รหัสชุมนุม 6

ชุมนุม อะนิเมะญี่ปุ่นม่วนขนาด

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาวจิราพร อินตุ่น
ครูที่ปรึกษา : จิราพร อินตุ่น

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม