รหัสชุมนุม 85

ชุมนุม เด็กดี คิดดี ทำดีเพื่อสังคม

ผู้จัดการชุมนุม : นางศิรินทิพย์ ทันใจ
ครูที่ปรึกษา : ครูพิชยา วีระพงษ์ , ครูศิรินทิพย์ ทันใจ

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม