รหัสชุมนุม 83

ชุมนุม เปิดประตูสู่โลกการศึกษา

ผู้จัดการชุมนุม : นางรัตนาภรณ์ ใจมา
ครูที่ปรึกษา : ครูรัตนาภรณ์ ใจมา/ครูชยพงศ์ ถาวร

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม


1.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. เพื่อศึกษาค้นคว้าหาแนวทางในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพในอนาคต
3. เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นระบบกลุ่ม