รหัสชุมนุม 65

ชุมนุม กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ

ผู้จัดการชุมนุม : นายศรีรุด ใจวัง
ครูที่ปรึกษา : ครูศรีรุด ใจวัง,ครูประเทือง วงศ์กาไสย

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม