รหัสชุมนุม 87

ชุมนุม ภาษาสนุกสนาน สราญใจ

ผู้จัดการชุมนุม : นางนฤมล ปินตามูล
ครูที่ปรึกษา : นางนฤมล ปินตามูล นางสาวภัชรา ใจบุญ

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม