กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์


แนวทางการจัดกิจกรรมชุมนุม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ให้ดำเนินกิจกรรมดังนี้

  1. วันที่ 15 - 20 พฤษภาคม 2567 ให้คณะครูทุกท่านทำการเปิดกิจกรรมชุมนุมในระบบ (ออนไลน์)
  2. วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ในคาบกิจกรรมชุมนุม ให้ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมที่ทำการเปิดไว้แล้วไปประจำจุดตามรหัสของกิจกรรมชุมนุม เพื่อรับการสมัครนักเรียนลงชุมนุม โดยทางคณะกรรมการกิจกรรมชุมนุมจะทำการติดไว้โดยเริ่มตั้งแต่ ใต้ถุนอาคาร 2 ไล่ไปตามหลังอาคาร 1 หลังอาคาร 5 และลานโพธิ์
  3. วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ในคาบกิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนทุกคนเลือกลงกิจกรรมชุมนุมตามที่คณะครูเปิดไว้ (ที่ตนเองสนใจ)
  4. การสมัครกิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนไปลงชื่อกับครูที่ปรึกษาชุมนุมที่ตนเองสนใจ
  5. วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ให้ครูที่ปรึกษาชุมนุมทุกท่านนำรายชื่อนักเรียนไปลงในระบบออนไลน์จ
  6. นักเรียนที่ ขาด ลา หรือไม่ทำการลงทะเบียน รบกวนให้ครูที่ปรึกษาประจำชั้นทุกท่านติดตามให้นักเรียนลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 หากไม่ลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนดนักเรียนจะไม่ผ่านกิจกรรม