รหัสชุมนุม 68

ชุมนุม Science club

ผู้จัดการชุมนุม : นางพิมใจ พรมสี
ครูที่ปรึกษา : ครูพิมใจ พรมสี

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม