รหัสชุมนุม 69

ชุมนุม สืบค้นเพื่อพัฒนาตนเอง

ผู้จัดการชุมนุม : นางเกวลิน วุฒิสาร
ครูที่ปรึกษา : นางเกวลิน วุฒิสาร

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม