รหัสชุมนุม 70

ชุมนุม นักอ่านหรรษา

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาวอัมรา ใจติ๊บ
ครูที่ปรึกษา : ครูอัมรา ใจติ๊บ

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม