รหัสชุมนุม 52

ชุมนุม YC นักเรียรเพื่อนที่แรึกษา ม.ปลาย

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาวนุจรี แสงฟ้า
ครูที่ปรึกษา : ครูนุจรี แสงฟ้า

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม