รหัสชุมนุม 79

ชุมนุม นาฎศิลป์และการแสดง

ผู้จัดการชุมนุม : นายสุรชัย คำสุ
ครูที่ปรึกษา : ครูสุรชัย คำสุ ครูภรัณยา การเก็บ ครูวรรณภา หาญขว้าง ครูภัทรพงษ์ ยาแก้ว

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม