รหัสชุมนุม 81

ชุมนุม ปลูกฝันปั้นดาว และ Cover Dance

ผู้จัดการชุมนุม : นายเศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร
ครูที่ปรึกษา : เศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร และ ณัฐพนธ์ ยาก๋อง

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม