รหัสชุมนุม 9

ชุมนุม เรียนรู้อ่านเขียน

ผู้จัดการชุมนุม : วิไลลักษณ์ กรงจักร์
ครูที่ปรึกษา : ครูอุดมลักษณ์ โนวุฒิ ครูวิไลลักษณ์ กรงจักร?

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม