รหัสชุมนุม 8

ชุมนุม 1/10เด็กยุคใหม่ใฝ่เรียนรู้

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ
ครูที่ปรึกษา : นางสาวกรรณิกา ปัญญะติ, นางสาวดอกอ้อ เทพจักร์

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม