รหัสชุมนุม 56

ชุมนุม ภาษาพาเพลิน

ผู้จัดการชุมนุม : นางโสภา นุชท่าโพธิ์
ครูที่ปรึกษา : ครูโสภา นุชท่าโพธิ์,ครูวริทธิ์นั้นท์ บรรณโก

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม