รหัสชุมนุม 54

ชุมนุม รักเรียน -1 ปี 67

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาวศุภรัตน์ สุธรรมแปง
ครูที่ปรึกษา : ครูศุภรัตน์ สุธรรมแปง

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม