รหัสชุมนุม 73

ชุมนุม เรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสรรค์สร้าง

ผู้จัดการชุมนุม : นางศิริกาญจนา ไกรอ่ำ
ครูที่ปรึกษา : 1.ครูศิริกาญจนา ไกรอ่ำ 2.ครูปราญชลี สุดตา

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม