รหัสชุมนุม 60

ชุมนุม English for Construction

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาวชลธิชา ลำน้อย
ครูที่ปรึกษา : ครูศรัญญู ปัญญา ครุชลธิชา ลำน้อย

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม