รหัสชุมนุม 71

ชุมนุม English We Like

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาวกาญจนา ไกลถิ่น
ครูที่ปรึกษา : ครูกาญจนา ไกลถิ่น

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม