รหัสชุมนุม 59

ชุมนุม Board Game

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาวนิตยา ปันทะนัน
ครูที่ปรึกษา : ครูนิตยา ปันทะนัน

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม