รหัสชุมนุม 84

ชุมนุม รักแคคตัส

ผู้จัดการชุมนุม : นายโกสินทร์ ไชยชมภู
ครูที่ปรึกษา : นายโกสินทร์ ไชยชมภู

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม