รหัสชุมนุม 91

ชุมนุม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ผู้จัดการชุมนุม : นางพนิดา แก้วมาลา
ครูที่ปรึกษา : นางพนิดา แก้วมาลา นายสมิต แก้วมาลา

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม