รหัสชุมนุม 75

ชุมนุม คนรักซีรีย์จีน

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาววิชญา เวียงคำ
ครูที่ปรึกษา : นางสาววิชญา เวียงคำ นางพรรณา หนูจันทร์

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม