รหัสชุมนุม 77

ชุมนุม DIY คุณธรรม

ผู้จัดการชุมนุม : นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ
ครูที่ปรึกษา : นางปิยาพัชร์ ชาติชำนาญ

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม