รหัสชุมนุม 51

ชุมนุม (YC : YOUTH COUNSELOR) นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น

ผู้จัดการชุมนุม : นายจิรเดช โยธามาศ
ครูที่ปรึกษา : ครูจิรเดช โยธามาศ

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม