รหัสชุมนุม 82

ชุมนุม สภานักเรียน

ผู้จัดการชุมนุม : นายอดิพงษ์ ไชยมงคล
ครูที่ปรึกษา : ครูอดิพงษ์ ไชยมงคล

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม