รหัสชุมนุม 90

ชุมนุม เส้นทางนักออกแบบ

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาววรรณี ถาหล้า
ครูที่ปรึกษา : ครูวรรณี ถาหล้า

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม