รหัสชุมนุม 7

ชุมนุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้จัดการชุมนุม : นางธัญชนก ปริญญาเจริญกุล
ครูที่ปรึกษา : ครูธัญชนก ปริญญาเจริญกุล

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม