รหัสชุมนุม 64

ชุมนุม อ่านเขียนเรียนคล่อง

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาวมนัญชยา จันทวงศ์
ครูที่ปรึกษา : ครูมนัญชยา จันทวงศ์

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม