รหัสชุมนุม 74

ชุมนุม English is fun

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาวประวีรา ไชยชมภู
ครูที่ปรึกษา : นางสาวประวีรา ไชยชมภู นางสาว, ปานไพลิน มาเยอะ

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม