กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

เกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


เกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  3.1 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 80% หรือตามที่สถานศึกษากำหนด
  3.2 ผู้เรียนผ่านจุดประสงค์ที่สำคัญของแต่ละกิจกรรม