รหัสชุมนุม 67

ชุมนุม English Corner

ผู้จัดการชุมนุม : นางจุฬา หน่อคำหล้า
ครูที่ปรึกษา : ครูโสพิน ไชยะ ,ครูจุฬา หน่อคำหล้า, Mr. Thinley Yoezer

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม