รหัสชุมนุม 55

ชุมนุม พี่ฟิสิกส์น้องคณิตพาเพลิน

ผู้จัดการชุมนุม : นางปุณณภา ตะกรุตแก้ว
ครูที่ปรึกษา : ครูปุณณภา ตะกรุตแก้ว , ครูสุกัญญา งามสมบัติ

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม