รหัสชุมนุม 58

ชุมนุม เยาวชนคนรักแม่น้ำอิง

ผู้จัดการชุมนุม : นางกัณจณา อักษรดิษฐ์
ครูที่ปรึกษา : ครูกัณจณา อักษรดิษฐ์ , ครูบริสุทธิ์ อักษรดิษฐ์ , ครูโสภิต ทิวาพัฒน์ , ครูมาลัย ฟองนิ้ว

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม