รหัสชุมนุม 53

ชุมนุม SCI Band วงดนตรีเพื่อกิจการวิทยาศาสตร์

ผู้จัดการชุมนุม : นายกริช บุญนิล
ครูที่ปรึกษา : นายกริช บุญนิล

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม