รหัสชุมนุม 66

ชุมนุม ศึกษาค้นคว้าอิสระ

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาวเทพสิรี ตะนัยศรี
ครูที่ปรึกษา : ครูเย็นจิต ตะนัยศรี และ ครูเทพสิรี ตะนัยศรี

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม