจพลแสน4/3(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
139226363นางสาวรัญชิดา เจริญรัมย์4/3(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
139326369นางสาวสมิตาพร รักดี4/3(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
139426377นายชิติพัทธ์ ขัติยะ4/3(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
139526383นายนิติภูมิ เศรษฐ์อนันต์4/3(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
139626387นายภาสกร ยาวิชัยพรรณ4/3(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
139726393นางสาวชญานันต์ พรมวงศ์4/3(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
139826395นางสาวชลพรรษา ใจชื่น4/3(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
139926398นางสาวณัฐธิชา ไชยสถาน4/3(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
140026404นางสาวภัทรนันท์ อินต๊ะวิน4/3(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
140126405นางสาวภัทรภา นรรัตน์4/3(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
140226417นายณัฐภัทร ขัดแก้ว4/3(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
140326450นางสาววริศรา วงศ์วุฒิ4/3(69)สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง
นางเกวลิน วุฒิสาร
140427741นายชนกันต์ หนูจันทร์4/3(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
140528253นายกรวิชญ์ ไชยโย4/3(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
140628254นายอัคร จอมศรีลา4/3(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
140728255นางสาวปณิตา บุญเมือง4/3(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
140828256นางสาววริศรา มีโชค4/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
140926064นางสาวพิจิตรา ติ๊บประดวง4/4(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
141026115นายพีรดนย์ โชติกะจิรัฏฐ์4/4(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
141126174นายพีรภาส พุทธเมฆ4/4(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
141226219นายภัทรกร คำลาพิช4/4(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
141326224นายสิทธิโชค เชียงชีระ4/4(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
141426230นางสาวฐิติมา สำแดงสาร4/4(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
141526236นางสาวธัญสินี ศิริทรัพย์4/4(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
141626260นายณัฐกิตติ์ ศรีลา4/4(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
141726272นางสาวแก้วกาญจนา พรชัยเดชากุล4/4(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
141826348นายพงศภัค ช่วยกิติ4/4(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
141926419นายธนภัทร แวงวรรณ4/4(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
142026433นายอนุพงษ์ เเสนใจนา4/4(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
142126437นางสาวกวินตรา เตรียมคำ4/4(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
142227157นายโจแอน กู4/4(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
142327738นางสาวอารดา อินเทพ4/4(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
142427764นายทินภัทร การเก็บ4/4(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
142528257นายกฤษฎา ทิพย์ใจ4/4(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
142628258นายรุจิภาส ใจวงศ์4/4(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
142728259นายศราวุธ ประทุม4/4(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
142828261นางสาวจริญญา เกื้อหนองขุ่น4/4(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
142928262นางสาวณัชชา ติบปัญโญ4/4(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
143028264นางสาวศรุตา อูปคำ4/4(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
143128266นายเจริญบุญ บุญเจริญ4/4(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
143228308นางสาวชัยญาดา ชาวไพร่4/4(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
143328309นายอธิ ธิคุณวราดล4/4(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
143428310นางสาวทยาภัสสร์ ด่านมณี4/4(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
143526111นายณัฐกฤต ท้ายนาวา4/5(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
143626223นายสรวิศ สิงห์ใจ4/5(73)เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง
1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา
143726240นางสาวพรนภัส สายจันทร์4/5(73)เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง
1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา
143826268นายสิรภพ สิงห์ใจ4/5(73)เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง
1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา
143926275นางสาวณิชารีย์ บุญยงค์รัตน์4/5(73)เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง
1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา
144026297นายธนวัฒน์ หินนะราย4/5(73)เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง
1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา
144126332นายกันตพัฒน์ อนุแก้ว4/5(73)เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง
1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา
144226337นายญาณพัฒน์ อุทธิยา4/5(73)เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง
1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา
144326346นายนิปุณ ปัญญา4/5(73)เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง
1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา
144426350นายวชิรวิทย์ ยะก๋อน4/5(73)เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง
1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา
144526353นางสาวกมลทิพย์ จัดคน4/5(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
144626361นางสาวพิชชญาพร กันทะจักร์4/5(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
144726374นายคณิตศาสตร์ คำเรืองศรี4/5(73)เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง
1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา
144826379นายทิวาวัชร์ เรืองศักดิ์4/5(73)เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง
1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา
144926384นายพีรพัฒน์ อุดกันทะ4/5(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
145026399นางสาวณิชญากานต์ โอบอ้อม4/5(73)เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง
1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา
145126400นางสาวดวงเนตร อุดมฤทธิ์4/5(73)เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง
1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา
145226425นายพีรวิชญ์ สีลาสม4/5(73)เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง
1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา
145326443นางสาวณัฏฐธิดา สุดทะ4/5(73)เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง
1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา
145426469นายภัทรกร ใจวงค์4/5(73)เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง
1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา
145526473นายอนุวัฒน์ เดชรส4/5(73)เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง
1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา
145626482นางสาวณัฐณิชา แสงจันทร์4/5(73)เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง
1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา
145726585นางสาวธิดารัตน์ มุ่งงาม4/5(73)เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง
1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา
145826745นางสาวกรชนก เอมโอษฐ4/5(73)เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง
1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา
145927742นายธนกร สุกิติระ4/5(73)เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง
1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา
146028265นายเจตนิพัทธ์ ทะพาน 4/5(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
146128267นายปริพัฒน์ กันทะเนตร4/5(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
146228268นายพรภวิษย์ อินชัย4/5(73)เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง
1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา
146328269นายเศรฉฐพงศ์ นะวะยศ4/5(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
146428270นายอิทธิมันต์ เนตรธิยา4/5(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
146528271นางสาวกัญญาวีร์ จินะศรี4/5(73)เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง
1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา
146628272นางสาวชลธิชา รักแม่4/5(49)Book Club
นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ
146728273นางสาวชัญญาภัทร มัควิน4/5(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
146828274นางสาววราภรณ์ ช่วยบ้าน4/5(73)เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง
1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา
146928288นางสาวพาทินธิดา พิสุทธิมนัสพงศ์4/5(73)เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง
1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา
147028294นางสาวขวัญวาริน วงค์เนตร4/5(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
147126017นางสาวชนิดาภา ไชยคำ4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
147226132นางสาวพิชามญชุ์ ถุงปัญญา4/6(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
147326179นางสาวกฤตชญา ตาเปียง4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
147426189นางสาวณัฐณิชา สิบสองปันนา4/6(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
147526190นางสาวณัฐธยาน์ ธรรมขันทา4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
147626191นางสาวณัฐวรา อินคำปา4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
147726202นางสาวปาริตา วงค์ปัญญา4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
147826205นางสาวเมตติกา ธะนะเเก้ว4/6(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
147926231นางสาวณัชชา อุดขา4/6(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
148026253นายกลการ กันอินทร์4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
148126262นายปฐวี บุญปัญญาโรจน์4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
148226264นายภาณุวัฒน์ ณ น่าน4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
148326269นายอดิศร บัวติ๊บ4/6(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
148426271นางสาวกรรญาริน วงศ์นภาไพศาล4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
148526273นางสาวจิตติภัทรา แวงวัน4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
148626299นายนันทโชต กำจัดภัยพาล4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
148726310นางสาวกัญญาณัฐ อนันติยศ4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
148826330นางสาวสุธีมนต์ ชุ่มบุญยัง4/6(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
148926349นายภาคิน ประกอบสาย4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
149026352นายสิวัฒน์ อินธิยศ4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
149126370นางสาวสุพิชชา อินแดง4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
149226422นายนนทนันท์ หม่อมศรี4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
149326465นายนัทธวัฒน์ เนาวรัตน์4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
149426478นางสาวกัญญาณัฐ ภักดีวงษ์4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
149526480นางสาวโชติกา พลบุญ4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
149626486นางสาวพรไพลิน สิทธิราช4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
149726488นางสาวพิชญาพร ชัยเลิศ4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
149826665นางสาวธนิดา เจริญรัตชาติ4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
149927763นายชาติวิศิษภ์ วิศิษฏ์ลานนท์4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
150028275นายเทวาดล ไชยพล4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
150128276นายภากร หน่อหล้า4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
150228277นายอมรเทพ คำงาม4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
150328278นายเอกภพ ยอดมณีบรรพต4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
150428279นางสาวเขมนิจ แซ่จาง4/6(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
150528280นางสาวณัฐธิดา ตันต้าว4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
150628281นางสาวณัฐนรี ภาดี4/6(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
150728282นางสาวธาราทิพย์ แซ่ย่าง4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
150828283นางสาวเพชรลดา ธะนะใจ4/6(47)English through the movies
ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
150928284นางสาวศุพรรณษา เมืองมา4/6(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
151026180นางสาวกวินตรา ธนวัฒน์วานิชย์4/7(5)จีนหรรษา
ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
151126195นางสาวธมลวรรณ ทองโต4/7(5)จีนหรรษา
ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
151226235นางสาวธนาภา หิรัญญสุวรรณ4/7(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
151326242นางสาวพิชชาพร หมื่นเกี๋ยง4/7(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
151426247นางสาววรรณภา บุญวงค์4/7(5)จีนหรรษา
ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
151526291นางสาวอัญชณิศา มูลคำดี4/7(5)จีนหรรษา
ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
151626319นางสาวปภาวรินทร์ หน่อคำหล้า4/7(5)จีนหรรษา
ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
151726321นางสาวภัณฑิลา ดวงปัญญา4/7(5)จีนหรรษา
ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
151826335นายชัยทัต แก้วกาวี4/7(5)จีนหรรษา
ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
151926360นางสาวพัชรกันย์ ตาสิทธิ์4/7(5)จีนหรรษา
ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
152026364นางสาวรัตติกาล แก้วมหานิล4/7(5)จีนหรรษา
ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
152126371นางสาวอาทิตยา สุขบัญชาชัย4/7(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
152226381นายธาดากร อิ่นคำ4/7(5)จีนหรรษา
ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
152326401นางสาวทิพย์พาวรรณ จันคำเรือง4/7(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
152426409นางสาวสุธิมนต์ กองสอน4/7(35)ขนมไทยหลากหลาย
ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์
152526413นายกิตตินันท์ ค้าคำ4/7(5)จีนหรรษา
ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
152626423นายปรัญชัย บุญเสงี่ยม4/7(5)จีนหรรษา
ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
152726424นายพัสกร กันทะเนตร4/7(5)จีนหรรษา
ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
152826427นายภูกวิน ธรรมศิริ4/7(5)จีนหรรษา
ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
152926444นางสาวชลิตา ป้องโล่ห์4/7(5)จีนหรรษา
ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
153026451นางสาวสุพิชชา แผ้วสถาน4/7(5)จีนหรรษา
ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
153126458นายณภคพล พูลทรัพย์ไพศาล4/7(5)จีนหรรษา
ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
153226472นายสุริยณ อ่อนศรีทอง4/7(5)จีนหรรษา
ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
153326490นางสาวพิยดา เจริญสุข4/7(5)จีนหรรษา
ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
153427015นางสาวสัณห์สิรี เวียนรอบ4/7(5)จีนหรรษา
ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
153527737นางสาววริศรา ไกลถิ่น4/7(5)จีนหรรษา
ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
153627739นางสาวอุบลวรรณ ไกลถิ่น4/7(5)จีนหรรษา
ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
153728252นางสาวนภสร บัวจ้อย4/7(5)จีนหรรษา
ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
153828285นายจิตติพัฒน์ ไล4/7(5)จีนหรรษา
ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
153928286นายณัฏฐพล นาคดี4/7(5)จีนหรรษา
ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
154028287นายอภิวัฒน์ นันตายศ4/7(5)จีนหรรษา
ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
154128311นายวัชรพงศ์ เขตรักษา4/7(5)จีนหรรษา
ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ
154226010นายอภิชา พรมมาแจ่ม4/8(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
154326040นายนนทกร พิชัย4/8(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
154426185นางสาวญนันทนิยา ลือเรือง4/8(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
154526237นางสาวนภัสรินทร์ อินต๊ะวงศ์4/8(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
154626239นางสาวปาริชาติ ดวงหาคลัง4/8(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
154726243นางสาวพิชญา สมโน4/8(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
154826244นางสาวภวิกา เสนาดี4/8(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
154926265นายภูรินทร์ เสรีพาณิชย์4/8(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
155026376นายชนกันต์ อินตาพรม4/8(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
155126380นายแทนคุณ สุตะวงค์4/8(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
155226386นายภัทรพล ใจภักดี4/8(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
155326434นายอภิธาร มณีวรรณ์4/8(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
155426452นายกฤติดโชค ศรีภา4/8(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
155526454นายกิตติกรณ์ ไกรอ่ำ4/8(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
155626456นายจีรพัฒน์ ดวงมะโน4/8(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
155726463นายธิติวุฒิ สุขยิรัญ4/8(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
155826467นายปรัญชัย จำปา4/8(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
155926586นางสาวนัทซึมิ ทะรินทร์4/8(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
156028289นายปัญญา ช่างคำ4/8(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
156128290นายพิชญะ ดวงแก้ว4/8(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
156228292นางสาวกัลยกร ตะวัน4/8(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
156328293นางสาวกัลย์สุดา ช่างเขียน4/8(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
156428295นางสาวณัฐชญาภรณ์ สุจดา4/8(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
156528296นางสาวพชรมน โวหาร4/8(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
156628298นางสาวสุพนิตา จอมมงคล4/8(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
156726342นายธนวุฒิ ผัดกันตุ้ย4/9(76)Korea Bye
ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์
156826366นางสาววรกร มะโนศรี4/9(76)Korea Bye
ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์
156926372นายกฤษณวารินทร์ สุริยะฉาร4/9(76)Korea Bye
ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์
157026394นางสาวชนันญา ไกลถิ่น4/9(76)Korea Bye
ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์
157126403นางสาวเบญจรัตน์ บัวบาน4/9(76)Korea Bye
ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์
157226431นายศุภาเดช เกษรสิทธิ์4/9(76)Korea Bye
ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์
157326432นายอติชาติ อุรัญ4/9(76)Korea Bye
ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์
157426442นางสาวณัชชานันท์ ยองเพชร4/9(76)Korea Bye
ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์
157526460นายณัฐวุฒิ รักวิชา4/9(76)Korea Bye
ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์
157626471นายสุรวิชญ์ ชะโลพันธ์4/9(76)Korea Bye
ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์
157726475นายอัศวิน สือแปง4/9(76)Korea Bye
ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์
157828299นายณัฐวัศห์ ไสยยาพรม4/9(76)Korea Bye
ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์
157928300นายธีรภัทร แก้วบุตร4/9(76)Korea Bye
ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์
158028301นายเมธาสิทธิ์ บุญเมือง4/9(76)Korea Bye
ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์
158128302นายอภิวรรธน์ สิทธิ4/9(76)Korea Bye
ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์
158228303นางสาวจันทัปปภา วิงวอน4/9(76)Korea Bye
ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์
158328304นางสาวชนิกานต์ สุปิยาภรณ์4/9(76)Korea Bye
ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์
158428305นางสาวประกายฟ้า ไกรเทพ4/9(76)Korea Bye
ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์
158528306นางสาวอาทิตตยา รู้ทำนอง4/9(76)Korea Bye
ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์
158628307นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ทวีวงศ์4/9(76)Korea Bye
ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์
158728332นายนฤชิต แซ่โซ้ง4/9(76)Korea Bye
ครูจิราวรรณ เรือนสิทธิ์
158824612นางสาวนันณิชา ไชยปัญญา4/10(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
158925999นายธนพัฒน์ เรือนมูล4/10(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
159026008นายสัตย์ยาบัน ปุระตา4/10(49)Book Club
นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ
159126036นายคณิน ใจคำ4/10(49)Book Club
นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ
159226039นายธีรภัทร มูลดวง4/10(49)Book Club
นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ
159326046นายวีรภัทร สุริยะมงคล4/10(49)Book Club
นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ
159426047นางสาวธัญทิพ ธิสงฆ์4/10(20)English Song
ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช
159526048นายศุภวิชญ์ สายปัญญา4/10(49)Book Club
นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ
159626049นายสุรเชษฐ์ พลชัย4/10(49)Book Club
นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ
159726063นางสาวปาณิสา ชัยวงค์แสน4/10(20)English Song
ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช
159826071นางสาวอริศรา แก้วเทพ4/10(20)English Song
ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช
159926108นายคมกริช กองกาย4/10(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
160026192นางสาวดลฤดี ธนะแก้ว4/10(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
160126197นางสาวนิติณัฐฎา โปร่งมณี4/10(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
160226198นางสาวนิรินชนา สิทธิราช4/10(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
160326210นางสาวสกุณี คำติ๊บ4/10(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
160426258นายณัฏฐกรณ์ คำปา4/10(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
160526274นางสาวณัฐวดี พันธุ์มาตร์4/10(20)English Song
ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช
160626300นายพชรดนัย พิชคำ4/10(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
160726345นายนันทพงศ์ คำชัย4/10(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
160827911นายภัทรภณ สุ่มสุวรรณ4/10(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
160927912นางสาวกมลพร รัตนะ4/10(49)Book Club
นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ
161027913นางสาวกวิสรา สารีบุตร4/10(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
161127914นางสาวจิรนุช อุดมพันธ์4/10(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
161226000นายบุญพิเศษ สิทธิราช4/11(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
161326003นายภูริณัฐ บุตรพรม4/11(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
161426009นายอจลวิชญ์ แสงคำมา4/11(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
161526011นายอัศธาดา ลือเรื่อง4/11(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
161626013นางสาวกชพรรณ ผาบไชย4/11(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
161726015นางสาวกรกนก นุชท่าโพธิ์4/11(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
161826018นางสาวชลิตา ตุ้มไธสงค์4/11(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
161926033นางสาวอาภากร วงศ์ใหญ่4/11(14)พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศศิธร จันนวล
162026112นายธนพัต ใจคำ4/11(68)Science club
ครูพิมใจ พรมสี
162126120นายสันติภาพ นะวะยศ4/11(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
162226131นางสาวพิชญาภา โชติศิวะโยธิน4/11(68)Science club
ครูพิมใจ พรมสี
162326134นางสาวสิรินทร์ทิพย์ จอมป้อ4/11(68)Science club
ครูพิมใจ พรมสี
162426135นางสาวสุประวีณ์ วงศ์รักษาธรรม4/11(68)Science club
ครูพิมใจ พรมสี
162526186นางสาวฐิติรัตน์ บุญช่วยเหลือ4/11(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
162626193นางสาวทิพยอร ไชยราช4/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
162726214นายธนพัฒน์ แสนธนะ4/11(68)Science club
ครูพิมใจ พรมสี
162826215นายธรรมวุฒิ พุทธเนตร4/11(68)Science club
ครูพิมใจ พรมสี
162926218นายภัทรกร มหาวงศนันท์4/11(68)Science club
ครูพิมใจ พรมสี
163026234นางสาวธนัชพร เชียงทา4/11(68)Science club
ครูพิมใจ พรมสี
163126290นางสาวโสรยา เฉียบแหลม4/11(14)พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศศิธร จันนวล
163226309นายอติกันต์ วันต๊ะ4/11(68)Science club
ครูพิมใจ พรมสี
163326373นายปภาวิน สิริปูญโณ4/11(68)Science club
ครูพิมใจ พรมสี
163427730นายกฤษณ์ธนา โกพัฒน์ตา4/11(2)โปรแกรมเมอร์น้อย
ครูโยธิน ศิริเอ้ย
163527917นางสาวกันยาณัฐ ธิใจ4/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
163627918นางสาวนรินทร์พร หีบแก้ว4/11(68)Science club
ครูพิมใจ พรมสี
163727919นางสาววริษา คำมูล4/11(68)Science club
ครูพิมใจ พรมสี
163827920นางสาวสุทธิดา วังสา4/11(49)Book Club
นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ
163927921นางสาวอภิชญา อินต๊ะยศ4/11(68)Science club
ครูพิมใจ พรมสี
164026001นายปุณยวัจน์ อำนา4/12(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
164126002นายภาณุวิชญ์ บุญชาติ4/12(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
164226006นายศุภณัฐ ใจวัง4/12(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
164326034นายฐิติวัสส์ ธนิสรธเนศ4/12(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
164426035นายขวัญชัย ศรไชย4/12(49)Book Club
นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ
164526038นายณรงค์เดช ภิระบรรณ์4/12(49)Book Club
นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ
164626045นายมินซู ควอน4/12(49)Book Club
นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ
164726050นางสาวเกณิกา พุทธสาร4/12(20)English Song
ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช
164826054นางสาวชนัญชิดา ชัยชะนะ4/12(49)Book Club
นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ
164926062นางสาวปัณณพร หล้าอินถา4/12(49)Book Club
นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ
165026066นางสาวพิชญ์สินี สิทธิวงศ์4/12(49)Book Club
นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ
165126075นายณัฐชานนท์ สายบัว4/12(49)Book Club
นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ
165226078นายธีรโชติ จี้ใหญ่4/12(49)Book Club
นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ
165326082นายผดุงพล สนั่นเอื้อ4/12(49)Book Club
นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ
165426087นายอนันตวัศ เต๋จ๊ะ4/12(49)Book Club
นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ
165526089นางสาวกัญญาภัทร อธิบดิ์พงศธร4/12(49)Book Club
นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ
165626091นางสาวกุมภาภักดิ์ ขัดสุทะ4/12(49)Book Club
นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ
165726101นางสาวปาณกวิน แก้วเทพ4/12(49)Book Club
นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ
165826103นางสาวเพียงขวัญ พรหมคณะ4/12(49)Book Club
นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ
165926113นายบุณยกร เครือวงค์4/12(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
166026114นายพบธรรม ทะนันชัย4/12(49)Book Club
นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ
166126119นายศุภสัณห์ ทาแกง4/12(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
166226133นางสาวพิมพกานต์ อินเรือง4/12(49)Book Club
นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ
166326173นายธามม์ ไชยยาเรศ4/12(2)โปรแกรมเมอร์น้อย
ครูโยธิน ศิริเอ้ย
166426176นายวรวิทย์ อุดใจ4/12(32)จิตรกรรมไทย
ครูเมธาสิทธิ์ ไชยยะ
166526188นางสาวณัชชาภรณ์ อินต๊ะ4/12(49)Book Club
นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ
166626199นางสาวบุลพร ร่วมสุข4/12(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
166727922นางสาวจันทนาพร อินวงศ์4/12(49)Book Club
นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ
166825527นางสาวปวริศา สุทธเสน5/1(17)เสริมคิดคณิตศาสตร์ ม.5
ครูนิเวศ ทะลังกา
166925530นางสาวพิมพ์นภา แสงแก้ว5/1(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
167025539นางสาวอาทิตยา นันไชยกัน5/1(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
167125610นายพิชญะ ดวงทิพย์5/1(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
167225616นางสาวกิติยาพร พรมยะ5/1(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
167325621นางสาวณัฐกมล กองเงิน5/1(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
167425630นางสาวเบญญาภา ยานะฝั้น5/1(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
167525635นางสาวพิชญา ไกลถิ่น5/1(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
167625638นางสาววรัญญา สมยอง5/1(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
167725639นางสาวสุภารัตน์ แข่งขัน5/1(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
167825652นายวาทิน ยั่วยวน5/1(54)รักเรียน -1 ปี 67
ครูศุภรัตน์ สุธรรมแปง
167925657นางสาวกิรณา ปัญญาไชยวงศ์5/1(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
168025668นางสาวเนตรดาว ทำของดี5/1(79)นาฎศิลป์และการแสดง
ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว
168125670นางสาวเบญญาภา ทำว่อง5/1(17)เสริมคิดคณิตศาสตร์ ม.5
ครูนิเวศ ทะลังกา
168225680นางสาวอาริษา ทิพโคต5/1(79)นาฎศิลป์และการแสดง
ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว
168325701นางสาวจิระนันท์ แสนธิ5/1(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
168425716นางสาววิลาวัลย์ นะใจ5/1(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
168525739นางสาวเขมจิตตา ตุ้ยสาร5/1(17)เสริมคิดคณิตศาสตร์ ม.5
ครูนิเวศ ทะลังกา
168625745นางสาวณีรนุช ท้าวคำเเสน5/1(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
168725747นางสาวธัญญารัตน์ ม้าแก้ว5/1(17)เสริมคิดคณิตศาสตร์ ม.5
ครูนิเวศ ทะลังกา
168825750นางสาวพรรณิภา อินประสงค์5/1(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
168925756นางสาวศิริวรรณ เขียวสุทธิ5/1(54)รักเรียน -1 ปี 67
ครูศุภรัตน์ สุธรรมแปง
169025757นางสาวสุนันฑา สังข์สุข5/1(54)รักเรียน -1 ปี 67
ครูศุภรัตน์ สุธรรมแปง
169125759นางสาวอรกัญญา เต็มอุ่น5/1(17)เสริมคิดคณิตศาสตร์ ม.5
ครูนิเวศ ทะลังกา
169225773นายวสุธร หินใหญ่5/1(54)รักเรียน -1 ปี 67
ครูศุภรัตน์ สุธรรมแปง
169325792นางสาวรัตนา ไม้ฉำฉา5/1(54)รักเรียน -1 ปี 67
ครูศุภรัตน์ สุธรรมแปง
169425808นายเดชณรง วงศ์ปัญญา5/1(79)นาฎศิลป์และการแสดง
ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว
169525869นางสาวจินตดารัตน์ โทไข่ษร5/1(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
169626168นางสาวภัคจิรา ทนันไชย5/1(54)รักเรียน -1 ปี 67
ครูศุภรัตน์ สุธรรมแปง
169727638นายกายสิทธิ์ พุทธนะ5/1(54)รักเรียน -1 ปี 67
ครูศุภรัตน์ สุธรรมแปง
169827640นายจุทาเมธ จันทร์ปัน5/1(54)รักเรียน -1 ปี 67
ครูศุภรัตน์ สุธรรมแปง
169927641นายธนากร สุธีวราพล5/1(54)รักเรียน -1 ปี 67
ครูศุภรัตน์ สุธรรมแปง
170027642นายพงศ์ภูมิพันธ์ ปัญญะติ5/1(54)รักเรียน -1 ปี 67
ครูศุภรัตน์ สุธรรมแปง
170127643นางสาวจิรัชญา นาคศิริ5/1(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
170227644นางสาวธัญวรัตน์ พะมณี5/1(54)รักเรียน -1 ปี 67
ครูศุภรัตน์ สุธรรมแปง
170327645นางสาวพัชนิดา สุดแก้ว5/1(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
170427647นางสาวสุพิชญา ศรีวิราช5/1(54)รักเรียน -1 ปี 67
ครูศุภรัตน์ สุธรรมแปง
170525468นางสาวณัฏฐณิชา ยะตั๋น5/2(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
170625489นายศุภวิชญ์ สังข์ศิริ5/2(80)นักบินน้อย
ศราวุฒิ จันทร์หัวนา
170725517นายภูพาน กาฬสุวรรณ5/2(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
170825552นายสิรภพ วุฑฒะกุล5/2(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
170925601นายกรกฤต สังข์ป้อม5/2(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
171025618นางสาวเขมิกา หลานพรม5/2(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
171125634นางสาวพัทธ์ธีรา กาสี5/2(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
171225640นางสาวอพิชชญา สิงห์ใจ5/2(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
171325656นายอัครเดช วีระศิลป์5/2(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
171425663นางสาวฐิติวรดา โนคำ5/2(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
171525676นางสาวศิริรัตน์ ปันนารินทร์5/2(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
171625678นางสาวสุชัญญา กิติ5/2(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
171725683นายจิตติพัฒน์ ใจโลกา5/2(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
171825720นางสาวสิริภัทรสร ศิริพันธ์5/2(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
171925723นายณัฐนนท์ กองอินทร์5/2(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
172025729นายธีระวุฒิ ขัดผัด5/2(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
172125733นายวรุตม์ แก้วกอง5/2(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
172225740นางสาวจันทร์จิรา พันธ์คน5/2(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
172325751นางสาวพิชชานันท์ นวลชัย5/2(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
172425755นางสาววชิราภรณ์ บาร์กรี5/2(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
172525796นางสาวสุพิชญา ทำบุญ5/2(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
172625797นางสาวสุพิชญา สีเทียวไทย5/2(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
172725805นายณัฐพล คลหาญ5/2(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
172825811นายธนพลธ์ บุญแจ้ง5/2(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
172925829นางสาวเบญจรัตน์ สวัสดี5/2(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
173025832นางสาวพนัชกร ผิดชอบ5/2(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
173125837นางสาวสุนันทา คิดดี5/2(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
173225861นายวงศธร พรมมา5/2(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
173325873นางสาวณัฐรดานัย ไชยเนตร5/2(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
173425904นายอดิศร คำสุจริต5/2(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
173527150นางสาวมนัสนันท์ เกตุเเก้ว5/2(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
173627648นายเขษมศักดิ์ ช่างเงิน5/2(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
173727650นายณัฐวุฒิ คำทา5/2(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
173827651นายศุภชัย เสนสุใจ5/2(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
173927652นางสาวปอแก้ว ผิวงาม5/2(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
174027653นางสาวพิชญธิดา ยะตั๋น5/2(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
174127654นางสาวพิมอักษิภรณ์ ทาเนตร5/2(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
174227656นางสาวสรินญา รักชอบ5/2(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
174325506นางสาวอนัญญา พระแป่5/3(83)เปิดประตูสู่โลกการศึกษา
ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
174425604นายณัฐภณ การรักษา5/3(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
174525605นายณิชากร การเขี่ย5/3(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
174625631นางสาวปภาพิชญ์ ใจวงค์5/3(83)เปิดประตูสู่โลกการศึกษา
ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
174725677นางสาวสิรีธร เสาโปน5/3(83)เปิดประตูสู่โลกการศึกษา
ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
174825686นายณัฐวุฒิ ไปวันเสาร์5/3(83)เปิดประตูสู่โลกการศึกษา
ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
174925696นายศาสดากอน แผ่นเบื้อง5/3(83)เปิดประตูสู่โลกการศึกษา
ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
175025707นางสาวนฤภรณ์ วงค์ศรีธิ5/3(83)เปิดประตูสู่โลกการศึกษา
ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
175125722นายจิรายุทธ ยาวิชัย5/3(83)เปิดประตูสู่โลกการศึกษา
ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
175225725นายธนโชติ เบญจมหามังกร5/3(83)เปิดประตูสู่โลกการศึกษา
ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
175325728นายธาวิน จิตร์ประพันธ์5/3(83)เปิดประตูสู่โลกการศึกษา
ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
175425732นายวชิรสิริ การบุญ5/3(83)เปิดประตูสู่โลกการศึกษา
ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
175525743นางสาวชวัลรัตน์ วงศ์ใหญ่5/3(83)เปิดประตูสู่โลกการศึกษา
ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
175625760นางสาวอรณิชา อาจอาษา5/3(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
175725787นางสาวฐิตาภรณ์ จิตถา5/3(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
175825795นางสาวสุพิชญา ติยานันท์5/3(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
175925800นางสาวอริสา พันธ์สวัสดิ์5/3(83)เปิดประตูสู่โลกการศึกษา
ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
176025825นายจิรากร วงศ์ยศ5/3(83)เปิดประตูสู่โลกการศึกษา
ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
176125827นางสาวธีราพร มีความรัก5/3(83)เปิดประตูสู่โลกการศึกษา
ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
176225828นางสาวบุณยวีย์ วงษ์พิทักษ์5/3(83)เปิดประตูสู่โลกการศึกษา
ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
176325833นางสาวพิชชาพร ลาดตะน๊ะ5/3(83)เปิดประตูสู่โลกการศึกษา
ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
176425836นางสาวมะลิวัลย์ กองกูล5/3(83)เปิดประตูสู่โลกการศึกษา
ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
176525838นางสาวอนินทิตา สุภาเรือง5/3(83)เปิดประตูสู่โลกการศึกษา
ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
176625840นางสาวอรอนันตญา มาลัยวัลย์5/3(83)เปิดประตูสู่โลกการศึกษา
ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
176725863นายศุภกฤต มูลลา5/3(83)เปิดประตูสู่โลกการศึกษา
ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
176825865นายสิทธิศักดิ์ โนใจ5/3(83)เปิดประตูสู่โลกการศึกษา
ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
176925900นายวิทยา คุณประสาท5/3(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
177025908นางสาวกันยารัตน์ ใจชุ่ม5/3(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
177127658นายปรมี ศรีวรรณา5/3(83)เปิดประตูสู่โลกการศึกษา
ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
177227659นายพิชญะ ละหงษ์5/3(83)เปิดประตูสู่โลกการศึกษา
ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
177327660นายสาริน คล่องดี5/3(83)เปิดประตูสู่โลกการศึกษา
ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
177427661นางสาวจิดาภา โคตรโสภา5/3(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
177527662นางสาวชนิดาภา วุฒิวงค์วอ5/3(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
177627663นางสาวมนต์นภา วงศ์เนตร5/3(83)เปิดประตูสู่โลกการศึกษา
ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
177727664นางสาวรุ้งทิพย์ ปัญญาเหมือง5/3(83)เปิดประตูสู่โลกการศึกษา
ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
177827665นางสาวอภัสรา ทองอินทร์5/3(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
177927765นายกฤษณัฐ ไชยชมพล5/3(83)เปิดประตูสู่โลกการศึกษา
ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร
178028329นางสาวปาลิตา วิวัฒน์นาวงศ์5/3(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
178125471นางสาวธัญรดา นามแก้ว5/4(56)ภาษาพาเพลิน
ครูโสภา นุชท่าโพธิ์,ครูวริทธิ์นั้นท์ บรรณโก
178225622นางสาวณัฐณิชา อุทธิยา5/4(56)ภาษาพาเพลิน
ครูโสภา นุชท่าโพธิ์,ครูวริทธิ์นั้นท์ บรรณโก
178325643นายชญานนท์ บุรีแก้ว5/4(56)ภาษาพาเพลิน
ครูโสภา นุชท่าโพธิ์,ครูวริทธิ์นั้นท์ บรรณโก
178425651นายฤทธิพงษ์ หาทรัพย์5/4(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
178525682นายกีรติ ผัดเหวิ้น5/4(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
178625684นายจิราวัฒน์ เฉียบแหลม5/4(56)ภาษาพาเพลิน
ครูโสภา นุชท่าโพธิ์,ครูวริทธิ์นั้นท์ บรรณโก
178725690นายธนันธร วงศ์ปินตา5/4(56)ภาษาพาเพลิน
ครูโสภา นุชท่าโพธิ์,ครูวริทธิ์นั้นท์ บรรณโก
178825691นายธีรภัทร จันทะสนธิ์5/4(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
178925694นายภูมิภัทร ไชยชมพล5/4(56)ภาษาพาเพลิน
ครูโสภา นุชท่าโพธิ์,ครูวริทธิ์นั้นท์ บรรณโก
179025702นางสาวจิราภรณ์ กองสุข5/4(56)ภาษาพาเพลิน
ครูโสภา นุชท่าโพธิ์,ครูวริทธิ์นั้นท์ บรรณโก
179125708นางสาวนาราภัทร ทองสุข5/4(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
179225718นางสาวศตพร ศรีวิลัย5/4(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
179325736นายสุทธิชัย อิ่นคำ5/4(56)ภาษาพาเพลิน
ครูโสภา นุชท่าโพธิ์,ครูวริทธิ์นั้นท์ บรรณโก
179425764นายชยวัตร นาราศักดิ์5/4(56)ภาษาพาเพลิน
ครูโสภา นุชท่าโพธิ์,ครูวริทธิ์นั้นท์ บรรณโก
179525780นายอนิวัฒน์ แก้วหุ่ง5/4(56)ภาษาพาเพลิน
ครูโสภา นุชท่าโพธิ์,ครูวริทธิ์นั้นท์ บรรณโก
179625826นายอัครชา ธรรมขันธา5/4(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
179725841นายกรวิชญ์ จันดี5/4(56)ภาษาพาเพลิน
ครูโสภา นุชท่าโพธิ์,ครูวริทธิ์นั้นท์ บรรณโก
179825842นายกฤตพณ สุริยะมงคล5/4(56)ภาษาพาเพลิน
ครูโสภา นุชท่าโพธิ์,ครูวริทธิ์นั้นท์ บรรณโก
179925848นายณัฐรัตน์ เงินดี5/4(56)ภาษาพาเพลิน
ครูโสภา นุชท่าโพธิ์,ครูวริทธิ์นั้นท์ บรรณโก
180025851นายธนกร หม้องาม5/4(56)ภาษาพาเพลิน
ครูโสภา นุชท่าโพธิ์,ครูวริทธิ์นั้นท์ บรรณโก
180125888นายทยากร กันทะศรี5/4(56)ภาษาพาเพลิน
ครูโสภา นุชท่าโพธิ์,ครูวริทธิ์นั้นท์ บรรณโก
180225892นายนนท์นภัทร ปาระมี5/4(56)ภาษาพาเพลิน
ครูโสภา นุชท่าโพธิ์,ครูวริทธิ์นั้นท์ บรรณโก
180325901นายศิวกร แซ่เจ่น5/4(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
180425911นางสาวชลธิชา ใคร่นุ่นภา5/4(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
180525912นางสาวณัฏฐธิดา วงสาสีแก้ว5/4(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
180625918นางสาวศิรภัสสร วงศ์สวัสดิ์5/4(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
180727748นางสาวญาณดา ขันทะพันธ์5/4(56)ภาษาพาเพลิน
ครูโสภา นุชท่าโพธิ์,ครูวริทธิ์นั้นท์ บรรณโก
180825607นายปรเมศวร์ คำดวงดี5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
180925614นายศุภณัฐ จุหลัน5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
181025664นางสาวณัฏฐนิชา นามโคตร5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
181125669นางสาวบัณฑิตา ยาวพร5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
181225681นายกฤตพจน์ ยาวิชัย5/5(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
181325689นายธนภัทร์ รวงทอง5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
181425697นายอภินันท์ ประยศ5/5(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
181525700นางสาวขนิสรณ์ ปุตตะ5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
181625709นางสาวน้ำฟ้า จุลศรี5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
181725744นางสาวณัฐชานันท์ มหาวรรณ์5/5(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
181825754นางสาวภัทราพร ปงใจ5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
181925767นายธณัฐเทพ มีปาน5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
182025768นายธัญพิสิษฐ์ สุริยะ5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
182125769นายธีรภาพ ธิมาชัย5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
182225777นายสรยุทธ ใจโน5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
182325786นางสาวชนาภัทร บุตรพรม5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
182425788นางสาวทิพย์ผกา ปันมะโน5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
182525790นางสาวพิมพ์ชนก จำปาหอม5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
182625793นางสาวรัตนาภรณ์ อินถา5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
182725798นางสาวสุภัททรา แก้วจำปา5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
182825799นางสาวสุลักคณา พรมนำ5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
182925801นายกฤษฎาณธี คำแดง5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
183025810นายทินภัทร ใจดี5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
183125819นายภูริณัฐ ชดจอหอ5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
183225820นายภูรีวัฒณ์ ทันใจ5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
183325831นางสาวปนัสยา เเก้วกอง5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
183425887นายณัฐชนนท์ ต๊ะนาม5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
183525893นายนฤสรณ์ แก้วเหล็กไหล5/5(79)นาฎศิลป์และการแสดง
ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว
183625988นางสาวศรัญญา ขันแก้ว5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
183726170นางสาวกนกวรรณ คนห้วย5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
183826815นางสาวชมพูนุช แก้วตา5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
183927667นายณัฐวุฒิ อุตธัง5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
184027668นายนพัธน์สันต์ อ่อนศรี5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
184127669นายพาคินทร์ ลุนากัน5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
184227670นายสุทธิพัฒน์ แก้วมาลา5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
184327672นางสาวกนกรดา มหามัด5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
184427674นางสาวพรนภัส สุทธเสน5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
184527675นางสาววทันยา ไชยราช5/5(19)นักสืบสังคมยุคดิจิทอล
นายสาริกา นาเมืองรักษ์
184625505นางสาวสุพิชญา สุริยนต์5/6(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
184725531นางสาวรุจิราภา นิธิธนภัทรวัฒน์5/6(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
184825543นายจิรเมธ จันแปงเงิน5/6(78)Happy Time
ครูสายสุดา สุภาพ
184925560นางสาวธิดาวรรณ พรมมา5/6(78)Happy Time
ครูสายสุดา สุภาพ
185025609นายพรหมเทพ ขัติยศ5/6(78)Happy Time
ครูสายสุดา สุภาพ
185125611นายพีรวัส ยุทธนาศักดิ์5/6(78)Happy Time
ครูสายสุดา สุภาพ
185225624นางสาวทิพปภา สุริยะมงคล5/6(78)Happy Time
ครูสายสุดา สุภาพ
185325637นางสาวรินทร์ลภัส เมืองแก้ว5/6(78)Happy Time
ครูสายสุดา สุภาพ
185425649นายรนกรณ์ ศักดิ์สิงห์5/6(78)Happy Time
ครูสายสุดา สุภาพ
185525650นายรวิศุทธ์ ไชยชมภู5/6(78)Happy Time
ครูสายสุดา สุภาพ
185625685นายฐิตวัฒน์ หวังขจรกิจ5/6(78)Happy Time
ครูสายสุดา สุภาพ
185725738นางสาวกชวรรณ กาบกรณ์5/6(78)Happy Time
ครูสายสุดา สุภาพ
185825749นางสาวปุณยนุช ขัติยวงค์5/6(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
185925890นายธรรมาลักษณ์ เป็กธนะ5/6(78)Happy Time
ครูสายสุดา สุภาพ
186025906นายอนุวัตร วงศ์สนันท์5/6(78)Happy Time
ครูสายสุดา สุภาพ
186125917นางสาวศิรภัสสร มาจักร์5/6(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
186225993นายธนภัทร สำเร็จ5/6(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
186327677นายธนพงษ์ ยารังษี5/6(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
186427678นายปรัชญา วรรณทอง5/6(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
186527679นายวรชิต สุทธมงคล5/6(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
186627680นายวรภัทร รักนา5/6(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
186727681นายวัชรพล ทาโน5/6(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
186827682นายศักราช ยานะฝั้น5/6(78)Happy Time
ครูสายสุดา สุภาพ
186927683นายสมิทธ์ สุดสอาด5/6(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
187027686นางสาวณัชชา อินทระภาษี5/6(78)Happy Time
ครูสายสุดา สุภาพ
187127687นางสาวณัฏฐณิชา ปัญญาดี5/6(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
187227688นางสาวนิชาภา มะโนสมบัติ5/6(78)Happy Time
ครูสายสุดา สุภาพ
187327689นางสาวปุนยพร ศรีพงศ์สานต์5/6(78)Happy Time
ครูสายสุดา สุภาพ
187427690นางสาวพิชญาภา เเสนท้าว5/6(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
187527691นางสาววารินทร์ ภูริสุวรรณกุล5/6(78)Happy Time
ครูสายสุดา สุภาพ
187627692นางสาวศศินิภา กลิ่นกันหา5/6(78)Happy Time
ครูสายสุดา สุภาพ
187727693นางสาวศศิวิมล แก้ววรรณา5/6(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
187827695นางสาวสิริวิมล ภักดีภิรมย์สกุล5/6(78)Happy Time
ครูสายสุดา สุภาพ
187927696นางสาวอนันตญา แสนหลวง5/6(81)ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance
เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง
188028330นายนายพิสิษฐ์ ลี5/6(78)Happy Time
ครูสายสุดา สุภาพ
188125626นางสาวธัญสินี ปินตาเป๊ก5/7(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
188225627นางสาวธีรดา มะโนรัก5/7(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
188325688นายธนภัทร นิกรรัมย์5/7(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
188425699นายอัศนัย อินเทียมใจ5/7(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
188525703นางสาวชื่นนภา พันธุ์มณี5/7(75)คนรักซีรีย์จีน
นางสาววิชญา เวียงคำ นางพรรณา หนูจันทร์
188625712นางสาวพัชรพร ชัยศรี5/7(75)คนรักซีรีย์จีน
นางสาววิชญา เวียงคำ นางพรรณา หนูจันทร์
188725715นางสาววณิสรา ต๊ะวงค์ชัย5/7(75)คนรักซีรีย์จีน
นางสาววิชญา เวียงคำ นางพรรณา หนูจันทร์
188825719นางสาวศิริกร ชิดชม5/7(75)คนรักซีรีย์จีน
นางสาววิชญา เวียงคำ นางพรรณา หนูจันทร์
188925734นายวัชรากร ยอดปา5/7(56)ภาษาพาเพลิน
ครูโสภา นุชท่าโพธิ์,ครูวริทธิ์นั้นท์ บรรณโก
189025774นายศรัณย์ภัทร สมบูรณ์5/7(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
189125778นายสิรินัฑพจน์ ไชยโย5/7(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
189225803นายจักริน เวียงสิมมา5/7(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
189325809นายถิรวัฒน์ ทำการ5/7(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
189425821นายมนตรี เรียบร้อยกิจ5/7(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
189525852นายธนกฤต รู้ยาม5/7(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
189625856นายบุณยกร ดีนา5/7(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
189725868นางสาวกัญญาพัชร หลวงเเสง5/7(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
189825870นางสาวจิราพัชร ธนะแก้ว5/7(75)คนรักซีรีย์จีน
นางสาววิชญา เวียงคำ นางพรรณา หนูจันทร์
189925874นางสาวธัญชนก จอมป้อ5/7(75)คนรักซีรีย์จีน
นางสาววิชญา เวียงคำ นางพรรณา หนูจันทร์
190025875นางสาวปนัดดา ไม้ฉำฉา5/7(75)คนรักซีรีย์จีน
นางสาววิชญา เวียงคำ นางพรรณา หนูจันทร์
190125876นางสาวพิกุล กองกูล5/7(75)คนรักซีรีย์จีน
นางสาววิชญา เวียงคำ นางพรรณา หนูจันทร์
190225877นางสาวภคพร บุญทา5/7(75)คนรักซีรีย์จีน
นางสาววิชญา เวียงคำ นางพรรณา หนูจันทร์
190325895นายพุฒิพงศ์ พรรณดา5/7(75)คนรักซีรีย์จีน
นางสาววิชญา เวียงคำ นางพรรณา หนูจันทร์
190425916นางสาวบัณฑิตา พรมเกษา5/7(29)อนามัยและอย.น้อย
ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
190526166นางสาววิมพ์วิภา มาเยอะ5/7(75)คนรักซีรีย์จีน
นางสาววิชญา เวียงคำ นางพรรณา หนูจันทร์
190627649นายณัฐพงศ์ ทะตา5/7(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
190727698นายราชพฤกษ์ หน่อท้าว5/7(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
190827699นายสุรพัศ สร้อยชมภู5/7(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
190927700นางสาวกาญจนา หลักคำ5/7(75)คนรักซีรีย์จีน
นางสาววิชญา เวียงคำ นางพรรณา หนูจันทร์
191027701นางสาววรารินทร์ สุทธิเสน5/7(75)คนรักซีรีย์จีน
นางสาววิชญา เวียงคำ นางพรรณา หนูจันทร์
191127724นางสาวนฤมล ขัดสุทธะ5/7(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
191227750นางสาวเปมิกา บุญเรือง5/7(75)คนรักซีรีย์จีน
นางสาววิชญา เวียงคำ นางพรรณา หนูจันทร์
191327771นางสาววริศรา ศักดิ์ศรี5/7(75)คนรักซีรีย์จีน
นางสาววิชญา เวียงคำ นางพรรณา หนูจันทร์
191425459นายศิรพงศ์ นันท์โภคินวงษ์5/8(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
191525535นางสาวสิริรัฐ ยานะฝั้น5/8(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
191625569นางสาวอรุโณทัย ธิโนชัย5/8(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
191725713นางสาวภิรัญญา รู้กอง5/8(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
191825753นางสาวภัทรพร รัฐธรรมมุนี5/8(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
191925779นายอนันตสิทธิ์ ตรีสอน5/8(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
192025830นางสาวปณิตา วงศ์ใหญ่5/8(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
192125878นางสาวภัทราพร วัฒนาผาติ5/8(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
192227702นายทักษ์ดนัย อินแดง5/8(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
192327704นายศิวกร ขอบปี5/8(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
192427705นายอัครชัย นิลคง5/8(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
192527706นางสาวพลอยพิชญา คำม้าว5/8(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
192627747นางสาวรัชนก วิชา5/8(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
192725672นางสาวภัทรนันท์ จรรยา5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
192825704นางสาวชุติกาญจน์ เชื้อทอง5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
192925735นายวีรเทพ ประพันธ์5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
193025741นางสาวจิดาภา สุนันต๊ะ5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
193125746นางสาวเทียนทอง ไชยไมถี5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
193225748นางสาวธาราทิพย์ กันธวังค์5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
193325752นางสาวพิมพ์ชนก ไกลถิ่น5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
193425758นางสาวสุภัสสรา ก่อสร้าง5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
193525806นายณัฐพล ใจติ๊บ5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
193625845นายชยานันต์ ใจปราง5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
193725897นายภาณุวัฒน์ มะธุรส5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
193825899นายวิชเญศ หินกลม5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
193925902นายสิทธิพัฒน์ นำแปง5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
194025913นางสาวณัฐชา มูลชัย5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
194126164นายฐากูร ราชเมืองมูล5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
194227657นายชยันต์ ผดุงภักตร์5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
194327684นายอนุสร โพธิ์ศรี5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
194427707นายกฤตเมธ ชัยเนตร5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
194527708นายกิตติศักดิ์ กันทะเนตร5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
194627709นายฉัตรมงคล ทาเนตร5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
194727710นายณัฐพิสิฐ ตั้งสุธรรมกุล5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
194827711นายเตวิชญ์ ดีผักแว่น5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
194927712นายธนภัทร ศรีบุตตะ5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
195027713นายปกาสิต จินะสี5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
195127714นายพีรวัส ราญรอน5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
195227715นายเรืองฤทธิ์ ศรชัยปัญญา5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
195327716นายวนัทสนันต์ โครตชัยยา5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
195427717นางสาวกัญญาพัชร กันทะลือ5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
195527718นางสาวคณัสนันท์ ศิริพันธ์5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
195627721นางสาวธิดาพร ระวิเวท5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
195727722นางสาวธิดามาศ เจนใจ5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
195827723นางสาวนภาพร ภาษิตเจริญทรัพย์5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
195927725นางสาวพนิตพร เจริญสุข5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
196027726นางสาวพัชราภรณ์ จันทะกี5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
196127727นางสาวลลนา วรรณสอน5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
196227728นางสาววราภรณ์ สักลอ5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
196327743นายศรัณย์ บุตรวงศ์5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
196427751นายอัครพล มามงคล5/9(21)กีฬาเพื่อสุขภาพ
นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ
196525454นายภูรินท์ สมฤทธิ์5/10(55)พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน
ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ
196625458นายศศิพงษ์ ยศหล้า5/10(55)พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน
ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ
196725466นางสาวญาณิศา ศรีคำจักร์5/10(55)พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน
ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ
196825467นางสาวฐิติมา อุ่นอุพันธุ์5/10(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
196925486นายภุชงค์ หม่องพิชัย5/10(55)พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน
ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ
197025501นางสาวปภาวรินท์ ขันขยัน5/10(55)พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน
ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ
197125513นายณัฐภูมิ ชุมภูวงศ์5/10(55)พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน
ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ
197225519นายศุภฤกษ์ นามวงศ์5/10(55)พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน
ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ
197325521นางสาวกานต์พิชชา เชิดชีวี5/10(55)พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน
ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ
197425550นายภูริวัฒน์ เขื่อนเชียงสา5/10(55)พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน
ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ
197525567นางสาวรักษิตา ตันละผัด5/10(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
197625608นายปุณยวีร์ สมฤทธิ์5/10(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
197725615นางสาวกัญญาวีร์ ก๋าต๊ะ5/10(55)พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน
ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ
197825619นางสาวชนัญภร อินต๊ะเสน5/10(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
197925629นางสาวบุญญิสา ฟูแก้ว5/10(55)พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน
ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ
198025648นายภัทรพล วงค์คม5/10(55)พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน
ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ
198125653นายวีรภัทร หลองทุ่ง5/10(55)พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน
ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ
198225654นายศิริกร คำน้อย5/10(55)พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน
ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ
198325655นายอภิวิชญ์ ฝ่ายกลาง5/10(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
198425665นางสาวณัฐจริยา แจ่มศรีสุข5/10(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
198525666นางสาวนาวารินทร์ วงศ์พัก5/10(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
198625674นางสาวลักษมณ ปันเท5/10(44)ชุมนุมชีววิทยา
นางสราวรัชญ์ เตชวงศ์
198725687นายธนดล นักค้า5/10(55)พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน
ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ
198825706นางสาวณัฐรุจา ฟังเร็ว5/10(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
198925737นายสุภนัย เพชรใจศักดิ์5/10(55)พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน
ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ
199025781นางสาวกมลชนก ปุกบุญเรือง5/10(55)พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน
ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ
199125782นางสาวกานต์พิชชา อินสะริยะ5/10(80)นักบินน้อย
ศราวุฒิ จันทร์หัวนา
199225785นางสาวชญานิศ จันต๊ะขัติ5/10(55)พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน
ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ
199325791นางสาวรดาภา จินะ5/10(80)นักบินน้อย
ศราวุฒิ จันทร์หัวนา
199425794นางสาวสินิลวรรณ จารุมาโนชญ์5/10(55)พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน
ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ
199526163นางสาวธีรดา พิสยา5/10(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
199627299นายณัทรัฏฐ์ ใจแล5/10(55)พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน
ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ
199727300นายทวีโชค ตันติ๊บ5/10(55)พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน
ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ
199827301นายพงศ์พิสุทธิ์ แปงคำ5/10(55)พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน
ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ
199927304นางสาวศศิภา บุตรดี5/10(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
200025448นายณภัทร ไชยหลาน5/11(17)เสริมคิดคณิตศาสตร์ ม.5
ครูนิเวศ ทะลังกา
200125449นายณัฐนนท์ เหล็กแปง5/11(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
200225452นายภัทรกิตติ์ เทือกตา5/11(17)เสริมคิดคณิตศาสตร์ ม.5
ครูนิเวศ ทะลังกา
200325457นายศรัณยพงศ์ รักคำ5/11(17)เสริมคิดคณิตศาสตร์ ม.5
ครูนิเวศ ทะลังกา
200425474นางสาววราพร สมควร5/11(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
200525483นายบวรรัช กรอุไรวัฒนา5/11(2)โปรแกรมเมอร์น้อย
ครูโยธิน ศิริเอ้ย
200625487นายศิวะ ไชยมงคล5/11(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
200725490นายสุวชัช ขันแก้ว5/11(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
200825497นางสาวจิรภัทร โนราช5/11(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
200925498นางสาวฐิติมา เขื่อนศิริ5/11(17)เสริมคิดคณิตศาสตร์ ม.5
ครูนิเวศ ทะลังกา
201025548นายธนภัทร วงค์เวียน5/11(17)เสริมคิดคณิตศาสตร์ ม.5
ครูนิเวศ ทะลังกา
201125606นายธิติวุฒิ เมืองมูล5/11(24)ฟุตซอล และ e- sport
ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม
201225613นายภาณุวัฒน์ ละออง5/11(17)เสริมคิดคณิตศาสตร์ ม.5
ครูนิเวศ ทะลังกา
201325620นางสาวช่อขวัญ ทากันท์5/11(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
201425623นางสาวณัฐนิชา เพียรประสม5/11(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
201525625นางสาวธัญวรัตม์ สิทธิแปง5/11(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
201625633นางสาวปุณยนุช อุปรี5/11(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
201725658นางสาวคีติกา ขุนใหญ่5/11(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
201825662นางสาวญานิศา เเสงเพชร5/11(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
201925667นางสาวนิรมล เขียวชม5/11(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
202025673นางสาวรวิสรา ธรรมสาร5/11(14)พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศศิธร จันนวล
202125675นางสาววิภาวินี คำดวงดี5/11(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
202225679นางสาวสุพัตรา อำนาจศาล5/11(38)เล่าสู่กันฟัง ภาค2
นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล
202325695นายวีรภัทร พันธ์วิไล5/11(17)เสริมคิดคณิตศาสตร์ ม.5
ครูนิเวศ ทะลังกา
202425705นางสาวญาณิศา ประใจ5/11(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
202525730นายปิยะชัย ยะอินต๊ะ5/11(17)เสริมคิดคณิตศาสตร์ ม.5
ครูนิเวศ ทะลังกา
202625763นายชนนน ปัญญาเหมือง5/11(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
202725891นายธิติพัทธ์ จันทร์ถา5/11(17)เสริมคิดคณิตศาสตร์ ม.5
ครูนิเวศ ทะลังกา
202827305นายธนกฤต บุญเมือง5/11(17)เสริมคิดคณิตศาสตร์ ม.5
ครูนิเวศ ทะลังกา
202927306นายพิชัยภูษิต รู้ทำนอง5/11(17)เสริมคิดคณิตศาสตร์ ม.5
ครูนิเวศ ทะลังกา
203027307นายอณุพงษ์ กาวีละ5/11(17)เสริมคิดคณิตศาสตร์ ม.5
ครูนิเวศ ทะลังกา
203127308นางสาวกัญจน์ภัสร จันทอง5/11(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
203227309นายฐิรศิลป์ สุทธะ5/11(17)เสริมคิดคณิตศาสตร์ ม.5
ครูนิเวศ ทะลังกา
203327310นางสาวทีน่า เจนนี่ ไทนอน5/11(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
203427311นางสาวบัญฑิตา ติ๊บปัญญา5/11(14)พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศศิธร จันนวล
203525453นายภูมิภัทร รัตนะ5/12(59)Board Game
ครูนิตยา ปันทะนัน
203625455นายยศภัทร แก้วหน่อ5/12(59)Board Game
ครูนิตยา ปันทะนัน
203725464นางสาวเกศราภรณ์ ทัพสุริย์5/12(14)พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศศิธร จันนวล
203825470นางสาวธนิดา มีสมบัติ5/12(14)พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศศิธร จันนวล
203925475นางสาวศิริภัสสร ใจชนะ5/12(14)พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศศิธร จันนวล
204025476นางสาวสุกฤตา สุขจันทร์5/12(14)พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศศิธร จันนวล
204125479นายณรงค์พล จันทร์ทูรย์5/12(59)Board Game
ครูนิตยา ปันทะนัน
204225503นางสาวภัณฑิรา หอกทอง5/12(59)Board Game
ครูนิตยา ปันทะนัน
204325504นางสาววิชญาพร ชารัมย์5/12(59)Board Game
ครูนิตยา ปันทะนัน
204425508นางสาวอำภิลา ใจแขว่ง5/12(59)Board Game
ครูนิตยา ปันทะนัน
204525510นายจตุรวิทย์ วงค์เทพ5/12(14)พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศศิธร จันนวล
204625518นายยิ่งคุณ บุญมา5/12(59)Board Game
ครูนิตยา ปันทะนัน
204725525นางสาวธัญชนก แซ่ซิ้ม5/12(14)พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศศิธร จันนวล
204825533นางสาววรัทยา ศุภพิภัทร์5/12(59)Board Game
ครูนิตยา ปันทะนัน
204925536นางสาวสุภัสสร บุตรพรหม5/12(59)Board Game
ครูนิตยา ปันทะนัน
205025540นายกฤต พรหมษานุวงศ์5/12(59)Board Game
ครูนิตยา ปันทะนัน
205125541นายกฤตภาส วิปันโส5/12(59)Board Game
ครูนิตยา ปันทะนัน
205225549นายพสธร ใจแปง5/12(59)Board Game
ครูนิตยา ปันทะนัน
205325551นายสหโชคอนันต์ จันธิมา5/12(59)Board Game
ครูนิตยา ปันทะนัน
205425564นางสาวพิธพร พึ่งเขื่อนขันธ์5/12(59)Board Game
ครูนิตยา ปันทะนัน
205525628นางสาวนลินี ลือชัย5/12(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
205625636นางสาวรัชนีกร ประวัง5/12(59)Board Game
ครูนิตยา ปันทะนัน
205725641นายกิตติพศ กรกัลยา5/12(17)เสริมคิดคณิตศาสตร์ ม.5
ครูนิเวศ ทะลังกา
205825644นายชยณัฐ ผลประโยชน์5/12(14)พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศศิธร จันนวล
205925661นางสาวชาลิสา เขื่อนแก้ว5/12(17)เสริมคิดคณิตศาสตร์ ม.5
ครูนิเวศ ทะลังกา
206025717นางสาววิสสุตา ทมถา5/12(17)เสริมคิดคณิตศาสตร์ ม.5
ครูนิเวศ ทะลังกา
206125771นายวรเชษฐ์ ปัญญาดี5/12(59)Board Game
ครูนิตยา ปันทะนัน
206227312นายธนกฤต เจนใจ5/12(59)Board Game
ครูนิตยา ปันทะนัน
206327313นายธนพงศ์พันธ์ จักรบุตร5/12(14)พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศศิธร จันนวล
206427314นายศิริโชค เครื่องสาย5/12(59)Board Game
ครูนิตยา ปันทะนัน
206527315นายอภินันท์ ชัยเกษม5/12(82)สภานักเรียน
ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล
206627316นางสาวนิรชา สมฤทธิ์5/12(59)Board Game
ครูนิตยา ปันทะนัน
206727317นางสาวศุภวดี ใจวรณ์5/12(59)Board Game
ครูนิตยา ปันทะนัน
206824915นายนันทิพัฒน์ เทพลือ6/1(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
206924918นายภูมินทร์ หินทราย6/1(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
207024938นางสาวเพ็ญพิชชา บุญศรี6/1(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
207124954นายนฤสรณ์ อุทธิยา6/1(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
207224957นายอานนท์ กลิ่นมณฑา6/1(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
207324963นางสาวณัชชานันท์ สายศรี6/1(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
207424974นางสาวพิชญาภรณ์ ชัยชนะ6/1(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
207524978นางสาวสุกัญญา สุกดิษฐ์6/1(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
207624997นางสาวกนกวรรณ ดีหลาย6/1(41)ติว เติม เต็ม
ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
207725003นางสาวธิญาดา เชิงดอย6/1(41)ติว เติม เต็ม
ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
207825007นางสาวพชรพร บุญช่วยเหลือ6/1(41)ติว เติม เต็ม
ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
207925021นายณัฐพล พรมติ๊บ6/1(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
208025022นายธะนุพงค์ ท้าวธะนะ6/1(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
208125023นายธีรัช ประทีปสังคม6/1(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
208225038นางสาวบุษกร อนุกิจ6/1(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
208325039นางสาวพลอยน้ำเพชร อรุณสันติโรจน์6/1(41)ติว เติม เต็ม
ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
208425087นางสาวนาราภัทร ผัดธิ6/1(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
208525098นางสาวอริศรา อ่อนหวาน6/1(41)ติว เติม เต็ม
ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
208625102นายณัฐพงษ์ สมวุฒิ6/1(41)ติว เติม เต็ม
ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
208725103นายตนุภัทร สาริวาท6/1(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
208825107นายประพัทธ์ บุญมา6/1(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
208925112นายศิริวัฒน์ แสงคำมา6/1(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
209025121นางสาวทรงศิริ สอนศรี6/1(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
209125134นางสาวศรัญญา อริยา6/1(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
209225160นางสาวขวัญเรือน ขัติวงศ์6/1(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
209325172นางสาวพศิกา นันทะ6/1(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
209425187นายฐิติ ดวงมาลี6/1(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
209525199นางสาวกนกวรรณ พุ่มพิน6/1(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
209625221นางสาวเอริก้า คอฟแลนด์6/1(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
209725251นางสาวพัชรีพร ดูงาม6/1(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
209825301นางสาวอาภาวรรณ พิมพ์โพชา6/1(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
209925994นางสาวเขมิตา พณสิมมา6/1(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
210026588นายณัฐภูมิ โยธา6/1(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
210127072นายกิตตินันท์ ทำการ6/1(41)ติว เติม เต็ม
ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
210227073นายธเนด แสงเมือง6/1(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
210327074นายศุภโชค ยาวิชัย6/1(71)English We Like
ครูกาญจนา ไกลถิ่น
210427076นางสาวพลอยลดา กันหล้า6/1(65)กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ
ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย
210524912นายณัฐนนท์ ขัติยะ6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
210624948นายณัฐกร สงบ6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
210725035นางสาวธันยพร บัวดี6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
210825043นางสาวศิริยากร ธนะวงศ์6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
210925092นางสาวเยาวลักษณ์ สารพัฒน์6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
211025094นางสาวรุริญา สิบปุ๊ด6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
211125095นางสาววรรณิษา วรรณสุข6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
211225113นายศุภกฤต สมฤทธิ์6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
211325117นางสาวจิรัชญา พุทธตาล6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
211425119นางสาวชนัญชิดา ศิริมาตร์6/2(14)พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศศิธร จันนวล
211525149นายธีรภัทร กองใจ6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
211625157นายศุภวิชญ์ วิไลพร6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
211725159นางสาวกชกร สุขสุวรรณ6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
211825166นางสาวธนภรณ์ คำมา6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
211925171นางสาวปัญญดา สมบัติใหม่6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
212025176นางสาวลัดดาวรรณ์ จันทร์วงค์6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
212125178นางสาวเสาวลักษณ์ เดชรส6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
212225179นางสาวภัทรวรินทร์ กันทะเนตร6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
212325207นางสาวณิฐินันท์ จันจี๋6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
212425212นางสาวพิริยา พงษ์อำไพ6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
212525222นายณัฐวัฒน์ เทศสิงห์6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
212625225นายธฤษณุ โยกันวี6/2(14)พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศศิธร จันนวล
212725230นายภัทรพล คำราช6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
212825231นายภานุพงศ์ อมรสิทธิ์6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
212925238นางสาวกานต์รวี ถิรพงศ์วัฒนา6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
213025253นางสาวมณฑการณ์ ราญรอน6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
213125326นางสาวณัฐณิชา คำบุบผา6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
213225335นางสาวมนัชญา ชัยชะนะ6/2(79)นาฎศิลป์และการแสดง
ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว
213325336นางสาวรุจิรา ท้าวภูธร6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
213425337นางสาวลลิตา สอนแก้ว6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
213525341นางสาวสิริยากร คนห้วย6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
213625343นายกิตติธร ทะมา6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
213725591นางสาวสุชัญญา มุงเมือง6/2(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
213827077นายธนสิทธิ์ ตันติธนวงศ์6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
213927078นายศิริโชค หัวนา6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
214027749นางสาวณัชชา เพชรล้อม6/2(22)บริหารจิต
ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา
214124973นางสาวพัทธนันท์ ขันคำ6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
214225096นางสาวสิริวิมล แซ่โซ้ง6/3(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
214325101นางสาวอาจารียา ปกครองบ้าน6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
214425110นายพีรพล ศรีกัน6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
214525153นายภาณุวิชญ์ อินต๊ะใจ6/3(79)นาฎศิลป์และการแสดง
ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว
214625158นายสิรธีร์ ปันจันทร์6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
214725161นางสาวเขมจิรา ศรีแก้ว6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
214825163นางสาวจีรภิญญา ศรีคุณ6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
214925170นางสาวประภัสสร ชูจุ้ย6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
215025183นายกิตติชัย บัวละวงค์6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
215125186นายชนากานต์ ธนะวิชัย6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
215225196นายวุฒิชัย ธนู6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
215325200นางสาวกฤษณา จำเริญ6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
215425210นางสาวนภสร มนาคม6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
215525234นายอดิศักดิ์ เตรียมคำ6/3(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
215625246นางสาวณัฐนุช สุขบัญชาชัย6/3(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
215725254นางสาววรัทยา พิชะตา6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
215825255นางสาววลีพร สิ่งของ6/3(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
215925256นางสาววิมลสิริ ไทยบุญร์6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
216025278นายสุริยาหิรัญ ช่างเกิด6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
216125294นางสาวน้ำทิพย์ ธรรมวิเศษ6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
216225295นางสาวเบญญาภา จันทวงษ์6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
216325296นางสาวประพิชญา ขัดผัด6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
216425322นางสาวกนกลักษณ์ ปัญญาโถ6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
216525323นางสาวกฤติญา ศิริพันธ์6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
216625324นางสาวจุฬารัฐชยา อุ่นหล้า6/3(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
216725325นางสาวชนิดาภา คำชื่น6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
216825363นายอัครพล พิยะใจ6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
216926717นางสาวภุมวารี ขัดแก้ว6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
217027080นายจักรพงศ์ รักประชา6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
217127081นางสาวกัญฤทัย เถาว์ทอง6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
217227082นางสาวชาลิสา พรมรักษา6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
217327083นางสาวนิรัชพร สิงห์แก้ว6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
217427084นางสาวพรรณนารา สุขะปานะ6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
217527121นางสาวภัทราภรณ์ มาปะโท6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
217627156นางสาวพัชราพรรณ์ กันทะรส6/3(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
217724980นายธรณินทร์ มหายศนันท์6/4(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
217825028นางสาวกัลยกร ก้านแก้ว6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
217925129นางสาวมนพัทธ์ ไกลถิ่น6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
218025169นางสาวนันทนัช ข่มอาวุธ6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
218125204นางสาวชนาพร สวาทดี6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
218225215นางสาวรุ่งณภา วรวงศ์6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
218325228นายนฤเบศ สิงหราช6/4(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
218425241นางสาวจิรัชญา อินวงศ์หงาว6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
218525270นายธีภพ ดอกบัวเผื่อน6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
218625271นายนัฐนันท์ สรรพสุข6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
218725273นายปภังกร คงทอง6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
218825285นางสาวชญาดา วังหอม6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
218925287นางสาวณัฐชา สันธิ6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
219025290นางสาวทิพย์ปภา แวงมั่ง6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
219125303นายกษิติ์เดช ทะนะใจ6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
219225331นางสาวปภาวรินทร์ ปัญญะติ6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
219325367นางสาวณัฐนิช การอุดหนุน6/4(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
219425373นางสาวปาลิตา ภูมี6/4(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
219525375นางสาวมาตาฮารี สือแปง6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
219625381นางสาวอารีญา ธรรมศิริ6/4(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
219726167นางสาวสุธิตา อมาตยกุล6/4(40)ห้องสมุด
ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
219827087นายศุภสิน ไกลถิ่น6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
219927088นายสุกนต์ธี ศักดิ์สม6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
220027090นางสาวณัชชา จันทร์สม6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
220127091นางสาวณัฐชา บุญสุข6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
220227092นางสาวณธษร เขียวตื้ออินทร์6/4(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
220327093นางสาวธิดาพร เหลื่อมทองหลาง6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
220427094นางสาวเบญญาภา ยาวงค์6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
220527095นางสาวพณิชญา เตียนต๊ะนันท์6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
220627096นางสาวลักษิกา คำมูล6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
220727098นางสาวสุจิตรา แซ่ย่าง6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
220827099นางสาวหฤทัย ถูกใจ6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
220927100นางสาวอชิรญา สุขบัญชาชัย6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
221027101นางสาวอนัญญา แซ่จ๋าว6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
221127141นางสาวณัฐธิดา บุญสุข6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
221227142นางสาวธัญชนก โสภางาม6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
221327731นางสาวณิชาภา บุญมา6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
221427732นางสาวฐิติภรณ์ หรรษา6/4(89)We love Korean1
ครูศศินิภา มาฟู
221524909นายกษิดิส จันทร์ฟอง6/5(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
221624920นายศาสตรพล เมรินทร์6/5(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
221724924นางสาวจิรัชญา เทพจักร์6/5(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
221824932นางสาวฑิฆัมพร ไชยชนะ6/5(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
221924935นางสาวปภาดา ธะนะวงศ์6/5(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
222025085นางสาวนงนุช สว่างศรี6/5(37)ศิลป์สร้างสรรค์
ครูเพียงนุช ชำนาญเวียง
222125104นายธนพงศ์ หวานแหลม6/5(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
222225131นางสาวมนัสวี รู้กายา6/5(37)ศิลป์สร้างสรรค์
ครูเพียงนุช ชำนาญเวียง
222325146นายธนกฤต ศิริภานุกูล6/5(37)ศิลป์สร้างสรรค์
ครูเพียงนุช ชำนาญเวียง
222425167นางสาวนภาภัทร คำลือชัย6/5(37)ศิลป์สร้างสรรค์
ครูเพียงนุช ชำนาญเวียง
222525192นายพงษ์ศกร สารจันทร์6/5(37)ศิลป์สร้างสรรค์
ครูเพียงนุช ชำนาญเวียง
222625194นายภานุภัทร แก้วนวน6/5(37)ศิลป์สร้างสรรค์
ครูเพียงนุช ชำนาญเวียง
222725205นางสาวชิดชนก โชติบุญ6/5(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
222825206นางสาวณัฏฐชา แก้วมะโน6/5(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
222925229นายพรประวิชญ์ ปัญญา6/5(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
223025235นายอภิภู โขมรัตน์6/5(37)ศิลป์สร้างสรรค์
ครูเพียงนุช ชำนาญเวียง
223125236นายอรรถพล มโนวงค์6/5(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
223225237นางสาวกมลวรรณ หาทรัพย์6/5(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
223325242นางสาวชนกนันท์ หล่อแหลม6/5(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
223425244นางสาวฐิติรัตน์ แดงเครื่อง6/5(37)ศิลป์สร้างสรรค์
ครูเพียงนุช ชำนาญเวียง
223525247นางสาวธีริศรา เสนคำ6/5(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
223625257นางสาวศิกัญตา เชียงกันทะ6/5(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
223725259นางสาวสิริยากร ปันกันตี6/5(37)ศิลป์สร้างสรรค์
ครูเพียงนุช ชำนาญเวียง
223825267นายทัศพล วงศ์พรม6/5(37)ศิลป์สร้างสรรค์
ครูเพียงนุช ชำนาญเวียง
223925283นางสาวเขมิกา วิเศษชาติ6/5(37)ศิลป์สร้างสรรค์
ครูเพียงนุช ชำนาญเวียง
224025286นางสาวชวัลรัตน์ วะไลใจ6/5(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
224125302นายกฤษฎา คำแดง6/5(37)ศิลป์สร้างสรรค์
ครูเพียงนุช ชำนาญเวียง
224225305นายชัชพิสิฐ ธนะวดี6/5(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
224325308นายณภัทร ขันใจ6/5(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
224425328นางสาวธนัยพร รักเรียน6/5(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
224525330นางสาวธัญชนก หน่อท้าว6/5(16)sports for health 1
นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ
224625339นางสาววิราพร ธิสอน6/5(37)ศิลป์สร้างสรรค์
ครูเพียงนุช ชำนาญเวียง
224725347นายชานนท์ มาพิยะ6/5(37)ศิลป์สร้างสรรค์
ครูเพียงนุช ชำนาญเวียง
224825361นายสุรพงษ์ ค้าคำ6/5(37)ศิลป์สร้างสรรค์
ครูเพียงนุช ชำนาญเวียง
224927102นายพนาวิน คำเฟือย6/5(37)ศิลป์สร้างสรรค์
ครูเพียงนุช ชำนาญเวียง
225027103นายสุภากร กันทอน6/5(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
225127104นางสาวศุภลักษณ์ อุ่นใจ6/5(37)ศิลป์สร้างสรรค์
ครูเพียงนุช ชำนาญเวียง
225227105นางสาวอภิชญา มหานิลทิพย์6/5(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
225327745นายภูเบศร์ ศรีจันทร์6/5(37)ศิลป์สร้างสรรค์
ครูเพียงนุช ชำนาญเวียง
225427758นางสาวภัทรียา นุชเสียงเพราะ6/5(37)ศิลป์สร้างสรรค์
ครูเพียงนุช ชำนาญเวียง
225528333นางสาววาสนา อินถา6/5(37)ศิลป์สร้างสรรค์
ครูเพียงนุช ชำนาญเวียง
225624965นางสาวธนัญญา รักยา6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
225724968นางสาวปาลีรัตน์ ยานะฝั้น6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
225825034นางสาวพิศตะวัน เขตชัยภูมิ6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
225925071นายภูตะวัน เชียงตุง6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
226025086นางสาวนภาพร หล่อดี6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
226125091นางสาวพรนภัส พลตื้อ6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
226225108นายพงศกร เย็นจุรีย์6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
226325147นายธนธรณ์ จะดอม6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
226425148นายธัชพัทธิ์ คำต๊ะ6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
226525156นายศิริชัย หม่องภิชัย6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
226625313นายพัชรพล ภูโคก6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
226725315นายพีรทัต คำภูเงิน6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
226825319นายวัฒนชัย ไกรอ่ำ6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
226925360นายสัณหวัช อ่อนศรีทอง6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
227025365นางสาวจิรันธนิน แสงโยจารย์6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
227125366นางสาวชนธีชา เรืองนาราบ6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
227225589นางสาวลักษิกา เมืองก้อนกาศ6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
227325987นายปวริศร์ ทาอ้น6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
227427086นายถิรวุฒิ คำทะ6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
227527106นายกฤษณะ พลเยี่ยม6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
227627107นายกำชัย เทสมุทร์6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
227727108นายเตชภณ ไชยพล6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
227827110นายรัชชานนท์ รักนา6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
227927112นายสุทิวัส มะทะนิล6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
228027114นางสาวชนาพร โกดถา6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
228127116นางสาวธัณยพร พลสูงเนิน6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
228227117นางสาวปราณปรียา ไชยคำ6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
228327118นางสาวปิ่นรัก วิเวกวิล6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
228427119นางสาวพวงชมพู เกตุอ่อน6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
228527120นางสาวพัณณิตา ไชยทน6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
228627122นางสาวยศวดี ศิริแสน6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
228727123นางสาววรินธร จินะสี6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
228827124นางสาวศศิกานต์ เสนา6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
228927125นางสาวศิริลักษณ์ โม๊ะจันทร์6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
229027127นางสาวอชิรญา วิเศษ6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
229127128นางสาวอรวรรณ ไชยวุฒิ6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
229227130นายภูมิราช รักพ่อ6/6(60)English for Construction
ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย
229327151นางสาวพิชญธิดา เพียรชนะ6/6(41)ติว เติม เต็ม
ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
229425029นางสาวจารวี ไชยยา6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
229525076นายอารักข์ รุ่งสว่าง6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
229625083นางสาวฐิติกานต์ ลำสาร6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
229725137นางสาวสุมินยา อานุ6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
229825138นางสาวสู่ขวัญ วงศ์วุฒิ6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
229925143นายญาณภัทร ราชคมภ์6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
230025151นายปฐพล ธิโนชัย6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
230125162นางสาววรภัสสร์พิชชา จันต๊ะขัติ6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
230225164นางสาวฐาปณีย์ พิยะ6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
230325165นางสาวดวงเพ็ญ แสงอิ่น6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
230425193นายไพโรจน์ ไทยภาทรัพย์6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
230525217นางสาวศศิธร กาน้อย6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
230625227นายธีร์ธวัช หลวงคา6/7(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
230725240นางสาวจิรปรียา กาฬสุวรรณดี6/7(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
230825252นางสาวพิมพิกา ปัจจัตตัง6/7(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
230925258นางสาวศุภลักษณ์ เจริญสุข6/7(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
231025260นางสาวหทัยกร พัววงศ์ตระกูล6/7(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
231125261นางสาวอริสรา ใจนา6/7(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
231225266นายณัฐพงษ์ แสนคำ6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
231325268นายธนกร ตนเตชะ6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
231425276นายศุกลวัฒน์ ปันโน6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
231525284นางสาวจิณัฐตา จุ่มใจ6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
231625291นางสาวธัญชนก ไชยลังกา6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
231725299นางสาวศศิประภา สายกระสุน6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
231825304นายชยังกูร แพงจ่อย6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
231925333นายปุณยวีร์ อิ่นคำ6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
232025370นางสาวบุญญาภา เทศนา6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
232126581นายกฤตเมธ จิตพิมพ์6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
232227097นางสาววรัญญา ใจอินทร์6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
232327129นายนราธิป ทองดี6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
232427131นางสาวชนาภา นาเมืองรักษ์6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
232527132นางสาวชมพูนิกข์ ราวรัมย์6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
232627133นางสาวชัญญา ทนันกูล6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
232727134นางสาวปรียา ธะนะแก้ว6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
232827135นางสาวสิริวิมล ปัญญาหล้า6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
232927158นางสาวรุ่งนภา มูลอะมี6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
233027734นางสาวพิมพ์นารา รักบิดา6/7(39)รักภาษาจีน
ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน
233124936นางสาวพิชญาภา ปิจจะ6/8(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
233225009นางสาววีรยา วินทา6/8(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
233325012นางสาวสุทธิดา ปาสา6/8(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
233425025นายสุกฤษณ์ หอมนาน6/8(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
233525030นางสาวจินดามณี เตาทวีผล6/8(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
233625033นางสาวมัชฌิมา หันชัยเนาว์6/8(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
233725062นายคุณานนท์ ปัญญาดี6/8(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
233825068นายปณต วงศ์ใหญ่6/8(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
233925070นายปารเมศ จินณรักษ์6/8(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
234025090นางสาวปีญาดา สายบัว6/8(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
234125180นางสาวฬาภิศ ภูมี6/8(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
234225188นายธิติศักดิ์ แซ่ตั้ง6/8(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
234325219นางสาวสุพิชชา พงษ์มณี6/8(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
234425223นายณัฐวุฒิ จันทาพูน6/8(4)Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง
ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง
234525224นายธนภัทร บุญทาคำ6/8(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
234625233นายวชิรวิทย์ ทองสกุล6/8(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
234725309นายณัฐวุฒิ เทศสิงห์6/8(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
234825316นายภานุพงษ์ ยาไทยสงค์6/8(43)日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando
234925352นายภาคิน สุวรรณคม6/8(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
235025592นายอรรถพร จันต๊ะ6/8(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
235125991นางสาวชญาฎา กาวี6/8(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
235227075นางสาวจตุรพร จักรแก้ว6/8(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
235327111นายเศรษฐสรร ทรัพย์สังข์6/8(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
235427138นายภูธิป ธรรมขัน6/8(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
235527139นายภูมิบดินทร์ ฤทธิ์เทวา6/8(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
235627140นางสาวจินตนา อายิ6/8(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
235727143นางสาวธันยพร แสวงรู้6/8(62)สรรคำศัพท์ลับปัญญา
ครูลำดวน ศรีษะธร
235827144นางสาวนาถรัตดา ปัญญาฟู6/8(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
235927145นางสาวพิชญาภา แก้วหน่อ6/8(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
236027146นางสาวภัควลัญชญ์ ปวนทา6/8(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
236127147นางสาวสุพิชญา สิทธิ6/8(6)อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด
จิราพร อินตุ่น
236224911นายณัฐชนน สักแก้ว6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
236324913นายณัฐพล คงปัน6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
236424919นายยุวาทร เจริญรัมย์6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
236524922นางสาวกิ่งหลิว โพธิ์เผือก6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
236624950นายธฤษณุ เขียวอ้าย6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
236724967นางสาวปพิชญา บุญตัน6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
236824975นางสาวมนทกานต์ จินะ6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
236924976นางสาวฤทัยทิพย์ วิเศษชาติ6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
237024977นางสาวลลิดา บุรชาติ6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
237125016นายกฤษณะ เพียงใจวงค์6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
237225019นายชญานนท์ ประมูลวงค์6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
237325020นายชินดนัย ปานเจริญ6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
237425026นายอนิรุทธเทวา ติ๊บรักษา6/9(45)ดนตรีและดูริยางค์
ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา
237525063นายชนาเทพ พระจันทร์6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
237625069นายปภาวิน ปทุมทิพย์สิริ6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
237725077นางสาวกชกร กาวิชัย6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
237825099นางสาวอลิษา ปัญญาหล้า6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
237925105นายธีรวัฒน์ พุทธเนตร6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
238025116นางสาวกัลยกร เรือนสิทธิ์6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
238125154นายรัตพล กากูล6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
238225182นายกฤชณัท เเสงศรีจันทร์6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
238325197นายสิรภัทร เป็กธนู6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
238425203นางสาวกาญจนา แม่นยำ6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
238525214นางสาวมัณธนา กันอินทร์6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
238625232นายภูวเดช มั่นถาวร6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
238726727นายมนัญชัย แยม่อ6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
238826728นางสาวกัญญาวีร์ มีพูล6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
238926729นางสาวธัญชนก ผัดเรือน6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
239026730นางสาวปณาลี บุญเสนาะ6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
239126731นางสาวรุ่งระวิน ใจเจริญ6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
239226732นางสาววนิดา บุญศรี6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
239326733นางสาวสุวพิชชา เสียงหวาน6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
239427113นางสาวกิตติกา ศรีกันชัย6/9(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
239524914นายเทวฤทธิ์ อินวาท6/10(70)นักอ่านหรรษา
ครูอัมรา ใจติ๊บ
239624925นางสาวชญานิน ณ ลำปาง6/10(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
239724928นางสาวชลธิชา เป็งอิ่นแก้ว6/10(46)Alevel Math&Chem
ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต
239824937นายพุธิเมธ กมลสาร6/10(70)นักอ่านหรรษา
ครูอัมรา ใจติ๊บ
239924942นางสาววราภรณ์ แสงเพชร์6/10(79)นาฎศิลป์และการแสดง
ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว
240024944นายการิน เจริญราช6/10(70)นักอ่านหรรษา
ครูอัมรา ใจติ๊บ
240124947นายณัฐกร เมืองแก่น6/10(70)นักอ่านหรรษา
ครูอัมรา ใจติ๊บ
240224949นายธณภัทร ช่างเขียน6/10(70)นักอ่านหรรษา
ครูอัมรา ใจติ๊บ
240324951นายธีรเมธ สุทธศิลป์6/10(30)เปตอง
ครูแย้ง แซ่ฟ้า
240424956นายรัชชาพงศ์ กันทะสิงห์6/10(70)นักอ่านหรรษา
ครูอัมรา ใจติ๊บ
240524981นายธีรภัทร์ ธิมาไชย6/10(70)นักอ่านหรรษา
ครูอัมรา ใจติ๊บ
240624985นายปัณณทัต ณ น่าน6/10(70)นักอ่านหรรษา
ครูอัมรา ใจติ๊บ
240724987นายพรศักดิ์ดา หน่อเเก้ว6/10(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
240825015นายกฤตเมธ ถูกจิตร6/10(70)นักอ่านหรรษา
ครูอัมรา ใจติ๊บ
240925064นายชัยพัทธ์ จินณรักษ์6/10(70)นักอ่านหรรษา
ครูอัมรา ใจติ๊บ
241025066นายธนโชติ บุญเรือง6/10(70)นักอ่านหรรษา
ครูอัมรา ใจติ๊บ
241125080นางสาวกัญญาภัค สงบ6/10(70)นักอ่านหรรษา
ครูอัมรา ใจติ๊บ
241225082นางสาวจริยาพร แก้วนา6/10(70)นักอ่านหรรษา
ครูอัมรา ใจติ๊บ
241325088นางสาวนิพาดา ศรีสูงเนิน6/10(70)นักอ่านหรรษา
ครูอัมรา ใจติ๊บ
241425106นายบดินทร์ เรือนมูล6/10(70)นักอ่านหรรษา
ครูอัมรา ใจติ๊บ
241525109นายพงศภัค ชาวเหนือ6/10(70)นักอ่านหรรษา
ครูอัมรา ใจติ๊บ
241625120นางสาวณัจฉรียา สุวรรณขัดศรี6/10(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
241725124นางสาวธัญญารัตน์ สุริยะวงค์6/10(14)พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศศิธร จันนวล
241825133นางสาววิมลพันธ์ เรืองรุ่ง6/10(70)นักอ่านหรรษา
ครูอัมรา ใจติ๊บ
241925177นางสาววรญา รัชสีวอ6/10(70)นักอ่านหรรษา
ครูอัมรา ใจติ๊บ
242025211นางสาวพธูทิพย์ รักพ่อ6/10(52)YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย
ครูนุจรี แสงฟ้า
242125590นายทินภัทร เย็นจุรีย์6/10(70)นักอ่านหรรษา
ครูอัมรา ใจติ๊บ
242226734นายชยุต สอนศรี6/10(70)นักอ่านหรรษา
ครูอัมรา ใจติ๊บ
242326736นายภูมิมินทร์ ตาคำ6/10(70)นักอ่านหรรษา
ครูอัมรา ใจติ๊บ
242426737นางสาวกัญญาณี ศรีประทุม6/10(70)นักอ่านหรรษา
ครูอัมรา ใจติ๊บ
242526738นางสาวกัลยาณี รู้แข็งแรง6/10(70)นักอ่านหรรษา
ครูอัมรา ใจติ๊บ
242626739นางสาวฉัตรพร มังกร6/10(70)นักอ่านหรรษา
ครูอัมรา ใจติ๊บ
242726740นางสาวณัฐธิดา ใบยา6/10(70)นักอ่านหรรษา
ครูอัมรา ใจติ๊บ
242826741นางสาวเพ็ญพิชชา แสงเพชร์6/10(70)นักอ่านหรรษา
ครูอัมรา ใจติ๊บ
242924908นายกรกฎ มลิวัลย์6/11(14)พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศศิธร จันนวล
243024917นายพีระภัทร สุขเกษม6/11(41)ติว เติม เต็ม
ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
243124921นายศินที ศุภพิภัทร์6/11(41)ติว เติม เต็ม
ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
243224926นางสาวชนิกานต์ พิณโสดา6/11(41)ติว เติม เต็ม
ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
243324929นางสาวชาลิสา ณ น่าน6/11(41)ติว เติม เต็ม
ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
243424931นางสาวฐิติวรดา วะลัยสุข6/11(41)ติว เติม เต็ม
ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
243524940นางสาวรินรดา มูลย่อง6/11(41)ติว เติม เต็ม
ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
243624941นางสาววรนุช ช่างเก็บ6/11(41)ติว เติม เต็ม
ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
243724959นางสาวชนมน ศรีวิลัย6/11(41)ติว เติม เต็ม
ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
243824962นางสาวณชิรยา มาลัย6/11(14)พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศศิธร จันนวล
243924979นายเตชสิทธิ์ จบศรี6/11(41)ติว เติม เต็ม
ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
244024982นายธีศ์วิสุทธิ์ มุ่งเครือกลาง6/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
244124983นายนิติธร ผลมาก6/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
244224984นายบุญญพัฒน์ จุมปู6/11(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
244324988นายพศิน ใจคำ6/11(41)ติว เติม เต็ม
ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
244424991นายภานุเดช กันทิ6/11(41)ติว เติม เต็ม
ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
244524994นายศิวกร คุณควน6/11(41)ติว เติม เต็ม
ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
244624996นางสาวกนกพิชญ์ อาทรประชาชิต6/11(11)นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล
244725002นางสาวทิพย์รวี ไกลถิ่น6/11(41)ติว เติม เต็ม
ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
244825006นางสาวปัณฑิตา โพธิ์เกตุ6/11(41)ติว เติม เต็ม
ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
244925010นางสาวสวิชญา โสตถิสรรเสริญ6/11(58)เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง
ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว
245025013นางสาวอภิชญา นันตา6/11(41)ติว เติม เต็ม
ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
245125018นายกุลพัทธ์ สนธิ6/11(3)รวมพลคนสร้างศิลป์
นายกบินทร์ เตชวงศ์
245225024นายพรหมกิตติ กรงจักร์6/11(41)ติว เติม เต็ม
ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
245325089นางสาวปิยาภรณ์ ฟ้าตา6/11(41)ติว เติม เต็ม
ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
245425093นางสาวรณพร โกเมฆ6/11(41)ติว เติม เต็ม
ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์
245526742นางสาวปาริตา ต๊ะมา6/11(14)พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศศิธร จันนวล