รหัสชุมนุม 88

ชุมนุม open mind

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาวรัชนี ชอบจิตต์
ครูที่ปรึกษา : ครูรัชนี ชอบจิตต์

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม