รหัสชุมนุม 61

ชุมนุม Like สาระ

ผู้จัดการชุมนุม : นายชฏิล ศรีสุนันทา
ครูที่ปรึกษา : ครูชฎิล ศรีสุนันทา ครูภัณธิรา ศรีสุนันทา

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม


วัตถุประสงค์
1.ให้นักเรียนมีความรู้ สนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย
2.ให้นักเรียนนำสิ่งที่ชื่นชอบ นำออกมาทำเป็นงานได้
3.สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักเรียนมีความรู้ มีเจตคติ ในการเรียนมากขึ้น
2.นักเรียนสามารถสร้างงานให้กับตัวเองได้
3.นักเรียนมีความสามัคคีกันในห้อง
กิจกรรมในชุมนุม
1.ศึกษา ค้นคว้า ออนไลน์ในสิ่งที่ชอบ
2.เรียนรู้ในสิ่งที่สนใจ
3.ค้นหาตัวเอง
4.ทำกิจกรรมร่วมกัน