รหัสชุมนุม 86

ชุมนุม สังคมน่ารู้

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาวราตรี ช่างปัด
ครูที่ปรึกษา : นางสาวราตรี ช่างปัด ,นายพิชฌา หอมนาน

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม


1. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. นักเรียนได้รับความรู้จากการสืบค้นข้อมูลในเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา
ผลคาดว่าจะได้รับ
1. ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
2. ได้รับความรู้ด้านสังคมศึกษา