รหัสชุมนุม 80

ชุมนุม นักบินน้อย

ผู้จัดการชุมนุม : นายศราวุฒิ จันทร์หัวนา
ครูที่ปรึกษา : ศราวุฒิ จันทร์หัวนา

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม